Wrzesień to już schyłek lata.

Wrzesień to już schyłek lata, dni chłodniejsze i coraz krótsze. W tym roku szczególnie uciążliwy ze względu na często padające deszcze. W mijającym miesiącu mieszkańcy złożyli życzenia imieninowe paniom noszącym imię Beata, a są to Pani księgowa i Pani magazynier. Dwie Panie, które mają pośredni wpływ na życie w Domu. 11 września, 14 podopiecznych wróciło z wczasów rehabilitacyjnych z Łeby. 17 września mieszkańcy obejrzeli animację ,,Dzwoneczek i usłużne wróżki ” w kinie Sokół w Starogardzie Gdańskim. Jak zwykle grupa dość liczna bo ponad 40 podopiecznych. Film sprawił dużo radości wszystkim oglądającym. 27 września rodzinka VI obchodziła imieniny swojej patronki sługi Bożej Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej założycielki Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego. Cała rodzinka VI uczestniczyła we Mszy św., którą sprawował ks. Ireneusz Smagliński. Część mniej oficjalna ale równie przyjemna toczyła się już na terenie rodzinki VI, gdzie przyjmowano zaprzyjaźnione osoby. Zawsze najważniejszą osobą i najbardziej oczekiwaną jest s. Alicja Dyrektor Domu. Każdy dzień jest niespodzianką, przynosi coś innego. Łapaliśmy każdą słoneczną chwilę, organizowaliśmy ogniska w parku z pieczeniem kiełbasek i ziemniaków. Śpiewaliśmy piosenki przy ognisku, wędrowaliśmy na spacery do lasu. 23 września sprzątaliśmy teren wokół Domu włączając się tym samym w akcję ,,Sprzątania Świata.” Na pewno nikt się nie nudził.


Pytania do przetargu na wykonanie instalacji teletechnicznych

Pytanie 1. Witam proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy siwz a ustawą pzp.
 

Dotyczy treści siwz:  
1.Umowa winna być zawarta w terminie 3 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Termin na podpisanie umowy będzie określony w zawiadomieniu o wyborze ofert.

i treścią ustawy pzp:
Art. 94.
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:
1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11ust. 8;
2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Ad 1.
Dzień dobry uprzejmie wyjaśniam, iż przetarg na wykonanie instalacji teletechniczynych zostaje przeprowadzony na podstawie kodeksu cywilnego a nie ustawy prawo zamówień publicznych. Obowiązujący nas kodeks cywilny nie określa terminów podpisamia umowy.

Pytanie 2. W części telefonicznej wykazano 20 szt. telefonów, bez centrali telefonicznej, proszę o wyjaśnienie.

Ad 2.
Dla potrzeb Integracyjnego Ośrodka Kultury w Bielawkach wykorzystano
wolne linie w istniejącej centrali telefonicznej firmy Pananasonic
typu KX-T123210DB usytuowanej w budynku 6 na rys.6. Połączenie ww.
centrali z projektowanym budynkiem będzie realizowane za pomocą
przewodu telefonicznego XzTKMXpw 10x4x0,6.


Ogłoszenie o przetargu na budowę zbiornika wody ppoż

Poniżej w plikach do pobrania zostały spakowane w formacie .zip dokumenty dotyczące przetargu na budowę: zbiornika wody ppoż wraz z wykonaniem zasilania, drogi – plac przy zbiorniku wody, dróg wewnętrznych oraz miejsc postojowych i wykonanie ogrodzenia przy trwającej budowie budynku Integracyjnego Ośrodka Kultury w Bielawkach Integracyjnego Ośrodka Kultury w Bielawkach ujętej jako:

Projekt p.n. „Budowa Integracyjnego Ośrodka Kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Osi Priorytetowej
9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Działanie
9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury.

Pełna treść ogłoszenia i regulamin - kliknij tutaj aby pobrać plik

Projekty, specyfikacje i przedmiary - kliknij tutaj aby pobrać plik


Ogłoszenie o przetargu na wykonanie instalacji teletechnicznych

Poniżej w plikach do pobrania zostały spakowane w formacie .zip dokumenty dotyczące przetargu na wykonanie instalacji teletechnicznych przy trwającej budowie budynku Integracyjnego Ośrodka Kultury na działkach 33/18 oraz 23, 33/12, 33/13, 33/15 a i 33/16 w miejscowości Bielawki obręb Rombark Gmina Pelplin.

Pełna treść ogłoszenia i regulamin - kliknij tutaj aby pobrać plik

Projekt, specyfikacja i przedmiary - kliknij tutaj aby pobrać plik