Aktualności...

Naszym naczelnym zadaniem jest stworzenie w miejscach pracy atmosfery domu rodzinnego, przenikniętej miłością na wzór rodziny naturalnej.

Jedynym bowiem sposobem trafiania do dusz jest miłość.

Sł. B. Matka Wincenta

Słów kilka o naszym domu...

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego.

Dom posiada zezwolenie Wojewody Pomorskiego na czas nieokreślony prowadzenie domu pomocy społecznej decyzja nr 04/2006.

Dom funkcjonuje na podstawie umowy zawartej między Powiatem Tczewskim, a Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, prowadzącym Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Zadanie realizowane jest z udziałem środków z Powiatu Tczewskiego.

Położony jest przy trasie A1, wśród pagórków we wsi Bielawki. Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym,

znacznym, głębokim oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami, którym zapewnia się całodobową opiekę oraz zaspakaja ich niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne i religijne.

Najważniejszy cel...

Najważniejszym celem jest zapewnienie dziecku rodzinnego, domowego klimatu i wszechstronnego wsparcia. Podstawą organizacji naszej posługi jest ?system rodzinkowy?. Wystarczy serce pełne ?słodyczy i łagodności?, bo każdy człowiek stanowi inny świat i każdy jest osobą. Rodzinka daje mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, zaspakaja potrzebę przynależności, szacunku i miłości.

Nasza praca...

Każde dziecko traktowane jest indywidualnie i prowadzone do jak największej życiowej samodzielności realizując indywidualne plany wsparcia. Dorastający mieszkańcy są w miarę możliwości aktywizowani zawodowo.

Pracownicy Domu służą pomocą w każdej sytuacji, są oddani, pełni ciepłej i zatroskanej miłości. Ludzie ci, oprócz przygotowania i doświadczenia mają wielkie serce i tworzą jedna rodzinę.