Podstawa prawna

Zasady przyjęcia osób do domu pomocy społecznej określają przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013r. Poz. 182) oraz Rozp. Ministra  Polityki Społecznej z dn. 19. 10. 2005 r. Rozp. Ministra Polityki Społecznej z dn. 23.08.2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Kogo przyjmujemy

Do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Bielawkach przyjmowani są dziewczęta i chłopcy z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny naszego domu ustala jej aktualna sytuacje w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby.

Warunkiem przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach jest skompletowanie niżej wymienionych dokumentów:

 1. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo postanowienie Sądu o umieszczeniu w DPS;
 2. Postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu, zaświadczenie o opiekunie prawnym;
 3. Zgoda mieszkańca lub jego przedstawiciela ustawowego na pobyt w DPS;
 4. Zgoda mieszkańca lub jego przedstawiciela ustawowego na pokrywanie kosztów pobytu;
 5. Orzeczenie o niepełnosprawności;
 6. Decyzję kierującą do naszego domu
 7. Decyzję o odpłatności
 8. Decyzja o umieszczeniu;
 9. Odpis skrócony aktu urodzenia;
 10. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy dzieci w wieku szkolnym);
 11. Dowód osobisty, legitymację (emeryta, rencisty lub szkolną)
 12. Opinia psychologa/pedagoga,
 13. Dokumentacja socjalna (decyzja o przyznaniu renty, zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego), 
 14. Dokumentacja medyczna.

Koszty 

Miesięczny koszt pobytu w Domu Pomocy Społecznej wynosi aktualnie 5 943,76 zł. Opłatę tę pokrywają w kolejności:

 • mieszkaniec domu (70% dochodów dziecka ? jeśli dziecko posiada dochód, np. rentę po rodzicu)
 • Rodzice ? zależnie od posiadanych dochodów
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez ww. osoby.