Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym prowadzonym w trybie art. 701 - 70 5 kodeksu cywilnego pn.: „Modernizacja kotłowni gazowych oraz wewnętrznej instalacji c.o w budynkach mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach”

Załącznik nr 1
do REGULAMINU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO
prowadzonego w trybie art. 701 - 70 5 kodeksu cywilnego na zadanie pn.:
„Modernizacja kotłowni gazowych oraz wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach.”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym z dnia 02.06.2023r.
prowadzonym w trybie art 701 - 70 5 kodeksu cywilnego na zadanie pn.:
„Modernizacja kotłowni gazowych oraz wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach.”

Nazwa i adres Zamawiającego
Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego,
Bielawki 47
83-130 Pelplin
Telefon: (058)5361659
Adres e-mail: bielawki@op.pl
NIP: 593-21-33-096
REGON: 040000049
Adres pod którym można uzyskać dokumentację przetargową
Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, Bielawki 47, 83 - 130 Pelplin
Pokój Księgowość/ Kadry i płace w dni robocze do poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest dokumentacja przetargowa:
www.dpsbielawki.com
Przedmiot przetargu
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dwóch kotłowni gazowych w budynkach mieszkalnych DPS Bielawki, czyszczenie instalacji grzewczych oraz wymiana termostatów w budynku głównym DPS Bielawki.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
• uzyskanie akceptacji przedstawionych rozwiązań przez Zamawiającego,
• zabezpieczenie miejsca i terenu realizacji robót przed dostępem osób trzecich,
• wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zaplecza budowy, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac),
• wykonanie robót demontażowych, montażowych i instalacyjnych,
• czyszczenie instalacji grzewczych,
• wymiana termostatów,
• uruchomienie, wykonanie rozruchu i regulacji oraz przekazanie wykonanych robót do eksploatacji Zamawiającemu,
• opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji obsługi i eksploatacji kotłowni,
• opracowanie i dostarczenie pełnej dokumentacji powykonawczej zawierającej wszelkie protokoły, uzgodnienia, dopuszczenia, atesty, aprobaty itp.
• w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przeglądy, serwis i konserwację kotłowni gazowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bezpieczeństwa i normami technicznymi. Celem przeglądu jest utrzymanie urządzeń w jak najlepszej sprawności technicznej, a także zminimalizowanie ryzyka wystąpień awarii.

3. Szczegółowy zakres robót do wykonania zawarty jest w Regulaminie przetargu, dokumentacji Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Załącznik nr 2 oraz przedmiary robót (kosztorysy zerowe) - Załącznik nr 5 i Załącznik nr 6, które stanowią załączniki do Regulaminu przetargu.

4. Zamawiający żąda, aby Wykonawca zamontował piece gazowe firmy Viessmann lub równoważne.

5. Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne opisanym przez Zamawiającego – jest obowiązany wskazać, że oferowane przez niego piece spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar do udowodnienia, że piece są równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty pozwalające stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty).

Warunki przetargu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w
zakresie objętym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
e. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:
1. dysponuje minimum jedną, osobą, która będzie pełniła przy realizacji zamówienia funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie wod.-kan., gaz., c.o., będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub inne równoważne ważne.

f. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie, budowie, rozbudowie lub przebudowie kotłowni gazowej o wartości co najmniej 300 000,00 zł. brutto każda (realizowane na podstawie zawartych odrębnych umów).

2.Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do przeprowadzenia wizji budynków i kotłowni objętych zamówieniem w sposób umożliwiający rzeczywiste zapoznanie się z ich stanem faktycznym i dostępem a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy.
3. Zamawiający dokona szczegółowej analizy ofert pod względem złożonych oświadczeń i dokumentów, ich zgodności z treścią niniejszego Regulaminu, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” ( z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia), po czym dokona oceny zakwalifikowanych jako prawidłowe oferty i wybiera najkorzystniejszą z nich lub ustala, że żadna oferta nie nadaje się do przyjęcia.
4. Potwierdzenie spełnienia wszystkich warunków przez Wykonawcę nastąpi przez złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów wymienionych szczegółowo w Regulaminie przetargu.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Termin związania ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8.Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 3% od ceny brutto złożonej oferty.
9. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 3% od ceny brutto złożonej oferty.
10. Kryterium oceny ofert:
- cena zamówienia brutto - 100 %
11. Termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji:
a) termin wykonania zamówienia: od 01.07.2023r. do 31.08.2023r.

b) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę: okres gwarancji obowiązuje w okresie 5 lat od momentu uruchomienia i przekazania do użytkowania poszczególnych instalacji. Wymagany czas usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym wynosi 48 godzin od momentu prawidłowego zawiadomienia Wykonawcy i potwierdzenia przez niego przyjęcia zgłoszenia.
12. Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: Dokumenty nieodpłatne podlegające tylko wypożyczeniu przez Zamawiającego. Dokumenty w stanie nienaruszonym podlegają zwrotowi przez Wykonawcę nie później niż w terminie składania ofert.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub unieważnienia
przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie.
14. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
15. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
16. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w niniejszym Regulaminie. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający zamieści informacje o ich dokonaniu na stronie internetowej, na której dostępny jest Regulamin przetargu. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili opublikowania informacji o jej dokonaniu.
18. Termin i miejsce składania ofert
1. Termin składania ofert: 12.06.2023r. roku do godziny 12:00.
2. Termin otwarcia ofert: 12.06.2023 roku o godzinie 12:10.
3. Miejsce składania ofert
Dom Pomocy Społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego
Bielawki 47
83 - 130 Pelplin
Pokój Księgowość/Kadry i płace

4. Miejsce otwarcia ofert
Dom Pomocy Społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego
Bielawki 47
83 - 130 Pelplin
Budynek Główny – weranda.

PLIK DO POBRANIA W CAŁOŚCI  :  PRZETARG PIECE 02.06.2023RZ

poważaniem
Dyrektor Domu
s. mgr Katarzyna Piotrkowska


Ks. PAWEŁ WIECKI - MSZA PRYMICYJNA

W sobotę 27 maja br. Ks. Paweł Wiecki sprawował Mszę Prymicyjną w naszej kaplicy. W oprawie mszy towarzyszyli mu klerycy z WSD w Pelplinie. Ks. Paweł udzlił błogosławieństwa przez nałożenie rąk na głowę wszystkim uczestniczącym. Siostra Goretti w podziękowaniu złożyła piękne i treściwe życzenia Ks. Pawłowi na rozpoczynającą się drogę kapłańską. Mieszkańcy dziękują za wspólne katechezy i również życzą wielu łask Bożych, światła Ducha Świętego oraz nieustannego wsparcia Matki Bożej w apostolskiej posłudze.

Czy jest łatwo oddać Bogu swoje życie?
Wszystko rzucić i zwyczajnie za Nim biec?
Kto to pojmie, kto wyjaśni należycie?
Tajemnica. Cóż tu więcej można rzec?

Niech Ci będzie co dzień jasna Twoja droga!
Chociaż niesie czasem radość, czasem trud,
Niech prowadzi Cię najprościej, aż do Boga!
On Ci miłość da i ześle łask Swych w bród!


Wyjazd do Gdyni

Grupa mieszkańców w dniu 23 maja br. pojechała do Gyni. Spacerowano bulwarem, podziwiając statki stojące na nabrzerzu. Rozkoszowano się widokami. Spędzono miło i zdrowo czas na klifach, delektując się morskim powietrzem. Był rownież obiad , słodki podwieczorek i kolacja na powrocie w MC Donald's.


FATOSI - Starogard Gdański

Kolorowe stroje, taniec, śpiew i muzyka, uśmiech na wielu twarzach, tak wyglądał Festiwal Artystycznej Twórczości Osób Sprawnych Inaczej. W tym roku pod hasłem: „Promujemy siłę, jaką sztuka daje osobom niepełnosprawnym”. Organizatorami są DPS w Rokocinie i SCK. Nasi mieszkańcy wzięli udział w dniu muzycznym. Zaśpiewali z dużym wdziękiem i humorem dwie piosenki : Bratnie dusze i Każdemu wolno kochać.


Stajnia URBANOWO

Stajnia Urbanowo, fajne miejsce na ziemi. Dobrze aktywnie spędzony czas. Właściciele Ania i Tomek oraz Iga i Tymon to nasi przyjaciele, którzy nas rozumieją i potrafią dostrzec nasz potrzeby.
Dziękujemy za cierpliwość i szukanie pomysłów, by nas zachęcić do ponownego jeżdżenia konno. Tak się stało w przypadku Krzysia, który znalazł nową miłość i konia dla siebie.


Wspólny wyjazd z klerykami z WSD z Pelplina

Wspólny wyjazd z klerykami. Sianowo - Sanktuarium MB Sianowskiej KRÓLOWEJ KASZUB,
Stryszna Buda - park Gigantów i Gracików,
Chmielno - ognisko, grilowanie, gry i zabawy.
Wszystko dla zdrowia duszy i ciała.
Radośni, opaleni i pokropieni majowym deszczem wróciliśmy do Domu.
Pięknie dziękujemy za miło spędzony czas :)

FIRMA WestRock - podziękowanie

Mieszkańcy Domu składają ogromne podziękowania dla firmy WestRock za pomoc w wyposażeniu pracowni artystycznej.

 DZIĘKUJEMY :)


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w sprawie „Modernizacja kotłowni gazowych oraz wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony
przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek
Samarytanek Krzyża Chrystusowego,

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego na podstawie art. 701 - 705
kodeksu cywilnego na zadanie pn.:„Modernizacja kotłowni gazowych oraz wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach.”

Zamawiający, Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, działając na podstawie Regulaminu przetargu informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje UNIEWAŻNIONE.

UZASADNIENIE
Powodem jest niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia, który nie pozwala na złożenie porównywalnych ofert.
W związku z powyższym, Zamawiający postanowił, że uzupełni dokumentację przetargową o projekt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.
Po sporządzeniu dokumentacji projektowej, Zamawiający ponownie ogłosi postępowanie.
Mając na względzie powyższe okoliczności, unieważnienie postępowania jest zasadne i konieczne.

PLIK DO POBRANIA W CAŁOŚCI : unieważnienie postepowania

Z poważaniem
Dyrektor Domu
s. mgr Katarzyna Piotrkowska