UWAGA - OGŁOSZENIE O ZMIANIE DO REGULAMINU

UWAGA!!!

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE

dotyczy

 

REGULAMINU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO prowadzonego w trybie art. 701 - 70 5 kodeksu cywilnego
na zadanie pn.: „Remont budynku głównego mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach”

 

PLIK DO POBRANIA W ORYGINALE

OGŁOSZENIE_z_dnia_25.03.24r._o_ZMIANIE_do_Regulaminu_Przetargu_z_dnia_08.03.24r[1]


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym z dnia 08.03.2024r. prowadzonym w trybie art 701 - 70 5 kodeksu cywilnego na zadanie pn.: „Remont budynku głównego mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach”

Załącznik nr 1

do REGULAMINU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO

prowadzonego w trybie art. 701 - 70 5 kodeksu cywilnego na zadanie pn.:

„Remont budynku głównego mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach”

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym z dnia 08.03.2024r.

prowadzonym w trybie art 701 - 70 5 kodeksu cywilnego na zadanie pn.:

„Remont budynku głównego mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej

w Bielawkach”

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, Bielawki 47, 83-130 Pelplin

Telefon: (58) 536-16-59

Adres e-mail: bielawki@op.pl

NIP: 5932450081

REGON: 220076777

Adres pod którym można uzyskać dokumentację przetargową

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, Bielawki 47, 83-130 Pelplin

 

Pokój Księgowość/ Kadry i płace w dni robocze do poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest dokumentacja przetargowa:
www.dpsbielawki.com

Przedmiot przetargu

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Remont budynku głównego mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach”

 

 1. Szczegółowy zakres robót do wykonania zawarty jest w:

1) Regulaminie przetargu,

2) Projekcie architektoniczno-budowlany – Załącznik nr 5,

3) Projekt - rzuty i zestawienie pow. Użytkowej – Załącznik nr 6

4) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr ST-04/23, CZĘŚĆ I - WYMAGANIA OGÓLNE, Branża: ELEKTRYCZNA i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr ST-04/23, CZĘŚĆ II- WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE – Branża: ELEKTRYCZNA- Załącznik nr 7,

5) Projekcie technicznym (Branża elektryczna) – Załącznik nr 8,

3) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (Roboty ogólnobudowlane) – Załącznik nr 9,

7) Przedmiarze (roboty ogólnobudowlane) – Załącznik nr 10,

8) Przedmiarze (branża elektryczna) – Załącznik nr11,

które stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu przetargu.

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z Regulaminem przetargu, z dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarami robót, poleceniami Zamawiającego oraz aktualnymi obowiązującymi normami, przepisami prawa i wiedzą techniczną. Za jakość wykonanych robót odpowiada Wykonawca.

 

 1. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do przeprowadzenia wizji budynku objętego zamówieniem w sposób umożliwiający rzeczywiste zapoznanie się z jego stanem faktycznym i dostępem, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy.

 

 1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym dobór materiałów oraz kolorystkę. W tym celu niezbędne będzie przedstawienie przez Wykonawcę próbek wyrobów i kolorów.
 2. W organizacji placu budowy i prowadzenia robót musi być uwzględnione normalne funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach, dlatego też prace remontowo-budowlane należy wykonywać etapami, piętrami w uzgodnieniu z Zamawiającym.
 3. 7. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram wykonywania prac.

 

 1. Wykonawca wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji zamówienia w części związanej z wykonaniem robót specjalistycznych budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych itp.

 

 1. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w Załączniku nr 4 do oferty tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. W przypadku niewskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców, Zamawiający przyjmuje, że przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.

 

 1. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

 

 1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.

 

Warunki przetargu.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w
  zakresie objętym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
  uprawnień,

 

 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
  zamówienia.

 

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

 

 1. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:

 

 1. dysponuje minimum jedną, osobą, która będzie pełniła przy realizacji zamówienia funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane, doświadczenia przynajmniej 5 lat jako kierownika budowy (realizacja co najmniej trzech kontraktów, zadań dotyczących budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych w zakresie remontu).

 

 1. Dysponuje co najmniej 8 pracownikami budowlanymi.

 

 1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontu pełnobranżowego w budynkach użyteczności publicznej o kubaturze minimum 3000 m2. Wymagany jest wykaz robót z podaniem nazwy Zamawiającego, opisu wykonanego zamówienia, wartości przedmiotu, terminu realizacji oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane lub są wykonane należycie.

 

 1. Zamawiający dokona szczegółowej analizy ofert pod względem złożonych oświadczeń i dokumentów, ich zgodności z treścią niniejszego Regulaminu, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” (z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia), po czym dokona oceny zakwalifikowanych jako prawidłowe oferty i wybiera najkorzystniejszą z nich lub ustala, że żadna oferta nie nadaje się do przyjęcia.
 2. Potwierdzenie spełnienia wszystkich warunków przez Wykonawcę nastąpi przez złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów wymienionych szczegółowo w Regulaminie przetargu.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin związania ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7.Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 3% od ceny brutto złożonej oferty.

 1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5% od ceny brutto złożonej oferty.
 2. Kryterium oceny ofert:

- cena zamówienia brutto - 100 %

 1. Termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji:
 2. a) termin wykonania zamówienia: od 04.2024r. do 31.10.2024r.

 

 1. b) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę: okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy.
 2. Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: Dokumenty nieodpłatne podlegające tylko wypożyczeniu przez Zamawiającego. Dokumenty w stanie nienaruszonym podlegają zwrotowi przez Wykonawcę nie później niż w terminie składania ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub unieważnienia
  przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie.
 4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
 5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w niniejszym Regulaminie. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający zamieści informacje o ich dokonaniu na stronie internetowej, na której dostępny jest Regulamin przetargu. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili opublikowania informacji o jej dokonaniu.

Termin i miejsce składania ofert

 1. Termin składania ofert: 29.03.2024r. roku do godziny 12:00.
 2. Termin otwarcia ofert: 29.03.2024r. roku o godzinie 12:10.
 3. Miejsce składania ofert

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego

Bielawki 47

83 - 130 Pelplin
Pokój Księgowość/Kadry i płace

 

 1. Miejsce otwarcia ofert

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego

Bielawki 47

83 - 130 Pelplin

Budynek Główny – weranda.

 

                                                                                               Z poważaniem

                                                                                            Przełożona Domu

mgr Katarzyna Piotrkowska

 

DOKUMENTACJA DO POBRANIA W ORYGINALE 

 1. Przetarg -DOKUMENTACJA

NAWIEDZENIE OBRAZU MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W NASZYM DOMU

W dniu dzisiejszym delegacja mieszkańców Domu przywiozła z Parafii Nowa Cerkiew obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który pozostanie w u nas siedem dni. Każdego dnia w godz. 10.00 -15.00 będzie adorowany w kolejnych rodzinkach, zakończoną wspólną Koronką do Bożego Miłosierdzia i Różańcem w kaplicy.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielawki, 19.02.2024 r.

Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach
Bielawki 47, 83-130 Pelplin
Telefon: (58) 536-16-59
Email: bielawki@op.pl
Godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 7:00 : 15:00.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym zakupem i dostawą produktów do pielęgnacji ciała, produktów czyszczących i polerujących, produktów wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2024/2025r. uprzejmie proszę o złożenie oferty cenowej zgodnie z załączonymi dokumentami.

I. Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach
Bielawki 47
83-130 Pelplin
tel.(58) 536-16-59
NIP: 593-21-33-096
II. Przedmiot zapytania ofertowego:
1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa produktów do pielęgnacji ciała, produktów czyszczących i polerujących, produktów wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach według zestawienia rodzajowo – ilościowo - wartościowego opisanego w Załączniku nr A do FORMULARZA OFERTY.
2. Zestawienie rodzajowo – ilościowo – wartościowe zawarte w Załączniku nr A w rubryce 4 zawiera prognozowane (szacunkowe) zapotrzebowanie asortymentu (przedmiotu dostawy) w okresie jednego roku i są to wielkości orientacyjne, przyjęte dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie 1-2 razy w miesiącu w godzinach od 9:00 do 12:00, do siedziby Zamawiającego, zgodnie ze złożonym telefonicznie lub e-mailem zamówieniem, poprzedzającym dzień dostawy towaru.
2. Miejscem dostawy jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach. Dostawa obejmuje również wniesienie przez pracowników Wykonawcy zamówionego towaru do wskazanego przez Zamawiającego magazynu. Zamawiający nie dopuszcza dostawy za pomocą firmy kurierskiej.
3. Towar zostanie dostarczony transportem Wykonawcy do siedziby zamawiającego. Koszt
transportu wliczony będzie w cenę dostawy.
4. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem, przeterminowanego lub złej jakości Wykonawca na swój koszt dokona wymiany takiego towaru w tym samym dniu, w którym miała miejsce dostawa.
5. Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty pakowane były w oryginalnych opakowaniach, posiadały etykietę w języku polskim. Nie dopuszcza się dostarczenia w opakowaniach zastępczych, uszkodzonych, czy zbiorczych.

6. Zamawiający informuje, iż w niektórych pozycjach w zestawieniu rodzajowo-ilościowo-wartościowym przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów bądź pochodzenia. Wskazania te mają charakter przykładowy, określają jedynie klasę i standard zamawianych wyrobów. Zamawiający dopuszcza w tych przypadkach składanie ofert na rozwiązania równoważne, a zatem zaoferowanie produktu o takim samym składzie, jakości i właściwościach organoleptycznych (kolor, konsystencja, zapach, smak) w opakowaniu, którego rodzaj i wielkość wskazał Zamawiający w ww. formularzu. Wykonawca powołujący się na te rozwiązania zobowiązany jest wykazać, że oferowane artykuły spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym, przy zachowaniu cech jakościowych produktów. Z załączonych do oferty dokumentów w sposób nie budzący wątpliwości powinno zatem wynikać, iż zaoferowany artykuł równoważny posiada parametry nie gorsze niż te, które w Formularzu cenowym wskazał Zamawiający.
Zaproponowanie w ofercie artykułów o parametrach gorszych aniżeli podane w zestawieniu rodzajowo-ilościowo-wartościowym do zapytania ofertowego spowoduje odrzucenie oferty bądź rozwiązanie umowy.
UWAGA!!
W niektórych pozycjach w zestawieniu rodzajowo-ilościowo-wartościowym nie wpisano „lub równoważne”, co oznacza, że Zamawiający nie dopuszcza składania produktu równoważnego/zamiennego.

7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się ceną oraz jakością zastosowanych produktów równoważnych.

8. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

9. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia zapytania o cenę bez podania przyczyn w każdym czasie.

11. Termin realizacji zamówienia (12 m-cy): od zawarcia umowy.

12. Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3. Oferta i wszystkie załączniki muszą być opieczętowane pieczęcią firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
8. Oferty częściowe oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.
9. Oferta winna być przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dołączyć do oferty Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w udziale w zapytaniu ofertowym:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - Załącznik nr 2.
VI. Składanie ofert.
1. Ofertę wraz z załącznikami opatrzoną nazwą zamówienia: ,,Oferta na dostawę produktów do pielęgnacji ciała, produktów czyszczących i polerujących, produktów wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2023/2024r. " należy złożyć do dnia 23.02.2024 r. do godz. 12:00:
- w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Bielawki 47; 83-130 Pelplin (Budynek Główny – administracja) lub,
- przesłać pocztą e-mail: bielawki@op.pl za potwierdzeniem odbioru.

2. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Małgorzata Gładykowska (58) 536-16-59, adres e-mail: bielawki@op.pl

VII. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się ceną oraz jakością zastosowanych produktów równoważnych.

VIII. Sposób dokonywania oceny złożonej oferty:
1. Złożenie jednej prawidłowej oferty jest wystarczające do zawarcia umowy.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, nie będą poddawane ocenie, zostaną niezwłocznie zniszczone komisyjnie w siedzibie Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, czy kurierska.
3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie wraz z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek i zawiadomi o tym Wykonawcę.
4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. W przypadku, gdy oferta nie zawiera wymaganych dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia bądź wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.
6. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą drogi elektronicznej.

IX. Ważność oferty:
1. Oferta cenowa jest ważna przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców przesyłając informację na e-maila podanego w ofercie oraz zamieści informację na stronie internetowej www.dpsbielawki.com
2. Z Wykonawcą, który złoży najlepszą ofertę zostanie zawarta umowa (wzór umowy stanowi Załącznik Nr 4).
3. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy do Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach następujące kserokopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem":
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,
- zaświadczenie o numerze NIP,
- zaświadczenie o numerze REGON.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

XI. Inne postanowienia
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w każdym czasie dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający ogłosi to na swojej stronie internetowej: dpsbielawki.com i każda zmiana staje się wiążąca od chwili ogłoszenia.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
3. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
4. Wykonawca może składać pytania do Zamawiającego odnośnie Zapytania ofertowego na adres e-mail: bielawki@op.pl do dnia 21.02.2024r. Do godz. 09:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane po tym terminie.
5.Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego bez udziału Wykonawców.

XII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pana(ni) danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin, NIP: 5932133096, REGON: 040000049.
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni się skontaktować w sprawach ochrony Pana(ni) danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: administracja@dpsbielawki.pl lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin.
3.Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę produktów do pielęgnacji ciała, produktów czyszczących i polerujących, produktów wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach W ROKU 2024/2025” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Odbiorcami Pana(ni) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
5. Pana(ni) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Kodeksu cywilnego, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Kodeks cywilny.
7. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Administrator nie przewiduje przekazywania Pana(ni) danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
9. Posiada Pan(ni):
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana(ni) dotyczących,
b.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana(ni) danych osobowych,
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*,
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pana(ni), że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. nie przysługuje Panu(ni):
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce Prywatności dostępnej w naszej placówce oraz na naszej stronie internetowej.

Załącznik nr 1 – Oferta cenowa.
Załącznik nr A – Zestawienie rodzajowo – ilościowe- wartościowe.
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy- wzór umowy.

PLIK DO POBRANIA W ORYGINALE : Zapytanie ofertowe na śr. chemiczne 19.02.2024r

Dyrektor Domu
s. mgr Katarzyna Piotrkowska


ZIMOWE FERIE - blog zawiera wszystko co wydarzyło się w tym czasie :)

Zabawa karnawałowa w Domu Pomocy Społecznej w Rudnie

 

TEATR MASKA Z KRAKOWA Z PRZEDSTAWIENIEM PT. MIŚ MARZY SKRYCIE O PRZYJACIELU CELEBRYCIE - bardzo ciekawe i zabawne przedstawienie z przesłaniem  o poprawności korzystania z mediów społecznościowych. Bawiliśmy się znakomicie :). Dziękujemy.

ZABAWA WALENTYNKOWA z udziałem zaproszonych gości z DPS w Rudnie . Gościem specjalnym była profesjonalna kosmetyczka Magdalena Sierpowicz, efekty jej pracy widać na zdjęciach.

ZAJĘCIA Z INSTRUKTORKĄ FITNES Z ESTA FIESTA ZE STAROGARDU

WYJAZD NA KRĘGLE DO STAROGARDU

SEANS FILMOWY W CINEMA CITY - film pt. PRZYGODY PANA KLEKSA

ZAJĘCIA WSPÓLNOTOWE W SALI INTEGRACYNEJ  I CZĘŚCIOWO W KAWIARENCE


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

PLIK DO POBRANIA W ORYGINALE :

UNIEWAŻNIENIE PISMO 25.01.24R.


Wyjazd do Elbląga

Wyjazd do Elbląga. Spędziliśmy czas na spacerując uliczkami elbląskiej starówki. Zajrzeliśmy do hali widowiskowo - sportowej MOSiR, na giełdę zwierząt egzotycznych. Zjedliśmy obiad i wróciliśmy do domu.


GWIŻDŻE w wykonaniu kleryków z WSD w Pelplinie

Gwiżdże – w wielkim skrócie – to po prostu kaszubscy kolędnicy. Barwny korowód, który chadzał kiedyś od domu po domu. W każdym takim pochodzie obowiązkowo był bocian, koza, purtek (diabeł) i człowiek w mundurze. Korowody wywodzą się z tradycji przedchrześcijańskiej. Taką inscenizację przedstawili klerycy z Wyższego Seminarium w Pelplinie, którzy regularnie odwiedzają naszych mieszkańców, prowadząc sobotnie katechezy i rekolekcje.

 


KONCERT KOLĘD

Koncert kolęd w ciekawej zimowej jeszcze trochę świątecznej scenerii dla zaproszonych gości z DPS w Rudnie, uczniów i wychowawców ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Pelplinie, naszych mieszkańców i pracowników. Kolędy śpiewali solo i zespołowo Iwona Belka, Patryk Szynwelski, Zdzisław Gabriel, Karolina Kowalewska i mieszkanki Domu. Nasze piękne polskie kolędy zawsze wzruszają i zachęcają do wspólnego śpiewania. Dziękujemy wykonawcom za ciekawe aranżacje i za te miłe chwile wzuszenia.