INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU

 

 

 

 

INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego
w Bielawkach otrzymał na rzecz Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie w Bielawkach Grant na realizację zadań polegających
na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników w ramach drugiego naboru
do projektu ?Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi
zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych
i hospicjów na czas COVID-19? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy
zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa ? Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.
Celem grantu jest wsparcie pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19.
Otrzymane w ramach grantu środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków
do wynagrodzeń dla pielęgniarek, które ? ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19
? ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia,
gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt.
Dodatki zostały wypłacone pracownikom za miesiące: wrzesień, październik, listopad 2021.
Wsparcie pracowników środkami pochodzącymi z Grantu częściowo zrekompensuje ciężką,
odpowiedzialną i niezbędną pracę na rzecz mieszkańców, będzie także formą docenienia pracy personelu medycznego
sprawującego bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami oraz formą podziękowania za trud
jaki personel wkłada w zapewnienie bezpieczeństwa i opieki mieszkańcom naszego Domu.

Liczba pracowników objętych wsparciem: 2 kobiety.
Wysokość powierzonego grantu: 14.046,08 zł w tym:
1. ze środków UE 11.236,86 zł
2. ze środków Budżetu Państwa 2809,22 zł

oryginał dokumentu : informacja na strone NFZ II nabór