Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na podstawie kodeksu cywilnego

Załącznik nr 1

do REGULAMINU PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO
prowadzonego w trybie art. 701 – 70 5 kodeksu cywilnego na
przebudowę I pietra budynku Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach ?
Integracyjny Ośrodek Kultury w związku ze zmianą sposobu użytkowania.

Ogłoszenie o przetargu pisemnym otwartym z dnia 19.10.2017r.
prowadzonym w trybie art 701 – 70 5 kodeksu cywilnego na roboty budowlane pn.: ?Przebudowa I pietra budynku Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach ?
Integracyjny Ośrodek Kultury w związku ze zmianą sposobu użytkowania.?

Nazwa i adres Zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego,
Bielawki 47
83-130 Pelplin

Telefon/Fax:(058)5361659
Adres e-mail: bielawki@op.pl
NIP: 593-21-33-096
REGON: 040000049

 

Adres pod którym można uzyskać dokumentację przetargową

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego,
Bielawki 47, 83 – 130 Pelplin

Pokój Administracja w dni robocze do poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest dokumentacja przetargowa:
www.dpsbielawki.com

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami
jest Dyrektor Domu s. Katarzyna Piotrkowska.

Przedmiot przetargu

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie
   I piętra budynku Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach ? Integracyjny
   Ośrodek Kultury w związku ze zmianą sposobu użytkowania.

 Warunki przetargu.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  a.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w
  zakresie objętym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
  uprawnień.
  b.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  c.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
  zamówienia.
  c.nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
  2.Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została  oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
  3.Potwierdzenie spełnienia wszystkich warunków przez Wykonawcę nastąpi przez złożenie stosownych   oświadczeń i dokumentów wymienionych szczegółowo w Regulaminie przetargu
  4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
  5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  6.Termin związania ofertą 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
  z upływem terminu składania ofert
  7.Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 3% od ceny brutto złożonej oferty
  8.Kryterium oceny ofert:
  – cena zamówienia brutto – 60 %
  – skrócenie realizacji terminu ? 40 %8.
  9.Termin wykonania zamówienia:

      Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane:

      Zakończenie robót: do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy
      (za miesiąc przyjmuje się pełen miesiąc kalendarzowy).

      Przewidywany termin rozpoczęcia prac: od 20.11.2017r.

 1. Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: Dokumenty nieodpłatne podlegające tylko wypożyczeniu przez Zamawiającego. Dokumenty w stanie nienaruszonym podlegają zwrotowi przez Wykonawcę nie później niż w terminie składania ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub unieważnienia
  przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo w szczególnie uzasadnionych przypadkach do
  zmiany warunków przetargu. Zmiana warunków przetargu nie może nastąpić w
  terminie późniejszym niż 2 dni poprzedzających dzień otwarcia ofert.

Termin i miejsce składania ofert

 1. Termin składania ofert: 08.11.2017r. roku godzina 10:00.
 2. Termin otwarcia ofert: 08.11.2017r. rok godzina 10:30.
 3. Miejsce składania ofert

Dom Pomocy Społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego

Bielawki 47
83 – 130 Pelplin
Pokój Administracja

 4Miejsce otwarcia ofert

Dom Pomocy Społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego

Bielawki 47
83 – 130 Pelplin

Pokój gościnny                                                                        

 

REGULAMIN PRZETARGU.

Załącznik nr 2- oferta formularz.

Załącznik nr 3-oświadczenie o spełnianiu warunków.

Załącznik nr 4-oświadczenie o wykluczeniu.

Załącznik nr 5-wykaz robót.

Załącznik nr 6-wykaz personelu kierowniczego.

Załącznik nr 7-oświadczenie o przynależności.

Załącznik nr 8-umowa.

Załącznik nr 9-wykaz wyrobów równoważnych.

Załącznik nr 10-wykaz podwykonawców.

ARCHITEKTURA _OPIS PDF

07.09.2017_Bielawki OPIS koniec
strona tytulowa – Bielawki 04.09.2017

ARCHITEKTURA_ST

06.09.2017_ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Bielawki po poprawkach

ARCHITEKTURA _ RYSUNKI PDF

AW1 900×600
AW2 500X360
AW3 450×297
AW-4 420×297
AW-5 420×297
AW-6 A4
AW7 420×297
AW8 420×297
AW9 540X297
AW10 630×297
AW11 430×297
AW12 430×297
DW12 420×297
AW14 420×297
AW15 420×297
AW16 420×297
AW17 420×297
AW18 810×297
AW19 420×297
AW20 420×297
AW21 420×297
DW1 420×297
DW2 420×297
DW3 420×297
DW4 420×297
DW5 420×297
DW5a 210×297
DW6 420×297
DW6a 420×297
DW7 420×297
DW8 420×297
DW9 420×297
DW10 420×297
DW11 420×297
DW12 420×297
DW13 420×297
DW14 420×297

INSTALACJE  ELEKTRYCZNE

bielawki_1p_opis (1)

bielawki_1p_specyfikacjaE01

E02E03 1z2

E03

E04

MY-BIE2-17-PRZEDMIAR ROBÓT-BIELAWKI IP ELEKTR. (1)

INSTALACJE  SANITARNE 

Bielawki- przedmiar – branża sanitarna.

SPECYFIKACJA BIELAWKI – BRANŻA SANITARNAws1

ws1

ws2

ws3

ws4

WYKON BIELAWKI SIERP 2018

KONSTRUKCJA 

BIELAWKI OPIS PW 2017.09.04

BIELAWKI_KON_PW_2017_08_30-K-1

BIELAWKI_KON_PW_2017_08_30-K-2

p.poż i przywoławczy

projekt systemu pożaru
Przedmiar robót – ppoż
Rys.1

 

Projekt przwoławczy-bielawki Gorke
Przedm Bielawki przywoławczy- Gorke
Rys.1

Specyfikacja
przedmiar bielawki adapytacja 1p (1)