DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach 47, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach https://dpsbielawki.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2017-04-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Teksty zamieszczone w serwisie zapisane są w miarę możliwości w jak najprostszy, zrozumiały dla wszytkich sposób.
Redaktor serwisu stara się stosować wypunktowania, wyróżnienia, przekierowania do strony bezpośrednio po naciśnięciu linku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Wrosz, adres e-mail: admin@dpsbielawki.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 536-16-59. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

DOSTĘNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 • Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego zlokalizowany jest w miejscowości Bielawki, w kompleksie 6 budynków w których prowadzona jest działalność Domu. Jeden z budynków połączony jest łącznikiem z kaplicą, w której odbywają się praktyki religijne.
 • Do budynku głównego prowadzą ogólnodostępne, szerokie, ewakuacyjne drzwi zewnętrzne. Do wejścia oprócz schodów prowadzi także podjazd dla wózków inwalidzich.
  Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek dostosowany wysokością dla osób siedzących na wózkach, za pomocą którego można wezwać pracownika Domu.
 • Wszystkie trzy, dwu oraz jednokondygnacyjne budynki Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach wyposażone są w schody i balustrady schodów, które są zgodne z prawem budowlanym. Pozbawione są barier architektonicznych w postaci progów. Na korytarzach budynków zamonotowane są elementy zabezpieczające w postaci poręczy, które ułatwiają samodzielne poruszanie się. Toalety dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo cztery budynki wyposażone są w windy.

• W budynkach nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób niewidzących lub słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza migowego. Brak jest także informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
• Przy bramie wjazdowej Domu znajduje się utwardzony teren do parkowania pojazdów, który nie posiada wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych


FLEX w Tczewie - DAROWIZNA MASECZEK

lextronics International Poland Sp. z o.o. , z siedzibą w Tczewie przekazała kolejną darowiznę w postaci jednorazowych niemedycznych maseczek twarzowych, w ilości 950 sztuk.
BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY :)

Flextronics International Poland Sp. z o.o. , z siedzibą w Tczewie przekazała w postaci darowizny 950 sztuk jednorazowych niemedycznych maseczek twarzowych.
BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY :)


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Bielawki, 24.03.2021r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „dostawy produktów do pielęgnacji ciała, produktów czyszczących i polerujących, produktów wyposażenia domu na rok 2021/2022rwpłynęły dwie oferty od następujących podmiotów:

1)  FARMPOL Sp.z o.o., ul. Geodetów 11, 80-298 Gdańsk,

2) ANNA S.C., D.STACHOWSKA, A.SAMULAK, M.SAMULAK, UL. STAWISZYŃSKA 127, 62-800 KALISZ

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę: ANNA S.C., D.STACHOWSKA, A.SAMULAK, M.SAMULAK, UL. STAWISZYŃSKA 127, 62-800 KALISZ.

       Dyrektor Domu

Katarzyna Piotrkowska


ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawą produktów do pielęgnacji ciała, produktów czyszczących i polerujących

Bielawki, 17.03.2021 r.

Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach                                                       

Bielawki 47, 83-130 Pelplin

Telefon/faks: (58) 536-16-59

Email: bielawki@op.pl

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek: 7:00  : 15:00.

                           

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym zakupem i dostawą produktów do pielęgnacji ciała, produktów czyszczących i polerujących, produktów wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2021/2022r. uprzejmie proszę o złożenie oferty cenowej zgodnie z załączonymi dokumentami.

 

 1. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach

Bielawki 47

83-130 Pelplin

tel.(58) 536-16-59

NIP: 593-21-33-096

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:
 2. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa produktów do pielęgnacji ciała, produktów czyszczących i polerujących, produktów wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach według zestawienia rodzajowo – ilościowo - wartościowego opisanego w Załączniku nr A do FORMULARZA OFERTY.
 3. Zestawienie rodzajowo – ilościowo – wartościowe zawarte w Załączniku nr A w rubryce 4 zawiera prognozowane (szacunkowe) zapotrzebowanie asortymentu (przedmiotu dostawy) w okresie jednego roku i są to wielkości orientacyjne, przyjęte dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

 1. 1. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie 1-2 razy w miesiącu w godzinach od 9:00 do 12:00, do siedziby Zamawiającego, zgodnie ze złożonym telefonicznie lub faksem zamówieniem, poprzedzającym dzień dostawy towaru.
 2. Miejscem dostawy jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach. Dostawa obejmuje również wniesienie przez pracowników Wykonawcy zamówionego towaru do wskazanego przez Zamawiającego magazynu.
 3. Towar zostanie dostarczony transportem Wykonawcy do siedziby zamawiającego. Koszt
  transportu wliczony będzie w cenę dostawy.
 4. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem, przeterminowanego lub złej jakości Wykonawca na swój koszt dokona wymiany takiego towaru w tym samym dniu, w którym miała miejsce dostawa.
 5. Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty pakowane były w oryginalnych opakowaniach, posiadały etykietę w języku polskim. Nie dopuszcza się dostarczenia w opakowaniach zastępczych, uszkodzonych, czy zbiorczych.
 6. Zamawiający informuje, iż w niektórych pozycjach w zestawieniu rodzajowo-ilościowo-wartościowym przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów bądź pochodzenia. Wskazania te mają charakter przykładowy, określają jedynie klasę i standard zamawianych wyrobów. Zamawiający dopuszcza w tych przypadkach składanie ofert na rozwiązania równoważne, a zatem zaoferowanie produktu o takim samym składzie, jakości i właściwościach organoleptycznych (kolor, konsystencja, zapach, smak) w opakowaniu, którego rodzaj i wielkość wskazał Zamawiający w ww. formularzu. Wykonawca powołujący się na te rozwiązania zobowiązany jest wykazać, że oferowane artykuły spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym, przy zachowaniu cech jakościowych produktów. Z załączonych do oferty dokumentów w sposób nie budzący wątpliwości powinno zatem wynikać, iż zaoferowany artykuł równoważny posiada parametry nie gorsze niż te, które w Formularzu cenowym wskazał Zamawiający.

Zaproponowanie w ofercie artykułów o parametrach gorszych aniżeli podane w zestawieniu rodzajowo-ilościowo-wartościowym do zapytania ofertowego spowoduje odrzucenie oferty bądź rozwiązanie umowy.

UWAGA!!

W niektórych pozycjach w zestawieniu rodzajowo-ilościowo-wartościowym nie wpisano „lub równoważne”, co oznacza, że Zamawiający nie dopuszcza składania produktu równoważnego/zamiennego.

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się ceną oraz jakością zastosowanych produktów równoważnych.
 2. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
 3. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia zapytania o cenę bez podania przyczyn w każdym czasie.
 5. Termin realizacji zamówienia (12 m-cy): od 26.03.2021r. Do 25.03.2022r. Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.
 6. Opis sposobu przygotowania oferty:
 7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 8. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
 9. Oferta i wszystkie załączniki muszą być opieczętowane pieczęcią firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
 10. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 11. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
 12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 13. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
 14. Oferty częściowe oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.
 15. Oferta winna być przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
 16. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dołączyć do oferty Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w udziale w zapytaniu ofertowym:
 17. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - Załącznik nr 2.
 18. Składanie ofert.
 19. Ofertę wraz z załącznikami opatrzoną nazwą zamówienia: ,,Oferta na dostawę produktów do pielęgnacji ciała, produktów czyszczących i polerujących, produktów wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2021/2022r. " należy złożyć do dnia 23.03.2020 r. do godz. 14:00:
 • w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Bielawki 47; 83-130 Pelplin (Budynek Główny – administracja) lub,
 • przesłać pocztą e-mail: bielawki@op.pl za potwierdzeniem odbioru.
 1. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, czy kurierska.
 2. O wyborze najbardziej odpowiadającej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców pisemnie.
 3. Z Wykonawcą, który złoży najlepiej odpowiadającą ofertę zostanie zawarta umowa (wzór umowy stanowi Załącznik Nr 3). Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy do Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach następujące kserokopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem":
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,
 • zaświadczenie o numerze NIP,
 • zaświadczenie o numerze REGON.
 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Małgorzata Gładykowska (58) 536-16-59, adres e-mail: bielawki@op.pl

Korespondencja w sprawie Zamówienia : fax (58) 536-16-59.

VII. Inne postanowienia

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w każdym czasie dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający ogłosi to na swojej stronie intrnetowej: dpsbielawki.com i każda zmiana staje się wiążąca od chwili ogłoszenia.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
 3. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.

4.Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego bez udziału Wykonawców.

VIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana(ni) danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin, NIP: 5932133096, REGON: 040000049.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni się skontaktować w sprawach ochrony Pana(ni) danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: administracja@dpsbielawki.pl lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin.

3.Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na  „Dostawę produktów do pielęgnacji ciała, produktów czyszczących i polerujących, produktów wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

 1. Odbiorcami Pana(ni) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 701– 705 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
 2. Pana(ni) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Kodeksu cywilnego, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Kodeks cywilny.
 4. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 5. Administrator nie przewiduje przekazywania Pana(ni) danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 6. Posiada Pan(ni):
 7. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana(ni) dotyczących,

b.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana(ni) danych osobowych,

 1. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*,
 2. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pana(ni), że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 3. nie przysługuje Panu(ni):
 4. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 6. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce Prywatności dostępnej w naszej placówce oraz na naszej stronie internetowej.

Załącznik nr 1 – Oferta cenowa.

Załącznik nr A – Zestawienie rodzajowo – ilościowe- wartościowe.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o                      zamówienie publiczne.

Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy- wzór umowy.

                                                                                               Dyrektor Domu

mgr Katarzyna Piotrkowska

 

Załącznik Nr 1

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA CENOWA - ZESTAWIENIE RODZAJOWO-ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWE

1) PRODUKTÓW DO PIELĘGNACJI CIAŁA,

2) PRODUKTÓW CZYSZCZĄCYCH I POLERUJĄCYCH,

3) PRODUKTÓW WYPOSAŻENIA DOMU

 

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

NAZWA WYKONAWCY: ………………………………………………………………………….

ADRES: ………………………………………………………………………………………………...............

TELEFON: ………………… FAX: …………………..  E-mail : ………………………………...

NIP ……………………………………REGON ……………………………………………………NR RACHUNKU BANKOWEGO …………………………………………………………………...........................................................

 

Nawiązując do zapytania ofertowego na dostawę produktów do pielęgnacji ciała, produktów czyszczących i polerujących oraz produktów wyposażenia domu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w okresie od 29.03.2021r. do 28.03.2022r.–  oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną kwotę:

Wartość netto ……………………………………………………….zł

Słownie ………………………………………………………………………………………………

Wartość brutto …………………………………………………..… zł

Słownie………………………………………………………………………………………………

…...................................................

Załącznik nr 2

…..........................................

(pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

Nazwa Wykonawcy: …....................................................................................................

Adres Wykonawcy: …......................................................................................................

Nr tel./fax: …..................................................................................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: produktów do pielęgnacji ciała, produktów czyszczących i polerujących oraz produktów wyposażenia domu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach  spełniam/spełniamy* warunki udziału w postępowaniu i oświadczam/oświadczamy*, że:

1) posiadam kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej jakie przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) moja sytuacja ekonomiczna gwarantuje wykonanie zamówienia i posiadam dostęp do niezbędnej ilości środków, jakie wymaga Zamawiający dla bieżącej realizacji zamówienia.

3) posiadam zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

 

….........................., dnia …............... 2021r.

 

…................................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

 

 • niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

 

Umowa

Zawarta w dniu …...................... pomiędzy Domem Pomocy Społecznej z siedzibą w Bielawki 47, 83 - 130 Pelplin reprezentowanym przez Dyrektora

 1. mgr Katarzyna Piotrkowska zwanym dalej Zamawiającym,

a

…............................................................................. zwanym dalej Wykonawcą w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu zapytania ofertowego na dostawy produktów do pielęgnacji ciała, produktów czyszczących i polerujących, produktów wyposażenia domu została zawarta umowa o następującej treści:

 • Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania odpowiedniej jakości dostawy produktów do pielęgnacji ciała, produktów czyszczących i polerujących, produktów wyposażenia domu w cenach zgodnych z ofertą cenową - załącznik Nr 1 będącym zestawieniem rodzajowo-ilościowo-wartościowym, stanowiący integralną część umowy.
 • Niniejsza umowa zostaje zawarta:

na okres 12 miesięcy tj. od dnia 26.03.2021r.  do dnia 25.03.2022r.

 •       Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na podstawie ceny ofertowej w kwocie:

Brutto zł:  …............................

Słownie brutto zł: …........................................................................................

Netto zł: ….....................................

Słownie netto zł:............................................................................................

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy dokonanej za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w przypadku konieczności zmiany podatku kwoty VAT, w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności podatkowych dotyczących obowiązującej wysokości (stawki) podatku VAT.
 2. Ceny jednostkowe opisane w ZAŁĄCZNIKU nr A nie podlegają zmianie
  w okresie obowiązywania umowy.
 • 4
 1. Przedmiot umowy będzie dostarczany, do siedziby Zamawiającego w miarę bieżącego zapotrzebowania 1-2 razy w miesiącu, zgodnie ze złożonym telefonicznie lub faksem zamówieniem, poprzedzającym dzień dostawy towaru.
 2. Strony postanawiają, że towar zostanie dostarczony transportem Wykonawcy do siedziby zamawiającego. Koszt transportu wliczony jest w cenę dostawy.
 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył dostarczony przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez magazyniera.
 • 5

Wykonawca oświadcza, że posiada środki transportu dostosowane do przewozu produktów do pielęgnacji ciała, produktów czyszczących i polerujących, produktów wyposażenia domu.

 • 6
 1. Łączna ilość przedmiotu zamówienia ma charakter prognozowany (szacunkowy) i nie będzie przyjmowana jako podlegająca zapłacie.
 2. Zapłacie podlega wartość faktycznie zrealizowanych dostaw.
 3. Wielkość dostaw uzależniona będzie od aktualnych potrzeb Zamawiającego.
 • 7
 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i terminowość realizowanych dostaw.
 2. Zamawiający będzie kontrolował jakość dostaw.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż przedmiot dostawy posiada wady, Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania na własny koszt jego wymiany na towar niewadliwy w ciągu 24 godzin od telefonicznego potwierdzonego faksem zgłoszenia Wykonawcy o istnieniu wady.
 • 8

Wynagrodzenie za poszczególne dostawy będzie płatne na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu. Za datę realizacji płatności uważa się datę wydania przez Zamawiającego polecenia zapłaty.

 • 9
 1. Dostawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku nienależytego wywiązania się Dostawcy z postanowień niniejszej umowy oraz wymogów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w szczególności gdy:
 • Dostawca będzie się uchylać od realizacji umowy na zasadach przedstawionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie oraz niniejszej umowy
  – Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 5% wartości całego zamówienia,
 • poszczególne dostawy realizowane będą nieterminowo Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 0,5% wartości partii dostawy za każdy dzień zwłoki w realizacji danego zamówienia.
 • 10
 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcie umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 • 11
 1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez zachowania wypowiedzenia w przypadku powtarzających się nieterminowych, niekompletnych i  nieodpowiedniej jakości dostaw.
 3. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku powtarzającego się nieterminowego płacenia rachunków.
 • 12

Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy, będą rozstrzygnięte przez sąd  właściwy ze   względu na siedzibę Zamawiającego.

 • 13

W sprawach nieuregulowanych treścią umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 • 14

Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

   WYKONAWCA                                                                                                                                                                                                                                       ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE -  ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA W CAŁOŚCI

art.chemiczne 2021r


INORMACJA O WYBORZE OFERTY na dostawę pieczywa i innych wypieków

Bielawki, 23.12.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „dostawę pieczywa i innych wypieków dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach na rok 2021 wpłynęła jedna oferta od następującego podmiotu:

1) Piekarnia – Ciastkarnia „U Karola” Sp. z o.o., ul. Wiślana 6A, 83-140 Gniew,

Zamawiający wybrał ofertę Piekarnia – Ciastkarnia „U Karola” Sp. z o.o., ul. Wiślana 6A, 83-140 Gniew.

Dyrektor Domu

s. Katarzyna Piotrkowska


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na sukcesywną dostawę pieluchomajtek

Bielawki, 23.12.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „sukcesywną dostawę pieluchomajtek na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach na rok 2021” wpłynęła jedna oferta od następującego podmiotu:

1) FARMPOL Sp.z o.o., ul. Geodetów 11, 80-298 Gdańsk,

Zamawiający wybrał ofertę FARMPOL Sp.z o.o., ul. Geodetów 11, 80-298 Gdańsk.

Dyrektor Domu

s. Katarzyna Piotrkowska


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na dostawę różnych artykułów spożywczych

Bielawki, 23.12.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „dostawę różnych artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach na rok 2021” wpłynęła jedna oferta od następującego podmiotu:

1) „SAD” Hurtownia Owocowo-Warzywna, Barbara Kreft, ul. Wybudowanie b/n, 83-110 Tczew

Zamawiający wybrał ofertę „SAD” Hurtownia Owocowo-Warzywna, Barbara Kreft, ul. Wybudowanie b/n, 83-110 Tczew.

Dyrektor Domu

s. Katarzyna Piotrkowska


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych

Bielawki, 23.12.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach na rok 2021” wpłynęła jedna oferta od następującego podmiotu:

1) „TOMAX”, B. Sakowicz, M. Tuszyński s.j., ul. Droga Owidzka 1, 83-200 Starogard Gdański.

Zamawiający wybrał ofertę „TOMAX”, B. Sakowicz, M. Tuszyński s.j., ul. Droga Owidzka 1, 83-200 Starogard Gdański.

Dyrektor Domu

s. Katarzyna Piotrkowska


PRZETARG na zakup produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych

Bielawki, 18.12.2020 r.

Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach                                                

Bielawki 47

83-130 Pelplin

Telefon/faks: (58) 536-16-59

Email: bielawki@op.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00

 

                          

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym zakupem produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2021r. uprzejmie proszę o złożenie oferty cenowej zgodnie z załączonymi dokumentami.

 

 1. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach

Bielawki 47

83-130 Pelplin

tel.(58) 536-16-59

NIP: 593-21-33-096

 

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:
 2. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej według zestawienia rodzajowo – ilościowo – wartościowego opisanego w Załączniku nr A do Formularza oferty.

 

 1. Zestawienie rodzajowo – ilościowo – wartościowe zawarte w Załączniku nr A w rubryce 4 zawiera prognozowane (szacunkowe) zapotrzebowanie asortymentu (przedmiotu dostawy) w okresie jednego roku i są to wielkości orientacyjne, przyjęte dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

 1. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne będą dostarczane jeden raz w tygodniu od godz. 7:30 do godz. 09:00 i w razie potrzeby dwa razy w tygodniu do siedziby Zamawiającego, zgodnie ze złożonym telefonicznie lub faksem zamówieniem, poprzedzającym dzień dostawy towaru.
 2. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt dostawy wkalkulowany w cenę dostarczanych produktów.

 

3.W związku ograniczeniami związanymi z zagrożeniem epidemicznym rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania szczególnych środków ostrożności, tzn. przed wejściem do budynku  DPS-u zdezynfekować ręce, nałożyć rękawiczki ochronne oraz maseczkę ochronną na twarz.

 

 1. Dostarczone produkty zwierzęce, mięso oraz produkty mięsne powinny być wysokiej jakości, świeże, schłodzone, bez wad jakościowych, kolor mięsa jasno-różowy właściwy jak dla mięsa świeżego.
 2. Dostarczany przedmiot zamówienia musi być pakowany hermetycznie bądź w oryginalnych opakowaniach producenta oraz musi posiadać etykietę w języku polskim zawierającą co najmniej:
 • nazwę produktu,
 • wykaz składników, przede wszystkim zawartość mięsa odpowiadającą zawartości wskazanej w załączniku A dla poszczególnych towarów,
 • datę produkcji,
 • nazwę i adres producenta,
 • masę netto,
 • datę przydatności do spożycia, datę minimalnej trwałości do spożycia,
 • zawartość netto wyrażonej w jednostkach miary,
 • oznaczenie partii produkcyjnej umożliwiającej identyfikację artykułu.
 1. Towar nie posiadający etykiety będzie bezwzględnie zwracany do dostawcy.
 2. Pojemniki oraz opakowania muszą posiadać atest PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Powinny być gładkie, czyste, łatwe do mycia i dezynfekcji.
 3. Zamawiający informuje, iż w niektórych pozycjach w zestawieniu rodzajowo-ilościowo-wartościowym przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów bądź pochodzenia. Wskazania te mają charakter przykładowy, określają jedynie klasę i standard zamawianych wyrobów. Zamawiający dopuszcza w tych przypadkach składanie ofert na rozwiązania równoważne, a zatem zaoferowanie produktu o takim samym składzie, jakości i właściwościach organoleptycznych (kolor, konsystencja, zapach, smak) w opakowaniu, którego rodzaj i wielkość wskazał Zamawiający w ww. formularzu.

 

 1. Nie dopuszcza się dostarczenia towaru w opakowaniach zastępczych, uszkodzonych, czy zbiorczych.

 

 1. Przedmiot zamówienia musi być dobry jakościowo i posiadać co najmniej:
 2. a) 3 dniowy termin do spożycia w przypadku mięsa,
 3. b) 21 dniowy termin do spożycia w przypadku wędlin.
 4. Proces dostawy będącej przedmiotem zamówienia powinien być zgodny z obowiązującymi przez Wykonawcę systemem HACCP w przetwórstwie spożywczym.
 5. Zamawiający wymaga, aby na dokumencie dostawy lub innym dokumencie handlowym była wskazana data przydatności do spożycia dla zakupionego towaru.
 6. Towar zostanie dostarczony transportem Wykonawcy do siedziby zamawiającego. Koszt transportu wliczony będzie w cenę dostawy.
 7. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem, przeterminowanego lub złej jakości Wykonawca na swój koszt dokona wymiany takiego towaru na wolny od wad- w tym samym dniu, w którym miała miejsce dostawa.
 8. W ramach zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą (najtańszą) oferty cenową.
 9. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
 10. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
 11. Termin wykonania zamówienia (12 m-cy): od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
 12. Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
 4. Oferta i wszystkie załączniki muszą być opieczętowane pieczęcią firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
 5. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 6. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
 7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
 9. Oferty częściowe oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.
 10. Oferta winna być przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
 11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dołączyć do oferty Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w udziale w zapytaniu ofertowym:
 12. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - Załącznik nr 2.
 13. Oświadczenie o spełnieniu koniecznych wymagań higieniczno - sanitarne w procesie produkcji i obrocie żywnością.- Załącznik nr 3.
 14. Składanie ofert.
 15. Ofertę wraz z załącznikami opatrzoną nazwą zamówienia: ,,Oferta na  dostawę produktów zwierzęcych, mięsa oraz produktów mięsnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2020 r" należy złożyć do dnia 23.12.2020 r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Bielawki 47; 83-130 Pelplin (Budynek Główny - administracja).

 

 1. Oferta Wykonawcy złożona po terminie zostanie zniszczona komisyjnie w siedzibie Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, czy kurierską.

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców pisemnie.

 

 1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa (wzór umowy stanowi Załącznik Nr 4). Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy do Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach następujące kserokopie dokumentów potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem":
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,
 • zaświadczenie o numerze NIP,
 • zaświadczenie o numerze REGON.
 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Małgorzata Gładykowska (58) 536-16-59, adres e-mail: bielawki@op.pl

Korespondencja w sprawie Zamówienia : fax (58) 536-16-59.

VII. Inne postanowienia

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w każdym czasie dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający ogłosi to na swojej stronie internetowej: dpsbielawki.com i każda zmiana staje się wiążąca od chwili ogłoszenia.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
 3. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.

4.Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego bez udziału Wykonawców.

VIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana(ni) danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin, NIP: 5932133096, REGON: 040000049.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni się skontaktować w sprawach ochrony Pana(ni) danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: administracja@dpsbielawki.pl lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin.

3.Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2021” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

 1. Odbiorcami Pana(ni) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 701– 705 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
 2. Pana(ni) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Kodeksu cywilnego, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Kodeks cywilny.
 4. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 5. Administrator nie przewiduje przekazywania Pana(ni) danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 6. Posiada Pan(ni):
 7. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana(ni) dotyczących,

b.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana(ni) danych osobowych,

 1. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*,
 2. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pana(ni), że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 3. nie przysługuje Panu(ni):
 4. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 6. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce Prywatności dostępnej w naszej placówce oraz na naszej stronie internetowej.

Załącznik nr 1 – Oferta cenowa.

Załącznik nr A – Zestawienie rodzajowo – ilościowe- wartościowe.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o                      zamówienie publiczne.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu koniecznych wymagań higieniczno -                                sanitarne w procesie produkcji i obrocie żywnością.

Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy- wzór umowy.

 

                                                                                          Dyrektor Domu
mgr Katarzyna Piotrkowska

PLIK DO POBRANIA W CAŁOŚCI : wędliny 2021r

 


GRANTY w RAMACH ''POMORSKIE POMAGA"

 

Granty w ramach „Pomorskie pomaga”

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego
w Bielawkach w dniu 25.08.2020 złożył wniosek o udzielenie grantu w ramach projektu
„Pomorskie pomaga” realizowanego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wniosek został złożony w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Dom Zakonny wnioskował o kwotę 243 600,00 zł na rzecz Domu Pomocy Społecznej
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Bielawkach.
W dniu 09.10.2020 r została podpisana  Umowa nr 12/U-ROPS-POWER/2020
o udzielenie grantu na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19
w ramach projektu „Pomorskie pomaga” pomiędzy Województwem Pomorskim a Domem Zakonnym
Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach.
Kwota przyznanego grantu 243 600,00 zł.

Celem grantu jest wsparcie pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19.
Otrzymane w ramach grantu środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników,
którzy w tym trudnym czasie wykonują bezpośrednią pracę z mieszkańcami Domu.
Grantem zostaną objęci pracownicy zatrudnieni na stanowiskach: młodszy opiekun, opiekun, starszy opiekun, pokojowa, pracownik socjalny,
fizjoterapeuta, masażysta, starszy masażysta, instruktor terapii zajęciowej, instruktor ds.kulturalno-oświatowych.
Dodatek zostanie wypłacony pracownikom w formie premii za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień 2020r.

Wsparcie pracowników środkami pochodzącymi z Grantu częściowo zrekompensuje ciężką,
odpowiedzialną i niezbędną pracę na rzecz mieszkańców,  będzie także formą docenienia pracy
personelu sprawującego bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami oraz formą podziękowania
za trud jaki personel wkłada w zapewnienie bezpieczeństwa i opieki mieszkańcom naszego Domu.

Liczba pracowników objętych wsparciem: kobiety 53, mężczyźni 3.

 

Aktualizacja z dn. 14.12.2020r

W związku z wydłużeniem terminu udzielenia wsparcia w ramach grantu Dom Zakonny złożył na rzecz Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Bielawkach aktualizację do wniosku o udzielenie grantu.
Łączna kwota przyznanego grantu wyniosła 408.900,00 zł.
Dodatki zostały wypłacone w formie premii dodatkowo za miesiące październik i listopad 2020. Liczba osób objętych wsparciem za październik i listopad 2020r : 57 osób, w ty, 54 kobiety i 3 mężczyzn.