INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFIRMACJA O WYBORZE OFERTY

PLIK DO POBRANIA W ORYGINALE : Infromacja o wyborze oferty- śr. chemiczne 2024


ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielawki, 17.01.2024 r.

Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach
Bielawki 47, 83-130 Pelplin
Telefon: (58) 536-16-59
Email: bielawki@op.pl
Godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 7:00 : 15:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z planowanym zakupem i dostawą produktów do pielęgnacji ciała, produktów czyszczących i polerujących, produktów wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2024/2025r. uprzejmie proszę o złożenie oferty cenowej zgodnie z załączonymi dokumentami.

I. Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach
Bielawki 47
83-130 Pelplin
tel.(58) 536-16-59
NIP: 593-21-33-096
II. Przedmiot zapytania ofertowego:
1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa produktów do pielęgnacji ciała, produktów czyszczących i polerujących, produktów wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach według zestawienia rodzajowo – ilościowo - wartościowego opisanego w Załączniku nr A do FORMULARZA OFERTY.
2. Zestawienie rodzajowo – ilościowo – wartościowe zawarte w Załączniku nr A w rubryce 4 zawiera prognozowane (szacunkowe) zapotrzebowanie asortymentu (przedmiotu dostawy) w okresie jednego roku i są to wielkości orientacyjne, przyjęte dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie 1-2 razy w miesiącu w godzinach od 9:00 do 12:00, do siedziby Zamawiającego, zgodnie ze złożonym telefonicznie lub e-mailem zamówieniem, poprzedzającym dzień dostawy towaru.
2. Miejscem dostawy jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach. Dostawa obejmuje również wniesienie przez pracowników Wykonawcy zamówionego towaru do wskazanego przez Zamawiającego magazynu. Zamawiający nie dopuszcza dostawy za pomocą firmy kurierskiej.
3. Towar zostanie dostarczony transportem Wykonawcy do siedziby zamawiającego. Koszt
transportu wliczony będzie w cenę dostawy.
4. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem, przeterminowanego lub złej jakości Wykonawca na swój koszt dokona wymiany takiego towaru w tym samym dniu, w którym miała miejsce dostawa.
5. Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty pakowane były w oryginalnych opakowaniach, posiadały etykietę w języku polskim. Nie dopuszcza się dostarczenia w opakowaniach zastępczych, uszkodzonych, czy zbiorczych.

6. Zamawiający informuje, iż w niektórych pozycjach w zestawieniu rodzajowo-ilościowo-wartościowym przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów bądź pochodzenia. Wskazania te mają charakter przykładowy, określają jedynie klasę i standard zamawianych wyrobów. Zamawiający dopuszcza w tych przypadkach składanie ofert na rozwiązania równoważne, a zatem zaoferowanie produktu o takim samym składzie, jakości i właściwościach organoleptycznych (kolor, konsystencja, zapach, smak) w opakowaniu, którego rodzaj i wielkość wskazał Zamawiający w ww. formularzu. Wykonawca powołujący się na te rozwiązania zobowiązany jest wykazać, że oferowane artykuły spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym, przy zachowaniu cech jakościowych produktów. Z załączonych do oferty dokumentów w sposób nie budzący wątpliwości powinno zatem wynikać, iż zaoferowany artykuł równoważny posiada parametry nie gorsze niż te, które w Formularzu cenowym wskazał Zamawiający.
Zaproponowanie w ofercie artykułów o parametrach gorszych aniżeli podane w zestawieniu rodzajowo-ilościowo-wartościowym do zapytania ofertowego spowoduje odrzucenie oferty bądź rozwiązanie umowy.
UWAGA!!
W niektórych pozycjach w zestawieniu rodzajowo-ilościowo-wartościowym nie wpisano „lub równoważne”, co oznacza, że Zamawiający nie dopuszcza składania produktu równoważnego/zamiennego.

7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się ceną oraz jakością zastosowanych produktów równoważnych.

8. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

9. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia zapytania o cenę bez podania przyczyn w każdym czasie.

11. Termin realizacji zamówienia (12 m-cy): od zawarcia umowy.

12. Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3. Oferta i wszystkie załączniki muszą być opieczętowane pieczęcią firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
8. Oferty częściowe oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.
9. Oferta winna być przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dołączyć do oferty Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w udziale w zapytaniu ofertowym:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - Załącznik nr 2.
VI. Składanie ofert.
1. Ofertę wraz z załącznikami opatrzoną nazwą zamówienia: ,,Oferta na dostawę produktów do pielęgnacji ciała, produktów czyszczących i polerujących, produktów wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2023/2024r. " należy złożyć do dnia 23.01.2024 r. do godz. 12:00:
- w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Bielawki 47; 83-130 Pelplin (Budynek Główny – administracja) lub,
- przesłać pocztą e-mail: bielawki@op.pl za potwierdzeniem odbioru.

2. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Małgorzata Gładykowska (58) 536-16-59, adres e-mail: bielawki@op.pl

VII. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się ceną oraz jakością zastosowanych produktów równoważnych.

VIII. Sposób dokonywania oceny złożonej oferty:
1. Złożenie jednej prawidłowej oferty jest wystarczające do zawarcia umowy.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, nie będą poddawane ocenie, zostaną niezwłocznie zniszczone komisyjnie w siedzibie Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, czy kurierska.
3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie wraz z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek i zawiadomi o tym Wykonawcę.
4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. W przypadku, gdy oferta nie zawiera wymaganych dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia bądź wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.
6. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą drogi elektronicznej.

IX. Ważność oferty:
1. Oferta cenowa jest ważna przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców przesyłając informację na e-maila podanego w ofercie oraz zamieści informację na stronie internetowej www.dpsbielawki.com
2. Z Wykonawcą, który złoży najlepszą ofertę zostanie zawarta umowa (wzór umowy stanowi Załącznik Nr 4).
3. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy do Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach następujące kserokopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem":
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,
- zaświadczenie o numerze NIP,
- zaświadczenie o numerze REGON.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

XI. Inne postanowienia
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w każdym czasie dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający ogłosi to na swojej stronie internetowej: dpsbielawki.com i każda zmiana staje się wiążąca od chwili ogłoszenia.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
3. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
4. Wykonawca może składać pytania do Zamawiającego odnośnie Zapytania ofertowego na adres e-mail: bielawki@op.pl do dnia 19.01.2024r. Do godz. 12:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane po tym terminie.
5.Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego bez udziału Wykonawców.

XII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pana(ni) danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin, NIP: 5932133096, REGON: 040000049.
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni się skontaktować w sprawach ochrony Pana(ni) danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: administracja@dpsbielawki.pl lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin.
3.Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę produktów do pielęgnacji ciała, produktów czyszczących i polerujących, produktów wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach W ROKU 2024/2025” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Odbiorcami Pana(ni) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
5. Pana(ni) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Kodeksu cywilnego, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Kodeks cywilny.
7. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Administrator nie przewiduje przekazywania Pana(ni) danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
9. Posiada Pan(ni):
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana(ni) dotyczących,
b.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana(ni) danych osobowych,
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*,
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pana(ni), że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. nie przysługuje Panu(ni):
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce Prywatności dostępnej w naszej placówce oraz na naszej stronie internetowej.

Załącznik nr 1 – Oferta cenowa.
Załącznik nr A – Zestawienie rodzajowo – ilościowe- wartościowe.
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy- wzór umowy.

PLIK DO POBRANIA W CAŁOŚCI    śr. chemiczne 2024r

Dyrektor Domu
s. mgr Katarzyna Piotrkowska


Informacja o wyborze oferty na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych.

Informacja o wyborze oferty na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach na rok 2024.

PLIK DO POBRANIA W CALOSCIInformacja o wyborze oferty na dostawy wędlin w 2024r.


Informacja o wyborze oferty na sukcesywną dostawę pieluchomajtek na potrzeby DPS w Bielawkach

Informacja o wyborze oferty na sukcesywną dostawę pieluchomajtek na potrzeby DPS w Bielawkach na rok 2024

PLIK DO PBRANIA W CAŁOŚCI : Informacja o wyborze oferty - pieluchomajtki 2024r.


Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy wyrobów medycznych – pieluchomajtek

Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach Bielawki, 05.12.2023r.
Bielawki 47
83-130 Pelplin
Telefon: (58) 536-16-59
E-mail: bielawki@op.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
I. ZAMAWIAJĄCY:
Dom Pomocy Społecznej
Bielawki 47, 83-130 Pelplin
NIP : 593-21-33-096
REGON: 040000049
E-mail: bielawki@op.pl
Telefon: (58) 536-16-59
Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00 w dni robocze.

II . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy wyrobów medycznych –
pieluchomajtek (refundowanych przez NFZ wg obowiązujących przepisów) dla
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach tj. dla dzieci i osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie, mających problem z nietrzymaniem moczu. Wielkość i
rodzaj przedmiotu zamówienia zawiera formularz OFERTA CENOWA - ZESTAWIENIE
RODZAJOWO – ILOŚCIOWO – WARTOŚCIOWE stanowiący Załącznik nr 1. Określone w
Załączniku nr 1 ilości pieluchomajtek są szacunkowe.
Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia ilości mniejszej. Niewyczerpanie określonej
ilości szacunkowej nie powoduje roszczeń w stosunku za ilości zrealizowane. Ponadto
przewiduje się przesunięcia ilościowe z zakresie rozmiarów (niewyczerpanie ilości jednego
rozmiaru a zwiększenie ilości innego rozmiaru).
III. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Oferowany przedmiot zamówienia musi być oznaczony znakiem CE, objęty odpowiednimi
atestami oraz spełniający wymogi norm jakościowych i technologii produkcji określonych
w Polskich Normach. W tym spełniający wymogi normy ISO-11948 w zakresie chłonności
dot. pieluchomajtek. Wykonawca odpowiada za jakość i termin ważności dostarczonego
towaru. Termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia wynosi minimum 6 mcy licząc od dnia dostawy do Zamawiającego.
Pieluchomajtki o wysokiej chłonności przeznaczone dla osób z ciężkim i bardzo ciężkim
problemem nietrzymania moczu – pieluchomajtki nocne. Mogące być stosowane zarówno
u osób prowadzących aktywny tryb życia jak i u osób obłożnie chorych. Mogą być
stosowane zarówno przy nietrzymaniu moczu, jak i przy inkontynencji kałowej
Właściwości pieluchomajtek:
a) oddychające - warstwa zewnętrzna zbudowana z paraprzepuszczalnego materiału,
sprawiająca, że skóra swobodnie oddycha,
b) podwójny system dopasowania – wygoda i bezpieczeństwo:
- ściągacz taliowy,
-podwójne przylepcorzepy; możliwość wielokrotnego zapinania i odklejania
przylepcorzepów bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej pieluchomajtek,
c) podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością
neutralizacji nieprzyjemnego zapachu – wysoka chłonność i poczucie suchości,
d) elastyczne ściągacze w kroczu i wewnętrzne hydrofobowe falbanki boczne
zapobiegające wyciekom – większe bezpieczeństwo,
e) identyfikator wilgotności – informacja o potrzebie zmiany wyrobu idealne w czasie
dłuższych przerw między zmianami pieluchy.
f) nie mogą zawierać elementów lateksowych,
g) testowane dermatologicznie – uzyskały rekomendację dermatologów w oparciu o
przeprowadzone niezależne badania dermatologiczne,
h) minimalna chłonność pieluchomajtek:
1. Pieluchomajtki S – 1 900 ml.
2. Pieluchomajtki M – 2 600 ml.
3. Pieluchomajtki L – 2 800 ml.
4. Pieluchomajtki XL – 2 800 ml

IV. WARUNKI WYKONYWANIA DOSTAWY :
1. Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania imiennych wniosków na
pieluchomajtki na aktualnych drukach.
2. Wnioski na pieluchomajtki Wykonawca jest zobowiązany odbierać od
Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt, w uzgodnionym z
Zamawiającym terminie. Po zrealizowaniu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest
do potwierdzenia realizacji zamówienia na Zleceniu na zaopatrzenie w środki
pomocnicze przysługujące kwartalnie oraz do dostarczenia Zamawiającemu
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem Zlecenia na zaopatrzenie w
środki pomocnicze przysługujące kwartalnie (z wypełnionym potwierdzeniem prawa
do refundacji w terminie 7 dni od zrealizowania zamówienia).
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym
transportem i na własny koszt do Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku
do piątku w godzinach od 08:00 do 12:30. Realizacja zamówienia w ciągu 3 dni
od zgłoszenia zamówienia.
Miejscem dostawy jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach (pomieszczenie w
piwnicy w Budynku Głównym). Dostawa obejmuje również wniesienie przez
pracowników Wykonawcy zamówionego towaru do wskazanego przez
Zamawiającego magazynu. Pracownik Wykonawcy zobowiązany jest poukładać
w wyznaczonym magazynie pieluchomajtki wg rozmiarów w celu
zweryfikowania prawidłowej ilości i jakości dostawy zamówienia w danym
dniu.
4. Dostawy winny być realizowane przystosowanym do tego celu transportem i w
oryginalnych opakowaniach
5. W przypadku ujawnienia braków ilościowych, ceny niezgodnej z ofertą, lub wad
jakościowych – Zamawiający poinformuje Wykonawcę o fakcie ich zaistnienia, które
zostaną niezwłocznie usunięte.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia Faktury VAT zbiorczej i do
dostarczenia jej Zamawiającemu w DNIU DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Dostawca zobowiązuje się wystawić faktury VAT, z wyszczególnieniem: kwoty
płatności Zamawiającego do limitu ceny, o której mowa w przepisach o NFZ, kwoty
płatności mieszkańca powyżej limitu ceny z wyszczególnieniem danych mieszkańca:
imię i nazwisko oraz kwoty refundacji przez NFZ.
7. O refundację z NFZ Dostawca stara się we własnym zakresie.
8. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności (pomniejszonej o refundację z
NFZ oraz pomniejszonej o płatność mieszkańca) za wykonane dostawy, będącej
sumą kwot wynikających z przemnożenia ilości rzeczywiście dostarczonych przez
ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w formularzu asortymentowoilościowym.
9. Płatność za każdą dostawę realizowana będzie przez Zamawiającego przelewem
na wskazane przez Wykonawcę konto (w Fakturze) w terminie 14 dni od dnia
otrzymania faktury VAT, po uprzednio zrealizowanej dostawie. Za datę zapłaty
uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3.W związku z ograniczeniami związanymi z zagrożeniem epidemicznym
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Wykonawca zobowiązany będzie do
zachowania szczególnych środków ostrożności, tzn. przed wejściem do budynku
DPS-u zdezynfekować ręce, nałożyć rękawiczki ochronne oraz maseczkę ochronną
na twarz.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie handlu objętym przedmiotem
zamówienia co najmniej od roku.
3. Są dopuszczeni do obrotu prawnego zgodnie z wymogami ustawowymi.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3. Oferta i wszystkie załączniki muszą być opieczętowane pieczęcią firmową i
podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
6. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych
przez wykonawcę.
7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
8. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
9. Oferty częściowe oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.
10. Oferta winna być przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1.
11. Zamawiający zaznacza, że może zamknąć postępowanie bez wybrania
jakiejkolwiek oferty.
VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie trzeba dołączyć do oferty
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w udziale w zapytaniu
ofertowym:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne – Załącznik nr 2.
2) Bezpłatne próbki oferowanych produktów wraz z kartami charakterystyki.
IX. Składanie ofert.
1. Ofertę należy złożyć do dnia 11.12.2023r. do godz. 12:00 w siedzibie
Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Bielawki 47; 83-130 Pelplin (Budynek
Główny - Administracja). Oferta powinna być opatrzona nazwą zamówienia:
,,Oferta na sukcesywną dostawę pieluchomajtek na potrzeby Domu Pomocy
Społecznej w Bielawkach w 2024 r".
5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Małgorzata Gładykowska (58) 536-16-59, adres e-mail:
bielawki@op.pl
X. Kryteria oceny ofert:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się odpowiednią jakością oraz
ceną. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą
bezpłatne PRÓBKI przedmiotu dostawy.
XI. Sposób dokonywania oceny złożonej oferty:
1. Złożenie jednej prawidłowej oferty jest wystarczające do zawarcia umowy.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, nie będą
poddawane ocenie, zostaną niezwłocznie zniszczone komisyjnie w siedzibie
Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego
terminu ma data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie data jej wysłania
przesyłką pocztową, czy kurierska.
3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie wraz z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek i
zawiadomi o tym Wykonawcę.
4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawcy
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. W przypadku, gdy oferta nie zawiera wymaganych dokumentów lub są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, Zamawiający wezwie
Wykonawcę do uzupełnienia bądź wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.
6. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą drogi elektronicznej.
XII. Ważność oferty:
1. Oferta cenowa jest ważna przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje
wszystkich Wykonawców przesyłając informację na e-maila podanego w ofercie
oraz zamieści informację na stronie internetowej www.dpsbielawki.com
2. Z Wykonawcą, który złoży najlepszą ofertę zostanie zawarta umowa (wzór
umowy stanowi Załącznik Nr 3).
3. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie i
miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy do Domu Pomocy Społecznej
w Bielawkach następujące kserokopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z
oryginałem":
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,
- zaświadczenie o numerze NIP,
- zaświadczenie o numerze REGON.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia
umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród
złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

XIV. Inne postanowienia
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w każdym czasie dokonania zmian lub
odwołania warunków zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W przypadku
wprowadzenia zmian Zamawiający ogłosi to na swojej stronie internetowej:
dpsbielawki.com i każda zmiana staje się wiążąca od chwili ogłoszenia.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w
każdym czasie bez podania przyczyny.
3. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia
postępowania.
4. Zamawiający zaznacza, że nie będzie zwracał próbek Wykonawcom, nawet tym,
których ofert nie wybrano.
5. Wykonawca może składać pytania do Zamawiającego odnośnie Zapytania
ofertowego na adres e-mail: bielawki@op.pl do dnia 07.12.2023r. Do godz. 10:00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania
Wykonawców zadane po tym terminie.
6.Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego bez udziału
Wykonawców.
XV.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pana(ni) danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w
Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin, NIP: 5932133096, REGON: 040000049.
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni się
skontaktować w sprawach ochrony Pana(ni) danych osobowych i realizacji swoich
praw pod następującym adresem poczty elektronicznej:
administracja@dpsbielawki.pl lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w
Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin.
3.Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
„Zakup i sukcesywne dostawy wyrobów medycznych – pieluchomajtek dla
Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2024r.". prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Odbiorcami Pana(ni) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 701 – 705
Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
5. Pana(ni) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
Kodeksu cywilnego, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Kodeks cywilny.
7. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Administrator nie przewiduje przekazywania Pana(ni) danych do państwa
trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
9. Posiada Pan(ni):
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana(ni)
dotyczących,
b.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana(ni) danych osobowych,
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO*,
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pana(ni), że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
10. nie przysługuje Panu(ni):
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce
Prywatności dostępnej w naszej placówce oraz na naszej stronie internetowej.
XIII. ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – Oferta cenowa - Zestawienie rodzajowo – ilościowewartościowe - Pieluchomajtek.
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
o zamówienie publiczne.
Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy - wzór umowy.

 

PLIK DO POBRANIA W CAŁOŚCI ; Pieluchomajtki 2024r

Dyrektor Domu
s. mgr Katarzyna Piotrkowska


ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2024r.

Bielawki, 05.12.2023 r.

Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach
Bielawki 47
83-130 Pelplin
Telefon: (58) 536-16-59
Email: bielawki@op.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z planowanym zakupem produktów zwierzęcych, mięsa i produktów
mięsnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2024r. uprzejmie
proszę o złożenie oferty cenowej zgodnie z załączonymi dokumentami.
I. Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach
Bielawki 47
83-130 Pelplin
tel.(58) 536-16-59
NIP: 593-21-33-096
II. Przedmiot zapytania ofertowego:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i
produktów mięsnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej według zestawienia
rodzajowo – ilościowo – wartościowego opisanego w Załączniku nr A do Formularza
oferty.
2. Zestawienie rodzajowo – ilościowo – wartościowe zawarte w Załączniku nr A w
rubryce 4 zawiera prognozowane (szacunkowe) zapotrzebowanie asortymentu
(przedmiotu dostawy) w okresie jednego roku i są to wielkości orientacyjne, przyjęte
dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:
1. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne będą dostarczane raz w tygodniu
od godz. 7:30 do godz. 09:00, a w razie potrzeby dwa razy do siedziby
Zamawiającego, zgodnie ze złożonym telefonicznie lub faksem zamówieniem,
poprzedzającym dzień dostawy towaru.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia przedmiotu zamówienia do
pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie.
Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt dostawy wkalkulowany
w cenę dostarczanych produktów.
3.W związku ograniczeniami związanymi z zagrożeniem epidemicznym
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Wykonawca zobowiązany będzie do
zachowania szczególnych środków ostrożności, tzn. przed wejściem do budynku
DPS-u zdezynfekować ręce, nałożyć rękawiczki ochronne oraz maseczkę ochronną
na twarz.
4. Dostarczone produkty zwierzęce, mięso oraz produkty mięsne powinny być
wysokiej jakości, świeże, schłodzone, bez wad jakościowych, kolor mięsa
jasno-różowy właściwy jak dla mięsa świeżego.
5. Dostarczany przedmiot zamówienia musi być pakowany w oryginalnych
opakowaniach oraz musi posiadać etykietę w języku polskim zawierającą co
najmniej:
- nazwę produktu,
- wykaz składników, przede wszystkim zawartość mięsa odpowiadającą zawartości
wskazanej w załączniku A dla poszczególnych towarów,
- datę produkcji,
- nazwę i adres producenta,
- masę netto,
- datę przydatności do spożycia, datę minimalnej trwałości do spożycia,
- zawartość netto wyrażonej w jednostkach miary,
- oznaczenie partii produkcyjnej umożliwiającej identyfikację artykułu.
6. Towar nie posiadający etykiety będzie bezwzględnie zwracany do dostawcy.
7. Pojemniki oraz opakowania muszą posiadać atest PZH odnośnie dopuszczenia do
kontaktu z żywnością. Powinny być gładkie, czyste, łatwe do mycia i dezynfekcji.
8. Zamawiający informuje, iż w niektórych pozycjach w zestawieniu rodzajowoilościowo-wartościowym przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie
znaków towarowych, patentów bądź pochodzenia. Wskazania te mają charakter
przykładowy, określają jedynie klasę i standard zamawianych wyrobów.
Zamawiający dopuszcza w tych przypadkach składanie ofert na rozwiązania
równoważne, a zatem zaoferowanie produktu o takim samym składzie, jakości i
właściwościach organoleptycznych (kolor, konsystencja, zapach, smak) w
opakowaniu, którego rodzaj i wielkość wskazał Zamawiający w ww. formularzu.
9. Nie dopuszcza się dostarczenia towaru w opakowaniach zastępczych,
uszkodzonych, czy zbiorczych.
10. Przedmiot zamówienia musi być dobry jakościowo i posiadać co najmniej:
a) 3 dniowy termin do spożycia w przypadku mięsa,
b) 21 dniowy termin do spożycia w przypadku wędlin.
11. Proces dostawy będącej przedmiotem zamówienia powinien być zgodny z
obowiązującymi przez Wykonawcę systemem HACCP w przetwórstwie spożywczym.
12. Zamawiający wymaga, aby na dokumencie dostawy lub innym dokumencie
handlowym była wskazana data przydatności do spożycia dla zakupionego towaru.
13. Towar zostanie dostarczony transportem Wykonawcy do siedziby
zamawiającego. Koszt transportu wliczony będzie w cenę dostawy.
14. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem,
przeterminowanego lub złej jakości Wykonawca na swój koszt dokona wymiany
takiego towaru na wolny od wad- w tym samym dniu, w którym miała miejsce
dostawa.
15. W ramach zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który złoży
najkorzystniejszą (najtańszą) oferty cenową.
16. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na
fakturze ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez
Wykonawcę.
17. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty, w
przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym
przez Zamawiającego.
18. Termin wykonania zamówienia (12 m-cy): od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
19. Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach zaznacza, iż Wykonawca może ulec
zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3. Oferta i wszystkie załączniki muszą być opieczętowane pieczęcią firmową i
podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych
przez wykonawcę.
6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
7. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
8. Oferty częściowe oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.
9. Oferta winna być przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr
1 do niniejszej specyfikacji.
V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dołączyć do oferty
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w udziale w zapytaniu
ofertowym:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne - Załącznik nr 2.
2. Oświadczenie o spełnieniu koniecznych wymagań higieniczno - sanitarne w
procesie produkcji i obrocie żywnością.- Załącznik nr 3.
VI. Składanie ofert.
1. Ofertę wraz z załącznikami opatrzoną nazwą zamówienia: ,,Oferta na dostawę
produktów zwierzęcych, mięsa oraz produktów mięsnych na potrzeby
Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2024r" należy złożyć do dnia
11.12.2023 r. do godz. 12:00:
- w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Bielawki 47; 83-130 Pelplin
(Budynek Główny - administracja) lub,
- przesłać na pocztę e-mail: bielawki@op.pl za potwierdzeniem odbioru i oryginał
dostarczyć przy podpisaniu umowy.
2. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Małgorzata Gładykowska (58) 536-16-59, adres e-mail:
bielawki@op.pl

VII. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się ceną.
VIII. Sposób dokonywania oceny złożonej oferty:
1. Złożenie jednej prawidłowej oferty jest wystarczające do zawarcia umowy.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, nie będą
poddawane ocenie, zostaną niezwłocznie zniszczone komisyjnie w siedzibie
Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego
terminu ma data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie data jej wysłania
przesyłką pocztową, czy kurierska.
3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie wraz z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek i
zawiadomi o tym Wykonawcę.
4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawcy
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. W przypadku, gdy oferta nie zawiera wymaganych dokumentów lub są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, Zamawiający wezwie
Wykonawcę do uzupełnienia bądź wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.
6. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą drogi elektronicznej.
IX. Ważność oferty:
1. Oferta cenowa jest ważna przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje
wszystkich Wykonawców przesyłając informację na e-maila podanego w ofercie
oraz zamieści informację na stronie internetowej www.dpsbielawki.com
2. Z Wykonawcą, który złoży najlepszą ofertę zostanie zawarta umowa (wzór
umowy stanowi Załącznik Nr 4).
3. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie i
miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy do Domu Pomocy Społecznej
w Bielawkach następujące kserokopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z
oryginałem":
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,
- zaświadczenie o numerze NIP,
- zaświadczenie o numerze REGON.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia
umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród
złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
XI. Inne postanowienia
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w każdym czasie dokonania zmian lub
odwołania warunków zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W przypadku
wprowadzenia zmian Zamawiający ogłosi to na swojej stronie internetowej:
dpsbielawki.com i każda zmiana staje się wiążąca od chwili ogłoszenia.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w
każdym czasie bez podania przyczyny.
3. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia
postępowania.
4. Wykonawca może składać pytania do Zamawiającego odnośnie Zapytania
ofertowego na adres e-mail: bielawki@op.pl do dnia 07.12.2023r. do godz. 10:00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania
Wykonawców zadane po tym terminie.
5.Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego bez udziału
Wykonawców.
XII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pana(ni) danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w
Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin, NIP: 5932133096, REGON: 040000049.
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni się
skontaktować w sprawach ochrony Pana(ni) danych osobowych i realizacji swoich
praw pod następującym adresem poczty elektronicznej:
administracja@dpsbielawki.pl lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w
Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin.
3.Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
„Dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy
Społecznej w Bielawkach w 2024” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w
oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Odbiorcami Pana(ni) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 701 – 705
Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
5. Pana(ni) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
Kodeksu cywilnego, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Kodeks cywilny.
7. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Administrator nie przewiduje przekazywania Pana(ni) danych do państwa
trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
9. Posiada Pan(ni):
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana(ni)
dotyczących,
b.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana(ni) danych osobowych,
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO*,
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pana(ni), że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
10. nie przysługuje Panu(ni):
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w
Polityce Prywatności dostępnej w naszej placówce oraz na naszej
stronie internetowej.
Załącznik nr 1 – Oferta cenowa.
Załącznik nr A – Zestawienie rodzajowo – ilościowe- wartościowe.
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
o zamówienie publiczne.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu koniecznych wymagań higieniczno
- sanitarne w procesie produkcji i obrocie żywnością.
Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy- wzór umowy.

PLIK DO POBRANIA W CAŁOŚCI : Mięso i wędliny 2024r

Dyrektor Domu
s. mgr Katarzyna Piotrkowska


ZAPYTANIE OFERTOWRE na dostawę różnych artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2024r.

Bielawki, 05.12.2023 r. 

Dom Pomocy Społecznej w
Bielawkach
Bielawki 47, 83-130 Pelplin
Telefon: (58) 536-16-59
E-mail: bielawki@op.pl
Godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 7:00 : 15:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z planowanym zakupem różnych artykułów spożywczych na potrzeby
Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2024r. uprzejmie proszę o złożenie
oferty cenowej zgodnie z załączonymi dokumentami.
I. Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach
Bielawki 47
83-130 Pelplin
tel.(58) 536-16-59
NIP: 593-21-33-096
II. Przedmiot zapytania ofertowego:
1. Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA różnych artykułów spożywczych dla
Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2024r. według zestawienia rodzajowo
– ilościowo - wartościowego opisanego w Załączniku nr A do FORMULARZA
OFERTY.
2. Zestawienie rodzajowo – ilościowo – wartościowe zawarte w Załączniku nr A w
rubryce 4 zawiera prognozowane (szacunkowe) zapotrzebowanie asortymentu
(przedmiotu dostawy) w okresie jednego roku i są to wielkości orientacyjne, przyjęte
dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:
1. Artykuły spożywcze dostarczane będą raz w tygodniu w godzinach od 9:00 do
12:00, a w razie potrzeby dwa razy w tygodniu do siedziby Zamawiającego,
zgodnie ze złożonym telefonicznie lub e-mailem zamówieniem, poprzedzającym dzień
dostawy towaru.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia przedmiotu zamówienia do
pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie.
Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt dostawy wkalkulowany
w cenę dostarczanych produktów.
3.W związku ograniczeniami związanymi z zagrożeniem epidemicznym
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Wykonawca zobowiązany będzie do
zachowania szczególnych środków ostrożności, tzn. przed wejściem do budynku
DPS-u zdezynfekować ręce, nałożyć rękawiczki ochronne oraz maseczkę ochronną
na twarz.
4.W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem,
przeterminowanego lub złej jakości Wykonawca na swój koszt dokona wymiany
takiego towaru w tym samym dniu, w którym miała miejsce dostawa.
5. Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty pakowane były w oryginalnych
opakowaniach, posiadały etykietę w języku polskim zawierającą co najmniej:
- nazwę produktu,
- wykaz składników,
- datę produkcji,
- nazwę i adres producenta,
- masę netto,
- datę przydatności do spożycia,
- datę minimalnej przydatności trwałości do spożycia,
- zawartość netto wyrażonej w jednostkach miary.
- oznaczenie partii produkcyjnej umożliwiającej identyfikację artykułu.
TOWAR NIE POSIADAJĄCY ETYKIETY BĘDZIE BEZWZGLEDNIE ZWRACANY DO
DOSTAWCY!!!
Nie dopuszcza się dostarczenia w opakowaniach zastępczych, uszkodzonych, czy
zbiorczych. Towary powinny być pakowane w opakowaniach podanych w
zestawieniu ZAŁĄCZNIK A.
6. Pojemniki oraz opakowania muszą posiadać atest PZH odnośnie dopuszczenia do
kontaktu z żywnością. Powinny być gładkie, czyste, łatwe do mycia i dezynfekcji.
7. Przedmiot zamówienia powinien być dobry jakościowo i posiadać co najmniej:
a) 14-dniowy termin do spożycia w przypadku mleka pasteryzowanego, twarogów,
b) 14-dniowy termin do spożycia w przypadku śmietany pasteryzowanej, jogurtów,
c) 30-dniowy termin do spożycia w przypadku serów żółtych, topionych, mleka UHT,
śmietany UHT, majonezów, musztardy, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych,
d) 60-dniowy termin do spożycia w przypadku produktów sypkich.
8. Proces dostawy będącej przedmiotem zamówienia powinien być zgodny z
obowiązującymi przez Wykonawcę systemem HACCP w przetwórstwie spożywczym.
9. Zamawiający informuje, iż w niektórych pozycjach w zestawieniu rodzajowoilościowo-wartościowym przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie
znaków towarowych, patentów bądź pochodzenia. Wskazania te mają charakter
przykładowy, określają jedynie klasę i standard zamawianych wyrobów.
Zamawiający dopuszcza w tych przypadkach składanie ofert na rozwiązania
równoważne, a zatem zaoferowanie produktu o takim samym składzie, jakości i
właściwościach organoleptycznych (kolor, konsystencja, zapach, smak) w
opakowaniu, którego rodzaj i wielkość wskazał Zamawiający w ww. formularzu.
Wykonawca powołujący się na te rozwiązania zobowiązany jest wykazać, że
oferowane artykuły spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym, przy
zachowaniu cech jakościowych produktów. Z załączonych do oferty dokumentów w
sposób nie budzący wątpliwości powinno zatem wynikać, iż zaoferowany artykuł
równoważny posiada parametry nie gorsze niż te, które w Formularzu cenowym
wskazał Zamawiający.
Zaproponowanie w ofercie artykułów o parametrach gorszych aniżeli podane w
zestawieniu rodzajowo-ilościowo-wartościowym do zapytania ofertowego spowoduje
odrzucenie oferty bądź rozwiązanie umowy.
UWAGA!!
W niektórych pozycjach w zestawieniu rodzajowo-ilościowo-wartościowym nie
wpisano „lub równoważne”, co oznacza, że Zamawiający nie dopuszcza składania
produktu równoważnego/zamiennego.
10. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na
fakturze ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez
Wykonawcę.
11. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty, w
przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym
przez Zamawiającego.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia zapytania
o cenę bez podania przyczyn w każdym czasie.
13. Termin realizacji zamówienia (12 m-cy): od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. Dom
Pomocy Społecznej w Bielawkach zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w
przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3. Oferta i wszystkie załączniki muszą być opieczętowane pieczęcią firmową i
podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych
przez wykonawcę.
6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
7. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
8. Oferty częściowe oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.
9. Oferta winna być przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr
1 do niniejszej specyfikacji.
V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dołączyć do oferty
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w udziale w zapytaniu
ofertowym:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne - Załącznik nr 2.
2. Oświadczenie o spełnieniu koniecznych wymagań higieniczno - sanitarne w
procesie produkcji i obrocie żywnością - Załącznik nr 3.
VI. Składanie ofert.
1. Ofertę wraz z załącznikami opatrzoną nazwą zamówienia: ,,Oferta na dostawę
różnych artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w
Bielawkach w 2024r". należy złożyć do dnia 11.12.2023 r. do godz. 12:00.
- w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Bielawki 47; 83-130 Pelplin
(Budynek Główny – administracja) lub,
- przesłać na pocztę e-mail: bielawki@op.pl za potwierdzeniem odbioru i oryginał
dostarczyć przy podpisaniu umowy.
2. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Małgorzata Gładykowska (58) 536-16-59, adres e-mail:bielawki@op.pl

VII. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się ceną.
VIII. Sposób dokonywania oceny złożonej oferty:
1. Złożenie jednej prawidłowej oferty jest wystarczające do zawarcia umowy.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, nie będą
poddawane ocenie, zostaną niezwłocznie zniszczone komisyjnie w siedzibie
Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego
terminu ma data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie data jej wysłania
przesyłką pocztową, czy kurierska.
3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie wraz z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek i
zawiadomi o tym Wykonawcę.
4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawcy
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. W przypadku, gdy oferta nie zawiera wymaganych dokumentów lub są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, Zamawiający wezwie
Wykonawcę do uzupełnienia bądź wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.
6. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą drogi elektronicznej.
IX. Ważność oferty:
1. Oferta cenowa jest ważna przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje
wszystkich Wykonawców przesyłając informację na e-maila podanego w ofercie
oraz zamieści informację na stronie internetowej www.dpsbielawki.com
2. Z Wykonawcą, który złoży najlepszą ofertę zostanie zawarta umowa (wzór
umowy stanowi Załącznik Nr 4).
3. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie i
miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy do Domu Pomocy Społecznej
w Bielawkach następujące kserokopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z
oryginałem":
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,
- zaświadczenie o numerze NIP,
- zaświadczenie o numerze REGON.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia
umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród
złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
XI. Inne postanowienia
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w każdym czasie dokonania zmian lub
odwołania warunków zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W przypadku
wprowadzenia zmian Zamawiający ogłosi to na swojej stronie internetowej:
dpsbielawki.com i każda zmiana staje się wiążąca od chwili ogłoszenia.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w
każdym czasie bez podania przyczyny.
3. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia
postępowania.
4. Wykonawca może składać pytania do Zamawiającego odnośnie Zapytania
ofertowego na adres e-mail: bielawki@op.pl do dnia 07.12.2023r. do godz. 10:00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania
Wykonawców zadane po tym terminie.
5.Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego bez udziału
Wykonawców.
XII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pana(ni) danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w
Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin, NIP: 5932133096, REGON: 040000049.
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni się
skontaktować w sprawach ochrony Pana(ni) danych osobowych i realizacji swoich
praw pod następującym adresem poczty elektronicznej:
administracja@dpsbielawki.pl lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w
Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin.
3.Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
„Dostawę różnych artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w
Bielawkach w 2024” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w oparciu o
przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Odbiorcami Pana(ni) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 701 – 705
Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
5. Pana(ni) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
Kodeksu cywilnego, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Kodeks cywilny.
7. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Administrator nie przewiduje przekazywania Pana(ni) danych do państwa
trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
9. Posiada Pan(ni):
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana(ni)
dotyczących,
b.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana(ni) danych osobowych,
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO*,
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pana(ni), że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
10. nie przysługuje Panu(ni):
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w
Polityce Prywatności dostępnej w naszej placówce oraz na naszej
stronie internetowej.
Załącznik nr 1 – Oferta cenowa.
Załącznik nr A – Zestawienie rodzajowo – ilościowe- wartościowe.
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
o zamówienie publiczne.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu koniecznych wymagań higieniczno
- sanitarnych w procesie produkcji i obrocie żywnością.
Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy- wzór umowy.

PLIK DO POBRANIA W CAŁOŚCI : Art. spoż. różne 2024r

Dyrektor Domu
s. mgr Katarzyna Piotrkowska


ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowanym zakupem pieczywa i innych wypieków na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2024r

 Bielawki, 30.11.2023r.

Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach                                                       

Bielawki 47, 83-130 Pelplin

Telefon: (58) 536-16-59

E-mail: bielawki@op.pl

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek: 7:00  : 15:00.

                           

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym zakupem pieczywa i innych wypieków na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2024r. uprzejmie proszę o złożenie oferty cenowej zgodnie z załączonymi dokumentami.

 

 1. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach

Bielawki 47

83-130 Pelplin

tel.(58) 536-16-59

NIP: 593-21-33-096

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:
 2. Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA PIECZYWA i innych wypieków dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w roku 2024 według zestawienia rodzajowo – ilościowo - wartościowego opisanego w Załączniku nr A do FORMULARZA OFERTY.

 

 1. Zestawienie rodzajowo – ilościowo – wartościowe zawarte w Załączniku nr A w rubryce 4 zawiera prognozowane (szacunkowe) zapotrzebowanie asortymentu (przedmiotu dostawy) w okresie jednego roku i są to wielkości orientacyjne, przyjęte dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

 1. 1. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia sześć razy w tygodniu w godzinach od 6:00 do 6:30, do siedziby Zamawiającego, zgodnie ze złożonym telefonicznie lub e-mailem zamówieniem, poprzedzającym dzień dostawy towaru.

 

 1. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt dostawy wkalkulowany w cenę dostarczanych produktów.

 

3.W związku ograniczeniami związanymi z zagrożeniem epidemicznym rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania szczególnych środków ostrożności, tzn. przed wejściem do budynku  DPS-u zdezynfekować ręce, nałożyć rękawiczki ochronne oraz maseczkę ochronną na twarz.

 

 1. Przedmiot zamówienia musi posiadać:

- foremny kształt (nierozlany, niezgnieciony, nieporozrywany)

- skórkę nieoddzielającą się od miękiszu, niezabrudzoną, niespaloną,

- miękisz suchy, o wyraźnie właściwej porowatości, bez zakalca, bez zanieczyszczeń oraz obecności grudek mąki lub soli,

- miękisz o właściwym smaku (niegorzki, niezbyt kwaśny, zbyt słonym lub niesłonym).

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest:

1) dostarczać produkty, które są dopuszczone do sprzedaży,

2) dostarczać artykuły niewykazujące oznak nieświeżości lub zepsucia, świeże, zgodne z Systemami Bezpieczeństwa Jakości Żywności i Polskimi Normami Żywieniowymi oraz okresem przydatności do spożycia dla danego produktu,

3) towar dostarczać w nieuszkodzonych opakowaniach,

4) dostarczać produkty pierwszego gatunku,

5) dostarczać art. wymienione w tabeli jako poz. 1,2,3 (różne gatunki chleba, bułka paryska)- jako pokrojone i opakowane odpowiedniej jakości folią,

6) dostarczać produkty czyste, niezabrudzone, nieuszkodzone mechanicznie, spełniające wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach, posiadające właściwe atesty, certyfikaty oraz posiadające ważne terminy ważności do spożycia.

 

 1. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem, przeterminowanego lub złej jakości Wykonawca na swój koszt dokona wymiany takiego towaru w tym samym dniu, w którym miała miejsce dostawa.

 

 1. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

 

 1. Termin realizacji zamówienia (12 m-cy): od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

 

 1. Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
 4. Oferta i wszystkie załączniki muszą być opieczętowane pieczęcią firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
 5. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 6. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
 7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
 9. Oferty częściowe oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.
 10. Oferta winna być przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
 11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dołączyć do oferty Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w udziale w zapytaniu ofertowym:
 12. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - Załącznik nr 2.
 13. Oświadczenie o spełnieniu koniecznych wymagań higieniczno - sanitarnych w procesie produkcji i obrocie żywnością - Załącznik nr 3.
 14. Składanie ofert.
 15. Ofertę należy złożyć do dnia 06.12.2024r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Bielawki 47; 83-130 Pelplin (Budynek Główny - Administracja). Oferta powinna być opatrzona nazwą zamówienia: ,,Oferta na  dostawę pieczywa oraz inne wypieki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2024 r".
 16. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Małgorzata Gładykowska (58) 536-16-59, adres e-mail: bielawki@op.pl

 

VII. Kryteria oceny ofert:

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się odpowiednią jakością oraz ceną. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą bezpłatne PRÓBKI przedmiotu dostawy.

 

VIII. Sposób dokonywania oceny złożonej oferty:

 1. Złożenie jednej prawidłowej oferty jest wystarczające do zawarcia umowy.
 2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, nie będą poddawane ocenie, zostaną niezwłocznie zniszczone komisyjnie w siedzibie Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, czy kurierska.
 3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie wraz z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek i zawiadomi o tym Wykonawcę.
 4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. W przypadku, gdy oferta nie zawiera wymaganych dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia bądź wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.
 6. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą drogi elektronicznej.

 

 1. Ważność oferty:
 2. Oferta cenowa jest ważna przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców przesyłając informację na e-maila podanego w ofercie oraz zamieści informację na stronie internetowej dpsbielawki.com
 3. Z Wykonawcą, który złoży najlepszą ofertę zostanie zawarta umowa (wzór umowy stanowi Załącznik Nr 4).
 4. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
 5. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy do Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach następujące kserokopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem":

- wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,

- zaświadczenie o numerze NIP,

-  zaświadczenie o numerze REGON.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

 

 1. Inne postanowienia
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w każdym czasie dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający ogłosi to na swojej stronie internetowej: dpsbielawki.com i każda zmiana staje się wiążąca od chwili ogłoszenia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
 4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
 5. Zamawiający zaznacza, że nie będzie zwracał próbek Wykonawcom, nawet tym, których ofert nie wybrano.
 6. Wykonawca może składać pytania do Zamawiającego odnośnie Zapytania ofertowego na adres e-mail: bielawki@op.pl do dnia 04.12.2023r. Do godz. 12:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane po tym terminie.

6.Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego bez udziału Wykonawców.

 

XII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana(ni) danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin, NIP: 5932133096, REGON: 040000049.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni się skontaktować w sprawach ochrony Pana(ni) danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: administracja@dpsbielawki.pl lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin.

3.Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę pieczywa i innych wypieków dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2024r.” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

 1. Odbiorcami Pana(ni) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 701– 705 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
 2. Pana(ni) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Kodeksu cywilnego, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Kodeks cywilny.
 4. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 5. Administrator nie przewiduje przekazywania Pana(ni) danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 6. Posiada Pan(ni):
 7. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana(ni) dotyczących,

b.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana(ni) danych osobowych,

 1. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*,
 2. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pana(ni), że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 3. nie przysługuje Panu(ni):
 4. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 6. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce Prywatności dostępnej w naszej placówce oraz na naszej stronie internetowej.

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Oferta cenowa.

Załącznik nr A – Zestawienie rodzajowo – ilościowe- wartościowe.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o                      zamówienie publiczne.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu koniecznych wymagań higieniczno -                                sanitarnych w procesie produkcji i obrocie żywnością.

Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy- wzór umowy.

                                                                                                Dyrektor Domu

 1. mgr Katarzyna Piotrkowska

PLIK DO POBRANIA CAŁOŚCI : 

Pieczywo 2024


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego na podstawie art. 701 - 705 kodeksu cywilnego na zadanie pn.:„Modernizacja kotłowni gazowych oraz wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach.”

Bielawki, 16.06.2023

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony
przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek
Samarytanek Krzyża Chrystusowego,
Bielawki 47, 83-130 Pelplin

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego na podstawie art. 701 - 705 kodeksu cywilnego na zadanie pn.:„Modernizacja kotłowni gazowych oraz wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach.”

 

 

Zamawiający, Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, działając na podstawie Regulaminu przetargu informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało UNIEWAŻNIONE.

 

 

UZASADNIENIE

Do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty: jedna oferta na piec Viessmann, a druga oferta na piec AIC.
Zamawiający ma wątpliwości, co do równoważności piecy.

PLIK DO POBRANIA W CAŁOŚCI:  UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU 16.06.2023R

 

 

Z poważaniem
Dyrektor Domu
s. mgr Katarzyna Piotrkowska


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym prowadzonym w trybie art. 701 - 70 5 kodeksu cywilnego pn.: „Modernizacja kotłowni gazowych oraz wewnętrznej instalacji c.o w budynkach mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach”

Załącznik nr 1
do REGULAMINU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO
prowadzonego w trybie art. 701 - 70 5 kodeksu cywilnego na zadanie pn.:
„Modernizacja kotłowni gazowych oraz wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach.”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym z dnia 02.06.2023r.
prowadzonym w trybie art 701 - 70 5 kodeksu cywilnego na zadanie pn.:
„Modernizacja kotłowni gazowych oraz wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach.”

Nazwa i adres Zamawiającego
Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego,
Bielawki 47
83-130 Pelplin
Telefon: (058)5361659
Adres e-mail: bielawki@op.pl
NIP: 593-21-33-096
REGON: 040000049
Adres pod którym można uzyskać dokumentację przetargową
Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, Bielawki 47, 83 - 130 Pelplin
Pokój Księgowość/ Kadry i płace w dni robocze do poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest dokumentacja przetargowa:
www.dpsbielawki.com
Przedmiot przetargu
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dwóch kotłowni gazowych w budynkach mieszkalnych DPS Bielawki, czyszczenie instalacji grzewczych oraz wymiana termostatów w budynku głównym DPS Bielawki.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
• uzyskanie akceptacji przedstawionych rozwiązań przez Zamawiającego,
• zabezpieczenie miejsca i terenu realizacji robót przed dostępem osób trzecich,
• wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zaplecza budowy, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac),
• wykonanie robót demontażowych, montażowych i instalacyjnych,
• czyszczenie instalacji grzewczych,
• wymiana termostatów,
• uruchomienie, wykonanie rozruchu i regulacji oraz przekazanie wykonanych robót do eksploatacji Zamawiającemu,
• opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji obsługi i eksploatacji kotłowni,
• opracowanie i dostarczenie pełnej dokumentacji powykonawczej zawierającej wszelkie protokoły, uzgodnienia, dopuszczenia, atesty, aprobaty itp.
• w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przeglądy, serwis i konserwację kotłowni gazowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bezpieczeństwa i normami technicznymi. Celem przeglądu jest utrzymanie urządzeń w jak najlepszej sprawności technicznej, a także zminimalizowanie ryzyka wystąpień awarii.

3. Szczegółowy zakres robót do wykonania zawarty jest w Regulaminie przetargu, dokumentacji Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Załącznik nr 2 oraz przedmiary robót (kosztorysy zerowe) - Załącznik nr 5 i Załącznik nr 6, które stanowią załączniki do Regulaminu przetargu.

4. Zamawiający żąda, aby Wykonawca zamontował piece gazowe firmy Viessmann lub równoważne.

5. Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne opisanym przez Zamawiającego – jest obowiązany wskazać, że oferowane przez niego piece spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar do udowodnienia, że piece są równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty pozwalające stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty).

Warunki przetargu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w
zakresie objętym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
e. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:
1. dysponuje minimum jedną, osobą, która będzie pełniła przy realizacji zamówienia funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie wod.-kan., gaz., c.o., będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub inne równoważne ważne.

f. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie, budowie, rozbudowie lub przebudowie kotłowni gazowej o wartości co najmniej 300 000,00 zł. brutto każda (realizowane na podstawie zawartych odrębnych umów).

2.Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do przeprowadzenia wizji budynków i kotłowni objętych zamówieniem w sposób umożliwiający rzeczywiste zapoznanie się z ich stanem faktycznym i dostępem a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy.
3. Zamawiający dokona szczegółowej analizy ofert pod względem złożonych oświadczeń i dokumentów, ich zgodności z treścią niniejszego Regulaminu, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” ( z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia), po czym dokona oceny zakwalifikowanych jako prawidłowe oferty i wybiera najkorzystniejszą z nich lub ustala, że żadna oferta nie nadaje się do przyjęcia.
4. Potwierdzenie spełnienia wszystkich warunków przez Wykonawcę nastąpi przez złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów wymienionych szczegółowo w Regulaminie przetargu.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Termin związania ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8.Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 3% od ceny brutto złożonej oferty.
9. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 3% od ceny brutto złożonej oferty.
10. Kryterium oceny ofert:
- cena zamówienia brutto - 100 %
11. Termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji:
a) termin wykonania zamówienia: od 01.07.2023r. do 31.08.2023r.

b) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę: okres gwarancji obowiązuje w okresie 5 lat od momentu uruchomienia i przekazania do użytkowania poszczególnych instalacji. Wymagany czas usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym wynosi 48 godzin od momentu prawidłowego zawiadomienia Wykonawcy i potwierdzenia przez niego przyjęcia zgłoszenia.
12. Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: Dokumenty nieodpłatne podlegające tylko wypożyczeniu przez Zamawiającego. Dokumenty w stanie nienaruszonym podlegają zwrotowi przez Wykonawcę nie później niż w terminie składania ofert.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub unieważnienia
przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie.
14. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
15. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
16. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w niniejszym Regulaminie. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający zamieści informacje o ich dokonaniu na stronie internetowej, na której dostępny jest Regulamin przetargu. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili opublikowania informacji o jej dokonaniu.
18. Termin i miejsce składania ofert
1. Termin składania ofert: 12.06.2023r. roku do godziny 12:00.
2. Termin otwarcia ofert: 12.06.2023 roku o godzinie 12:10.
3. Miejsce składania ofert
Dom Pomocy Społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego
Bielawki 47
83 - 130 Pelplin
Pokój Księgowość/Kadry i płace

4. Miejsce otwarcia ofert
Dom Pomocy Społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego
Bielawki 47
83 - 130 Pelplin
Budynek Główny – weranda.

PLIK DO POBRANIA W CAŁOŚCI  :  PRZETARG PIECE 02.06.2023RZ

poważaniem
Dyrektor Domu
s. mgr Katarzyna Piotrkowska