ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU postępowania prowadzonego w trybie art. 701 - 70 5 kodeksu cywilnego na zadanie pn.: „Remont budynku głównego mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach”

Dom Zakonny Zgromadzenia Bielawki, 04.04.2024r.
Sióstr Benedyktynek Samarytanek
Krzyża Chrystusowego,
Bielawki 47, 83-130 Pelplin

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego prowadzonego w trybie art. 701 - 70 5 kodeksu cywilnego na zadanie pn.: „Remont budynku głównego mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach”.

 

Zamawiający, Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach, działając na podstawie Regulaminu przetargu informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało UNIEWAŻNIONE.

UZASADNIENIE
1. Do Zamawiającego w terminie do 29.03.2024r. do godz. 12:00 wpłynęła jedna oferta od firmy EKO-TECH KAROL SŁOMSKI, UL. KONOPNICKIEJ 16, 83-140 GNIEW.
2. Zamawiający odrzucił ofertę firmy EKO-TECH KAROL SŁOMSKI, UL. KONOPNICKIEJ 16, 83-140 GNIEW, gdyż firma nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie przetargu dot. Pkt 5, Ppkt 5.1.1. (myślnik drugi).
3. W związku z zaistniałą sytuacją, Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje UNIEWAŻNIONE.

Z poważaniem
Przełożona Domu
s. mgr Katarzyna Piotrkowska


UWAGA - OGŁOSZENIE O ZMIANIE DO REGULAMINU

UWAGA!!!

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE

dotyczy

 

REGULAMINU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO prowadzonego w trybie art. 701 - 70 5 kodeksu cywilnego
na zadanie pn.: „Remont budynku głównego mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach”

 

PLIK DO POBRANIA W ORYGINALE

OGŁOSZENIE_z_dnia_25.03.24r._o_ZMIANIE_do_Regulaminu_Przetargu_z_dnia_08.03.24r[1]


Unieważnienie zapytania ofertowego na dostawy śr. chemiczne w 2024/2025 ogłoszonego 19.02.2024r.

Unieważnienie zapytania ofertowego na dostawy śr. chemiczne w 2024/2025 ogłoszonego 19.02.2024r.

PLIK DO POBRANIA W ORYGINELE :  Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego 08.03.24


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym z dnia 08.03.2024r. prowadzonym w trybie art 701 - 70 5 kodeksu cywilnego na zadanie pn.: „Remont budynku głównego mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach”

Załącznik nr 1

do REGULAMINU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO

prowadzonego w trybie art. 701 - 70 5 kodeksu cywilnego na zadanie pn.:

„Remont budynku głównego mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach”

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym z dnia 08.03.2024r.

prowadzonym w trybie art 701 - 70 5 kodeksu cywilnego na zadanie pn.:

„Remont budynku głównego mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej

w Bielawkach”

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, Bielawki 47, 83-130 Pelplin

Telefon: (58) 536-16-59

Adres e-mail: bielawki@op.pl

NIP: 5932450081

REGON: 220076777

Adres pod którym można uzyskać dokumentację przetargową

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, Bielawki 47, 83-130 Pelplin

 

Pokój Księgowość/ Kadry i płace w dni robocze do poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest dokumentacja przetargowa:
www.dpsbielawki.com

Przedmiot przetargu

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Remont budynku głównego mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach”

 

 1. Szczegółowy zakres robót do wykonania zawarty jest w:

1) Regulaminie przetargu,

2) Projekcie architektoniczno-budowlany – Załącznik nr 5,

3) Projekt - rzuty i zestawienie pow. Użytkowej – Załącznik nr 6

4) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr ST-04/23, CZĘŚĆ I - WYMAGANIA OGÓLNE, Branża: ELEKTRYCZNA i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr ST-04/23, CZĘŚĆ II- WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE – Branża: ELEKTRYCZNA- Załącznik nr 7,

5) Projekcie technicznym (Branża elektryczna) – Załącznik nr 8,

3) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (Roboty ogólnobudowlane) – Załącznik nr 9,

7) Przedmiarze (roboty ogólnobudowlane) – Załącznik nr 10,

8) Przedmiarze (branża elektryczna) – Załącznik nr11,

które stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu przetargu.

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z Regulaminem przetargu, z dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarami robót, poleceniami Zamawiającego oraz aktualnymi obowiązującymi normami, przepisami prawa i wiedzą techniczną. Za jakość wykonanych robót odpowiada Wykonawca.

 

 1. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do przeprowadzenia wizji budynku objętego zamówieniem w sposób umożliwiający rzeczywiste zapoznanie się z jego stanem faktycznym i dostępem, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy.

 

 1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym dobór materiałów oraz kolorystkę. W tym celu niezbędne będzie przedstawienie przez Wykonawcę próbek wyrobów i kolorów.
 2. W organizacji placu budowy i prowadzenia robót musi być uwzględnione normalne funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach, dlatego też prace remontowo-budowlane należy wykonywać etapami, piętrami w uzgodnieniu z Zamawiającym.
 3. 7. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram wykonywania prac.

 

 1. Wykonawca wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji zamówienia w części związanej z wykonaniem robót specjalistycznych budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych itp.

 

 1. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w Załączniku nr 4 do oferty tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. W przypadku niewskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców, Zamawiający przyjmuje, że przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.

 

 1. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

 

 1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.

 

Warunki przetargu.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w
  zakresie objętym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
  uprawnień,

 

 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
  zamówienia.

 

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

 

 1. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:

 

 1. dysponuje minimum jedną, osobą, która będzie pełniła przy realizacji zamówienia funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane, doświadczenia przynajmniej 5 lat jako kierownika budowy (realizacja co najmniej trzech kontraktów, zadań dotyczących budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych w zakresie remontu).

 

 1. Dysponuje co najmniej 8 pracownikami budowlanymi.

 

 1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontu pełnobranżowego w budynkach użyteczności publicznej o kubaturze minimum 3000 m2. Wymagany jest wykaz robót z podaniem nazwy Zamawiającego, opisu wykonanego zamówienia, wartości przedmiotu, terminu realizacji oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane lub są wykonane należycie.

 

 1. Zamawiający dokona szczegółowej analizy ofert pod względem złożonych oświadczeń i dokumentów, ich zgodności z treścią niniejszego Regulaminu, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” (z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia), po czym dokona oceny zakwalifikowanych jako prawidłowe oferty i wybiera najkorzystniejszą z nich lub ustala, że żadna oferta nie nadaje się do przyjęcia.
 2. Potwierdzenie spełnienia wszystkich warunków przez Wykonawcę nastąpi przez złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów wymienionych szczegółowo w Regulaminie przetargu.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin związania ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7.Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 3% od ceny brutto złożonej oferty.

 1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5% od ceny brutto złożonej oferty.
 2. Kryterium oceny ofert:

- cena zamówienia brutto - 100 %

 1. Termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji:
 2. a) termin wykonania zamówienia: od 04.2024r. do 31.10.2024r.

 

 1. b) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę: okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy.
 2. Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: Dokumenty nieodpłatne podlegające tylko wypożyczeniu przez Zamawiającego. Dokumenty w stanie nienaruszonym podlegają zwrotowi przez Wykonawcę nie później niż w terminie składania ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub unieważnienia
  przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie.
 4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
 5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w niniejszym Regulaminie. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający zamieści informacje o ich dokonaniu na stronie internetowej, na której dostępny jest Regulamin przetargu. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili opublikowania informacji o jej dokonaniu.

Termin i miejsce składania ofert

 1. Termin składania ofert: 29.03.2024r. roku do godziny 12:00.
 2. Termin otwarcia ofert: 29.03.2024r. roku o godzinie 12:10.
 3. Miejsce składania ofert

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego

Bielawki 47

83 - 130 Pelplin
Pokój Księgowość/Kadry i płace

 

 1. Miejsce otwarcia ofert

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego

Bielawki 47

83 - 130 Pelplin

Budynek Główny – weranda.

 

                                                                                               Z poważaniem

                                                                                            Przełożona Domu

mgr Katarzyna Piotrkowska

 

DOKUMENTACJA DO POBRANIA W ORYGINALE 

 1. Przetarg -DOKUMENTACJA

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 26.02.24R.

INFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 26.02.24R.

ORAZ O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT 

Dotyczy:  wyboru oferty na dostawy produktów do pielęgnacji ciała, produktów czyszczących i polerujących, produktów wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2024/2025r.

PLIK DO POBRANIA W ORYGINALE : 

INFORMACJA I UNIEWAŻNIENIU 29.02.24R.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFIRMACJA O WYBORZE OFERTY

PLIK DO POBRANIA W ORYGINALE : Infromacja o wyborze oferty- śr. chemiczne 2024


ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielawki, 17.01.2024 r.

Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach
Bielawki 47, 83-130 Pelplin
Telefon: (58) 536-16-59
Email: bielawki@op.pl
Godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 7:00 : 15:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z planowanym zakupem i dostawą produktów do pielęgnacji ciała, produktów czyszczących i polerujących, produktów wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2024/2025r. uprzejmie proszę o złożenie oferty cenowej zgodnie z załączonymi dokumentami.

I. Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach
Bielawki 47
83-130 Pelplin
tel.(58) 536-16-59
NIP: 593-21-33-096
II. Przedmiot zapytania ofertowego:
1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa produktów do pielęgnacji ciała, produktów czyszczących i polerujących, produktów wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach według zestawienia rodzajowo – ilościowo - wartościowego opisanego w Załączniku nr A do FORMULARZA OFERTY.
2. Zestawienie rodzajowo – ilościowo – wartościowe zawarte w Załączniku nr A w rubryce 4 zawiera prognozowane (szacunkowe) zapotrzebowanie asortymentu (przedmiotu dostawy) w okresie jednego roku i są to wielkości orientacyjne, przyjęte dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie 1-2 razy w miesiącu w godzinach od 9:00 do 12:00, do siedziby Zamawiającego, zgodnie ze złożonym telefonicznie lub e-mailem zamówieniem, poprzedzającym dzień dostawy towaru.
2. Miejscem dostawy jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach. Dostawa obejmuje również wniesienie przez pracowników Wykonawcy zamówionego towaru do wskazanego przez Zamawiającego magazynu. Zamawiający nie dopuszcza dostawy za pomocą firmy kurierskiej.
3. Towar zostanie dostarczony transportem Wykonawcy do siedziby zamawiającego. Koszt
transportu wliczony będzie w cenę dostawy.
4. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem, przeterminowanego lub złej jakości Wykonawca na swój koszt dokona wymiany takiego towaru w tym samym dniu, w którym miała miejsce dostawa.
5. Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty pakowane były w oryginalnych opakowaniach, posiadały etykietę w języku polskim. Nie dopuszcza się dostarczenia w opakowaniach zastępczych, uszkodzonych, czy zbiorczych.

6. Zamawiający informuje, iż w niektórych pozycjach w zestawieniu rodzajowo-ilościowo-wartościowym przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów bądź pochodzenia. Wskazania te mają charakter przykładowy, określają jedynie klasę i standard zamawianych wyrobów. Zamawiający dopuszcza w tych przypadkach składanie ofert na rozwiązania równoważne, a zatem zaoferowanie produktu o takim samym składzie, jakości i właściwościach organoleptycznych (kolor, konsystencja, zapach, smak) w opakowaniu, którego rodzaj i wielkość wskazał Zamawiający w ww. formularzu. Wykonawca powołujący się na te rozwiązania zobowiązany jest wykazać, że oferowane artykuły spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym, przy zachowaniu cech jakościowych produktów. Z załączonych do oferty dokumentów w sposób nie budzący wątpliwości powinno zatem wynikać, iż zaoferowany artykuł równoważny posiada parametry nie gorsze niż te, które w Formularzu cenowym wskazał Zamawiający.
Zaproponowanie w ofercie artykułów o parametrach gorszych aniżeli podane w zestawieniu rodzajowo-ilościowo-wartościowym do zapytania ofertowego spowoduje odrzucenie oferty bądź rozwiązanie umowy.
UWAGA!!
W niektórych pozycjach w zestawieniu rodzajowo-ilościowo-wartościowym nie wpisano „lub równoważne”, co oznacza, że Zamawiający nie dopuszcza składania produktu równoważnego/zamiennego.

7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się ceną oraz jakością zastosowanych produktów równoważnych.

8. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

9. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia zapytania o cenę bez podania przyczyn w każdym czasie.

11. Termin realizacji zamówienia (12 m-cy): od zawarcia umowy.

12. Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3. Oferta i wszystkie załączniki muszą być opieczętowane pieczęcią firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
8. Oferty częściowe oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.
9. Oferta winna być przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dołączyć do oferty Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w udziale w zapytaniu ofertowym:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - Załącznik nr 2.
VI. Składanie ofert.
1. Ofertę wraz z załącznikami opatrzoną nazwą zamówienia: ,,Oferta na dostawę produktów do pielęgnacji ciała, produktów czyszczących i polerujących, produktów wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2023/2024r. " należy złożyć do dnia 23.01.2024 r. do godz. 12:00:
- w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Bielawki 47; 83-130 Pelplin (Budynek Główny – administracja) lub,
- przesłać pocztą e-mail: bielawki@op.pl za potwierdzeniem odbioru.

2. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Małgorzata Gładykowska (58) 536-16-59, adres e-mail: bielawki@op.pl

VII. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się ceną oraz jakością zastosowanych produktów równoważnych.

VIII. Sposób dokonywania oceny złożonej oferty:
1. Złożenie jednej prawidłowej oferty jest wystarczające do zawarcia umowy.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, nie będą poddawane ocenie, zostaną niezwłocznie zniszczone komisyjnie w siedzibie Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, czy kurierska.
3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie wraz z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek i zawiadomi o tym Wykonawcę.
4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. W przypadku, gdy oferta nie zawiera wymaganych dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia bądź wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.
6. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą drogi elektronicznej.

IX. Ważność oferty:
1. Oferta cenowa jest ważna przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców przesyłając informację na e-maila podanego w ofercie oraz zamieści informację na stronie internetowej www.dpsbielawki.com
2. Z Wykonawcą, który złoży najlepszą ofertę zostanie zawarta umowa (wzór umowy stanowi Załącznik Nr 4).
3. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy do Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach następujące kserokopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem":
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,
- zaświadczenie o numerze NIP,
- zaświadczenie o numerze REGON.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

XI. Inne postanowienia
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w każdym czasie dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający ogłosi to na swojej stronie internetowej: dpsbielawki.com i każda zmiana staje się wiążąca od chwili ogłoszenia.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
3. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
4. Wykonawca może składać pytania do Zamawiającego odnośnie Zapytania ofertowego na adres e-mail: bielawki@op.pl do dnia 19.01.2024r. Do godz. 12:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane po tym terminie.
5.Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego bez udziału Wykonawców.

XII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pana(ni) danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin, NIP: 5932133096, REGON: 040000049.
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni się skontaktować w sprawach ochrony Pana(ni) danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: administracja@dpsbielawki.pl lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin.
3.Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę produktów do pielęgnacji ciała, produktów czyszczących i polerujących, produktów wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach W ROKU 2024/2025” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Odbiorcami Pana(ni) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
5. Pana(ni) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Kodeksu cywilnego, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Kodeks cywilny.
7. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Administrator nie przewiduje przekazywania Pana(ni) danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
9. Posiada Pan(ni):
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana(ni) dotyczących,
b.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana(ni) danych osobowych,
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*,
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pana(ni), że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. nie przysługuje Panu(ni):
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce Prywatności dostępnej w naszej placówce oraz na naszej stronie internetowej.

Załącznik nr 1 – Oferta cenowa.
Załącznik nr A – Zestawienie rodzajowo – ilościowe- wartościowe.
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy- wzór umowy.

PLIK DO POBRANIA W CAŁOŚCI    śr. chemiczne 2024r

Dyrektor Domu
s. mgr Katarzyna Piotrkowska


Informacja o wyborze oferty na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych.

Informacja o wyborze oferty na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach na rok 2024.

PLIK DO POBRANIA W CALOSCIInformacja o wyborze oferty na dostawy wędlin w 2024r.


Informacja o wyborze oferty na sukcesywną dostawę pieluchomajtek na potrzeby DPS w Bielawkach

Informacja o wyborze oferty na sukcesywną dostawę pieluchomajtek na potrzeby DPS w Bielawkach na rok 2024

PLIK DO PBRANIA W CAŁOŚCI : Informacja o wyborze oferty - pieluchomajtki 2024r.


Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy wyrobów medycznych – pieluchomajtek

Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach Bielawki, 05.12.2023r.
Bielawki 47
83-130 Pelplin
Telefon: (58) 536-16-59
E-mail: bielawki@op.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
I. ZAMAWIAJĄCY:
Dom Pomocy Społecznej
Bielawki 47, 83-130 Pelplin
NIP : 593-21-33-096
REGON: 040000049
E-mail: bielawki@op.pl
Telefon: (58) 536-16-59
Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00 w dni robocze.

II . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy wyrobów medycznych –
pieluchomajtek (refundowanych przez NFZ wg obowiązujących przepisów) dla
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach tj. dla dzieci i osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie, mających problem z nietrzymaniem moczu. Wielkość i
rodzaj przedmiotu zamówienia zawiera formularz OFERTA CENOWA - ZESTAWIENIE
RODZAJOWO – ILOŚCIOWO – WARTOŚCIOWE stanowiący Załącznik nr 1. Określone w
Załączniku nr 1 ilości pieluchomajtek są szacunkowe.
Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia ilości mniejszej. Niewyczerpanie określonej
ilości szacunkowej nie powoduje roszczeń w stosunku za ilości zrealizowane. Ponadto
przewiduje się przesunięcia ilościowe z zakresie rozmiarów (niewyczerpanie ilości jednego
rozmiaru a zwiększenie ilości innego rozmiaru).
III. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Oferowany przedmiot zamówienia musi być oznaczony znakiem CE, objęty odpowiednimi
atestami oraz spełniający wymogi norm jakościowych i technologii produkcji określonych
w Polskich Normach. W tym spełniający wymogi normy ISO-11948 w zakresie chłonności
dot. pieluchomajtek. Wykonawca odpowiada za jakość i termin ważności dostarczonego
towaru. Termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia wynosi minimum 6 mcy licząc od dnia dostawy do Zamawiającego.
Pieluchomajtki o wysokiej chłonności przeznaczone dla osób z ciężkim i bardzo ciężkim
problemem nietrzymania moczu – pieluchomajtki nocne. Mogące być stosowane zarówno
u osób prowadzących aktywny tryb życia jak i u osób obłożnie chorych. Mogą być
stosowane zarówno przy nietrzymaniu moczu, jak i przy inkontynencji kałowej
Właściwości pieluchomajtek:
a) oddychające - warstwa zewnętrzna zbudowana z paraprzepuszczalnego materiału,
sprawiająca, że skóra swobodnie oddycha,
b) podwójny system dopasowania – wygoda i bezpieczeństwo:
- ściągacz taliowy,
-podwójne przylepcorzepy; możliwość wielokrotnego zapinania i odklejania
przylepcorzepów bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej pieluchomajtek,
c) podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością
neutralizacji nieprzyjemnego zapachu – wysoka chłonność i poczucie suchości,
d) elastyczne ściągacze w kroczu i wewnętrzne hydrofobowe falbanki boczne
zapobiegające wyciekom – większe bezpieczeństwo,
e) identyfikator wilgotności – informacja o potrzebie zmiany wyrobu idealne w czasie
dłuższych przerw między zmianami pieluchy.
f) nie mogą zawierać elementów lateksowych,
g) testowane dermatologicznie – uzyskały rekomendację dermatologów w oparciu o
przeprowadzone niezależne badania dermatologiczne,
h) minimalna chłonność pieluchomajtek:
1. Pieluchomajtki S – 1 900 ml.
2. Pieluchomajtki M – 2 600 ml.
3. Pieluchomajtki L – 2 800 ml.
4. Pieluchomajtki XL – 2 800 ml

IV. WARUNKI WYKONYWANIA DOSTAWY :
1. Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania imiennych wniosków na
pieluchomajtki na aktualnych drukach.
2. Wnioski na pieluchomajtki Wykonawca jest zobowiązany odbierać od
Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt, w uzgodnionym z
Zamawiającym terminie. Po zrealizowaniu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest
do potwierdzenia realizacji zamówienia na Zleceniu na zaopatrzenie w środki
pomocnicze przysługujące kwartalnie oraz do dostarczenia Zamawiającemu
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem Zlecenia na zaopatrzenie w
środki pomocnicze przysługujące kwartalnie (z wypełnionym potwierdzeniem prawa
do refundacji w terminie 7 dni od zrealizowania zamówienia).
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym
transportem i na własny koszt do Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku
do piątku w godzinach od 08:00 do 12:30. Realizacja zamówienia w ciągu 3 dni
od zgłoszenia zamówienia.
Miejscem dostawy jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach (pomieszczenie w
piwnicy w Budynku Głównym). Dostawa obejmuje również wniesienie przez
pracowników Wykonawcy zamówionego towaru do wskazanego przez
Zamawiającego magazynu. Pracownik Wykonawcy zobowiązany jest poukładać
w wyznaczonym magazynie pieluchomajtki wg rozmiarów w celu
zweryfikowania prawidłowej ilości i jakości dostawy zamówienia w danym
dniu.
4. Dostawy winny być realizowane przystosowanym do tego celu transportem i w
oryginalnych opakowaniach
5. W przypadku ujawnienia braków ilościowych, ceny niezgodnej z ofertą, lub wad
jakościowych – Zamawiający poinformuje Wykonawcę o fakcie ich zaistnienia, które
zostaną niezwłocznie usunięte.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia Faktury VAT zbiorczej i do
dostarczenia jej Zamawiającemu w DNIU DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Dostawca zobowiązuje się wystawić faktury VAT, z wyszczególnieniem: kwoty
płatności Zamawiającego do limitu ceny, o której mowa w przepisach o NFZ, kwoty
płatności mieszkańca powyżej limitu ceny z wyszczególnieniem danych mieszkańca:
imię i nazwisko oraz kwoty refundacji przez NFZ.
7. O refundację z NFZ Dostawca stara się we własnym zakresie.
8. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności (pomniejszonej o refundację z
NFZ oraz pomniejszonej o płatność mieszkańca) za wykonane dostawy, będącej
sumą kwot wynikających z przemnożenia ilości rzeczywiście dostarczonych przez
ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w formularzu asortymentowoilościowym.
9. Płatność za każdą dostawę realizowana będzie przez Zamawiającego przelewem
na wskazane przez Wykonawcę konto (w Fakturze) w terminie 14 dni od dnia
otrzymania faktury VAT, po uprzednio zrealizowanej dostawie. Za datę zapłaty
uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3.W związku z ograniczeniami związanymi z zagrożeniem epidemicznym
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Wykonawca zobowiązany będzie do
zachowania szczególnych środków ostrożności, tzn. przed wejściem do budynku
DPS-u zdezynfekować ręce, nałożyć rękawiczki ochronne oraz maseczkę ochronną
na twarz.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie handlu objętym przedmiotem
zamówienia co najmniej od roku.
3. Są dopuszczeni do obrotu prawnego zgodnie z wymogami ustawowymi.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3. Oferta i wszystkie załączniki muszą być opieczętowane pieczęcią firmową i
podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
6. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych
przez wykonawcę.
7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
8. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
9. Oferty częściowe oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.
10. Oferta winna być przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1.
11. Zamawiający zaznacza, że może zamknąć postępowanie bez wybrania
jakiejkolwiek oferty.
VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie trzeba dołączyć do oferty
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w udziale w zapytaniu
ofertowym:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne – Załącznik nr 2.
2) Bezpłatne próbki oferowanych produktów wraz z kartami charakterystyki.
IX. Składanie ofert.
1. Ofertę należy złożyć do dnia 11.12.2023r. do godz. 12:00 w siedzibie
Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Bielawki 47; 83-130 Pelplin (Budynek
Główny - Administracja). Oferta powinna być opatrzona nazwą zamówienia:
,,Oferta na sukcesywną dostawę pieluchomajtek na potrzeby Domu Pomocy
Społecznej w Bielawkach w 2024 r".
5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Małgorzata Gładykowska (58) 536-16-59, adres e-mail:
bielawki@op.pl
X. Kryteria oceny ofert:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się odpowiednią jakością oraz
ceną. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą
bezpłatne PRÓBKI przedmiotu dostawy.
XI. Sposób dokonywania oceny złożonej oferty:
1. Złożenie jednej prawidłowej oferty jest wystarczające do zawarcia umowy.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, nie będą
poddawane ocenie, zostaną niezwłocznie zniszczone komisyjnie w siedzibie
Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego
terminu ma data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie data jej wysłania
przesyłką pocztową, czy kurierska.
3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie wraz z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek i
zawiadomi o tym Wykonawcę.
4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawcy
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. W przypadku, gdy oferta nie zawiera wymaganych dokumentów lub są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, Zamawiający wezwie
Wykonawcę do uzupełnienia bądź wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.
6. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą drogi elektronicznej.
XII. Ważność oferty:
1. Oferta cenowa jest ważna przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje
wszystkich Wykonawców przesyłając informację na e-maila podanego w ofercie
oraz zamieści informację na stronie internetowej www.dpsbielawki.com
2. Z Wykonawcą, który złoży najlepszą ofertę zostanie zawarta umowa (wzór
umowy stanowi Załącznik Nr 3).
3. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie i
miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy do Domu Pomocy Społecznej
w Bielawkach następujące kserokopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z
oryginałem":
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,
- zaświadczenie o numerze NIP,
- zaświadczenie o numerze REGON.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia
umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród
złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

XIV. Inne postanowienia
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w każdym czasie dokonania zmian lub
odwołania warunków zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W przypadku
wprowadzenia zmian Zamawiający ogłosi to na swojej stronie internetowej:
dpsbielawki.com i każda zmiana staje się wiążąca od chwili ogłoszenia.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w
każdym czasie bez podania przyczyny.
3. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia
postępowania.
4. Zamawiający zaznacza, że nie będzie zwracał próbek Wykonawcom, nawet tym,
których ofert nie wybrano.
5. Wykonawca może składać pytania do Zamawiającego odnośnie Zapytania
ofertowego na adres e-mail: bielawki@op.pl do dnia 07.12.2023r. Do godz. 10:00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania
Wykonawców zadane po tym terminie.
6.Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego bez udziału
Wykonawców.
XV.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pana(ni) danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w
Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin, NIP: 5932133096, REGON: 040000049.
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni się
skontaktować w sprawach ochrony Pana(ni) danych osobowych i realizacji swoich
praw pod następującym adresem poczty elektronicznej:
administracja@dpsbielawki.pl lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w
Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin.
3.Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
„Zakup i sukcesywne dostawy wyrobów medycznych – pieluchomajtek dla
Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2024r.". prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Odbiorcami Pana(ni) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 701 – 705
Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
5. Pana(ni) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
Kodeksu cywilnego, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Kodeks cywilny.
7. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Administrator nie przewiduje przekazywania Pana(ni) danych do państwa
trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
9. Posiada Pan(ni):
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana(ni)
dotyczących,
b.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana(ni) danych osobowych,
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO*,
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pana(ni), że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
10. nie przysługuje Panu(ni):
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce
Prywatności dostępnej w naszej placówce oraz na naszej stronie internetowej.
XIII. ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – Oferta cenowa - Zestawienie rodzajowo – ilościowewartościowe - Pieluchomajtek.
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
o zamówienie publiczne.
Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy - wzór umowy.

 

PLIK DO POBRANIA W CAŁOŚCI ; Pieluchomajtki 2024r

Dyrektor Domu
s. mgr Katarzyna Piotrkowska