Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym z dnia 08.03.2024r. prowadzonym w trybie art 701 – 70 5 kodeksu cywilnego na zadanie pn.: „Remont budynku głównego mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach”

Załącznik nr 1

do REGULAMINU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO

prowadzonego w trybie art. 701 – 70 5 kodeksu cywilnego na zadanie pn.:

„Remont budynku głównego mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach”

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym z dnia 08.03.2024r.

prowadzonym w trybie art 701 – 70 5 kodeksu cywilnego na zadanie pn.:

„Remont budynku głównego mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej

w Bielawkach”

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, Bielawki 47, 83-130 Pelplin

Telefon: (58) 536-16-59

Adres e-mail: bielawki@op.pl

NIP: 5932450081

REGON: 220076777

Adres pod którym można uzyskać dokumentację przetargową

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, Bielawki 47, 83-130 Pelplin

 

Pokój Księgowość/ Kadry i płace w dni robocze do poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest dokumentacja przetargowa:
www.dpsbielawki.com

Przedmiot przetargu

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Remont budynku głównego mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach”

 

 1. Szczegółowy zakres robót do wykonania zawarty jest w:

1) Regulaminie przetargu,

2) Projekcie architektoniczno-budowlany – Załącznik nr 5,

3) Projekt – rzuty i zestawienie pow. Użytkowej – Załącznik nr 6

4) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr ST-04/23, CZĘŚĆ I – WYMAGANIA OGÓLNE, Branża: ELEKTRYCZNA i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr ST-04/23, CZĘŚĆ II- WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE – Branża: ELEKTRYCZNA- Załącznik nr 7,

5) Projekcie technicznym (Branża elektryczna) – Załącznik nr 8,

3) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (Roboty ogólnobudowlane) – Załącznik nr 9,

7) Przedmiarze (roboty ogólnobudowlane) – Załącznik nr 10,

8) Przedmiarze (branża elektryczna) – Załącznik nr11,

które stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu przetargu.

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z Regulaminem przetargu, z dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarami robót, poleceniami Zamawiającego oraz aktualnymi obowiązującymi normami, przepisami prawa i wiedzą techniczną. Za jakość wykonanych robót odpowiada Wykonawca.

 

 1. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do przeprowadzenia wizji budynku objętego zamówieniem w sposób umożliwiający rzeczywiste zapoznanie się z jego stanem faktycznym i dostępem, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy.

 

 1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym dobór materiałów oraz kolorystkę. W tym celu niezbędne będzie przedstawienie przez Wykonawcę próbek wyrobów i kolorów.
 2. W organizacji placu budowy i prowadzenia robót musi być uwzględnione normalne funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach, dlatego też prace remontowo-budowlane należy wykonywać etapami, piętrami w uzgodnieniu z Zamawiającym.
 3. 7. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram wykonywania prac.

 

 1. Wykonawca wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji zamówienia w części związanej z wykonaniem robót specjalistycznych budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych itp.

 

 1. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w Załączniku nr 4 do oferty tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. W przypadku niewskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców, Zamawiający przyjmuje, że przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.

 

 1. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

 

 1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.

 

Warunki przetargu.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w
  zakresie objętym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
  uprawnień,

 

 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
  zamówienia.

 

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

 

 1. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:

 

 1. dysponuje minimum jedną, osobą, która będzie pełniła przy realizacji zamówienia funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane, doświadczenia przynajmniej 5 lat jako kierownika budowy (realizacja co najmniej trzech kontraktów, zadań dotyczących budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych w zakresie remontu).

 

 1. Dysponuje co najmniej 8 pracownikami budowlanymi.

 

 1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontu pełnobranżowego w budynkach użyteczności publicznej o kubaturze minimum 3000 m2. Wymagany jest wykaz robót z podaniem nazwy Zamawiającego, opisu wykonanego zamówienia, wartości przedmiotu, terminu realizacji oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane lub są wykonane należycie.

 

 1. Zamawiający dokona szczegółowej analizy ofert pod względem złożonych oświadczeń i dokumentów, ich zgodności z treścią niniejszego Regulaminu, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” (z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia), po czym dokona oceny zakwalifikowanych jako prawidłowe oferty i wybiera najkorzystniejszą z nich lub ustala, że żadna oferta nie nadaje się do przyjęcia.
 2. Potwierdzenie spełnienia wszystkich warunków przez Wykonawcę nastąpi przez złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów wymienionych szczegółowo w Regulaminie przetargu.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin związania ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7.Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 3% od ceny brutto złożonej oferty.

 1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5% od ceny brutto złożonej oferty.
 2. Kryterium oceny ofert:

– cena zamówienia brutto – 100 %

 1. Termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji:
 2. a) termin wykonania zamówienia: od 04.2024r. do 31.10.2024r.

 

 1. b) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę: okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy.
 2. Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: Dokumenty nieodpłatne podlegające tylko wypożyczeniu przez Zamawiającego. Dokumenty w stanie nienaruszonym podlegają zwrotowi przez Wykonawcę nie później niż w terminie składania ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub unieważnienia
  przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie.
 4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
 5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w niniejszym Regulaminie. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający zamieści informacje o ich dokonaniu na stronie internetowej, na której dostępny jest Regulamin przetargu. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili opublikowania informacji o jej dokonaniu.

Termin i miejsce składania ofert

 1. Termin składania ofert: 29.03.2024r. roku do godziny 12:00.
 2. Termin otwarcia ofert: 29.03.2024r. roku o godzinie 12:10.
 3. Miejsce składania ofert

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego

Bielawki 47

83 – 130 Pelplin
Pokój Księgowość/Kadry i płace

 

 1. Miejsce otwarcia ofert

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego

Bielawki 47

83 – 130 Pelplin

Budynek Główny – weranda.

 

                                                                                               Z poważaniem

                                                                                            Przełożona Domu

mgr Katarzyna Piotrkowska

 

DOKUMENTACJA DO POBRANIA W ORYGINALE 

 1. Przetarg -DOKUMENTACJA