OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, Bielawki 47, 83 -130 Pelplin zawiadamia, że w wyniku przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w trybie art.70 – 70 kodeksu cywilnego na wykonanie instalacji teletechnicznych przy trwającej budowie Integracyjnego Ośrodka Kultury w Bielawkach ujętej jako Projekt p.t.?Budowa Integracyjnego Ośrodka Kultury w Bielawkach? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 ? 2013 Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Działanie 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury, do wykonania robót budowlanych wybrane zostało w dniu 01.10.2010 roku przedsiębiorstwo:

Agencja Usług Elektronicznych

Zdzisław Moritz
ul. Kołobrzeska 19B/13
Gdańsk
uzyskując 300 pkt (łączna ocena członków komisji)

Uzasadnienie wyboru: Oferent przedstawił najniższą cenę wykonania robót, co stanowiło jedyne kryterium w ogłoszonym przetargu, uzyskując maksymalną liczbę punków. Oferent spełnił wszystkie wymagania określone w Regulaminie przetargu.