OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, Bielawki 47, 83 -130 Pelplin zawiadamia, że w wyniku przetargu pisemnego otwartego

prowadzonego w trybie art.70 – 70 kodeksu cywilnego na budowę: zbiornika wody ppoż wraz z wykonaniem zasilania, drogi ? plac przy zbiorniku wody ppoż, dróg wewnętrznych oraz miejsc postojowych i wykonanie ogrodzenia przy trwającej budowie Integracyjnego Ośrodka Kultury w Bielawkach ujętej jako Projekt p.t.?Budowa Integracyjnego Ośrodka Kultury w Bielawkach? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 ? 2013 Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Działanie 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury, do wykonania robót budowlanych wybrane zostało w dniu 19.10.2010 roku przedsiębiorstwo:

Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane

?S-Bud? S.A.

ul. Ceynowy 27

83-200 Starogard Gdański

uzyskując 300 pkt (łączna ocena członków komisji)

Uzasadnienie:

Wpłynęła jedna oferta. Oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Regulaminie przetargu. Cena oferty jest o 15 % niższa ( zaokrąglono do pełnego procentu) niższa od kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację Zamówienia.