Pytania-Budowa Integracyjnego Ośrodka Kultury w Bielawkach

1.Proszę o udostępnienie przedmiarów w formacie ath. ( format obsługiwany przez program Norma Pro)

Odpowiedz z dnia 03.02.2010r
Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach wyjaśnia, iż nie posiada dokumentacji ? przedmiarów robót w formacie . ath.
Jednak wyrażamy zgodę na udostępnienie przedmiarów w formacie ath. przez Projektanta budynku Integracyjnego Ośrodka Kultury arch. Zbigniewa Myszko kontakt Studio Projektowe Projekt Serwis ul. Orląt Lwowskich 16 80-810 Gdańsk telefon 58 3099228.
Wszelkie koszty związane z udostępnieniem dodatkowej dokumentacji przez Projektanta ponosi Oferent.

2. Zgodnie z rozdziałem VII regulaminu przetargu pisemnego otwartego na zadanie j/w proszę o pilne wyjaśnienie poniższych kwestii:
a. Zgodnie z rozdziałem VI pkt.1.j. regulaminu przetargu pisemnego otwartego na w/w zadanie Zamawiający żąda załączenia kserokopii licencji kierownika robót oraz pracowników wykonujących instalacje sygnalizacji zagrożeń. W zakres robót wchodzi jedynie instalacja sygnalizacji pożaru. Dla tych robót nie jest wymagana licencja. Licencja wymagana jest dla instalacji sygnalizacji włamania i napadu. Instalacja taka nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Proszę więc o sprecyzowanie jakie dokumenty należy załączyć dla kierownika robót instalacji sygnalizacji pożaru?
b. Czy dla instalacji sygnalizacji pożaru wymagany jest wykaz wszystkich osób wykonujących tą instalację wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zgodnie z załącznikiem 5A?

c. Czy kierownik robót elektrycznych może pełnić jednocześnie funkcję kierownika robót instalacji sygnalizacji pożaru?

Odpowiedz 2 z dnia 04.02.2010r:
a. Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego, (jeżeli o taką chodzi)nie jest wymagana do montażu instalacji ppoż. Wykonawca powinien złożyć dokumenty, które są wymienione w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Teletechnicznych w punkcie 2.2.
b. Wymagane jest, aby wykazać przynajmniej jedną osobę, która spełnia wymagania niniejszego zamówienia ( projekt, specyfikacja, etc.).
c. Kierownik robót elektrycznych może być jednocześnie kierownikiem robót w zakresie instalacji przeciwpożarowej i oddymiania, jeżeli spełnia wymagania niniejszego zamówienia ( projekt, specyfikacja, etc.).

Odpowiedzi z dnia 10.02.2010 r.
Pytanie 3
?Zwracam się z pytaniem odnośnie izolacji kanałów wentylacyjnych. W opisie technicznym jest mowa o izolacji kanałów i płaszczu ochronnym, w przedmiarach dot. wentylacji nie ma izolacji ani płaszcza ochronnego. Proszę o podanie które kanały mają być izolowane i pokryte płaszczem ochronnym. Proszę o podanie dodatkowej pozycji przedmiarowej.?
Odpowiedź na pytanie 3 :
Wg projektu. Fragment opisu do projektu pkt 7.2
7.2 Kanały wentylacyjne
Kanały wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej o grubościach wg BN. Poszczególne wywiewy wyprowadzone zostaną ponad dach i zakończone wyrzutniami wentylacyjnymi. Kanały nawiewne na odcinku od czerpni do central oraz kanały wywiewne na odcinku od central wentylacyjnych do wyrzutni zaizolować wełną mineralną z folią aluminiowa o łącznej grubości 5 cm.

Pytanie 4
?brak w przedmiarze :
tłumików AKU COMPA D=125 szt. 3 czy mają być?

Odpowiedź na pytanie 4 :
TAK, ale 4 szt

Pytanie 5
?brak w przedmiarze :
tłumików TD 350/125 szt 4 czy mają być?
Odpowiedź na pytanie 5 :
TD 350/125 to wentylator ? są 4 szt

Pytanie 6
?brak w przedmiarze :
tłumików TD 250/ 100 szt.1 czy ma być?

Odpowiedź na pytanie 6 :
TD 250/1200 to wentylator ? jest 1 szt

Pytanie 7
?brak w przedmiarze :
wyrzutnie DF 125 z dachówką DP do dachów spadzistych szt. 5- czy maja być?

Odpowiedź na pytanie 7:
TAK

Pytanie 8
?brak w przedmiarze :
nawiewniki okienne szt. 2 – czy mają być?

Odpowiedź na pytanie 8 :
TAK

Pytanie 9
?brak w przedmiarze :
wywietrzaki dachowe d=160 szt 3 – czy mają być?
Odpowiedź na pytanie 9 :
TAK

Pytanie 10:
?brak w przedmiarze :
wywietrzaki dachowe d=200 szt.1 – czy ma być?
Odpowiedź na pytanie 10 :
TAK

Pytanie 11
?brak w przedmiarze :
podstawa dachowa B/II d=160 szt. 3 – czy ma być?
Odpowiedź na pytanie 11 :
TAK

Pytanie 12:
?różnice z przedmiarem proszę o weryfikację:
anemostat AD-100 jest 7, ma byc 23?

Odpowiedź na pytanie 12 :
jest 18 szt AD-100/EV i 5 szt AD-100/SV

Pytanie 13:
?różnice z przedmiarem proszę o weryfikację:
anemostat AD- 125 jest 18, ma byc 27?
Odpowiedź na pytanie 13:
jest 16 szt AD-125/EV i 9 szt AD-125/SV

Pytanie 14:
?różnice z przedmiarem proszę o weryfikację:
anemostat AD-160 jest 16, ma być 14?
Odpowiedź na pytanie 14:
jest 6 szt AD-160/EV i 10 szt AD-160/SV

Pytanie 15:
?różnice z przedmiarem proszę o weryfikację:
klapy p.poż 200 x 200 jest 2, ma być 1?

Odpowiedź na pytanie 15:
są 2 szt

Pytanie 16:
?różnice z przedmiarem proszę o weryfikację:
klapa p.poż fi 125 jest 2, ma być 7?

Odpowiedź na pytanie 16:
jest 9 szt

Pytanie 17:
?różnice z przedmiarem proszę o weryfikację:
podstawa dachowa B/II fi 250 jest 1, ma być 2?
Odpowiedź na pytanie 17:
nie ma podstaw fi 250; są 2 podstawy fi 200

Pytanie 18:
?Czy w zakres oferty wchodzi wykonanie chodników i opaski wokół budynku? Jeżeli tak, to proszę jednoznacznie określić zakres tych robót do wykonania oraz uzupełnić przedmiar o odpowiednie pozycje. W dokumentacji brak jest opisu tych robót oraz rysunków umożliwiających wykonanie przedmiaru robót.?
Odpowiedź na pytanie 18:
W zakres oferty wchodzi wykonanie chodników i opasek w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Jak na rysunku dodatkowym DA-1- Schemat chodników i opasek.
– konstrukcja opasek ? kostka wibroprasowana gr. 8cm szara
– podsypka żwirowo piaskowa zagęszczona 25cm

– obrzeża chodnikowe

– konstrukcja chodników – kostka wibroprasowana gr. 8cm z podsypką żwirową
– podsypka cementowo-piaskowa 3cm
– podbudowa z kruszywa łamanego 10cm
stabilizowanego mechanicznie

– przedmiar wykonać wg załączonego projektu

Pytanie 19:
?Brak w dokumentacji szczegółów dotyczących wykończenia lukarn dachowych. Jak należy wykończyć od zewnątrz płytę OSB na ściankach bocznych lukarn. Jak wykończyć ścianki lukarn z oknami. Brak takich pozycji w przedmiarze i w dokumentacji. Proszę uzupełnić dokumentację i przedmiar robót o odpowiednie pozycje?.

Odpowiedź na pytanie 19:
Wykończenie ścianek bocznych wykonać tynkiem cienkowarstwowym na wełnie mineralnej wg. systemów elewacyjnych
Podajemy warstwy ścianki bocznej lukarny (licząc od zewnątrz)
– tynk cienkowarstwowy gładki malowany, zbrojony siatką
– wełna mineralna 10cm
– płyta OSB 25mm
– ruszt systemowy stalowy
– folia PE (paroizolacja)
– płyta GKF 1,25mm
– wyprawa gipsowa szpachlowa
– wymalowanie
– przedmiar wykonać zgodnie z w/w odpowiedzią.

Pytanie 20:
?Zgodnie z rysunkami elewacji ( AW-10 do AW-13) daszki lukarn pokryte są blachą. Brak w opisie jaka to ma być blacha i brak takich pozycji w przedmiarze. Zgodnie z przedmiarem oraz pkt. 4.10 opisu dach pokryty jest dachówką ceramiczną. Proszę określić jak mają być wykończone daszki lukarn?
Odpowiedź na pytanie 20:
Daszki lukarn pokryte są Blachą stalową ocynkowaną gr.0,5mm powlekaną plastisolem w kolorze Ral 8004.
Blacha łączona na rąbek leżący podwójny.
Wyklucza się stosowanie uszczelnień sylikonem.

Pytanie 21:
?W projekcie konstrukcji brak jest rysunków wykonawczych na schody zewnętrzne w osi G. Nie ujęto ich również w przedmiarze. W rodz.2.3.5 przedmiaru błędnie przyjęto pozycje dotyczące wykonania schodów zewnętrznych do budynku w osi A i 1. Ilości i rodzaje robót są niezgodne z rysunkiem K-7.3, brak jest płyty fundamentowej i ścian fundamentowych. Powierzchnia schodów oraz ilość zbrojenia jest niezgodna z dokumentacją.?

Odpowiedź na pytanie 21:
Schody zewnętrzne w osi G wykonać jak schody w osi A, wg. załączonego
rysunku KW-7.4-1 (schody zewnętrzne)
Przedmiar wykonać w oparciu o projekt

Pytanie 22:
?W projekcie konstrukcji brak jest rysunku wykonawczego podciągu na parterze w osi 10 oznaczonego na rzucie parteru ( rys.PW-K-2 ) symbolem poz.3.8.?

Odpowiedź na pytanie 22:
Tak załączymy rysunek KW2.1 ( poz 3.8 podciąg)
Przedmiar wykona wg. w/w rysunku

Pytanie 23:
?W przedmiarze występują ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych. Wg projektu konstrukcji ściany fundamentowe należy wykonać jako żelbetowe. Proszę wyjaśnić niezgodność?
Odpowiedź na pytanie 23:
Jak w projekcie konstrukcji

Pytanie 24:
?Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
wykończenia schodów zewnętrznych?

Odpowiedź na pytanie 24:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 25:
?Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
wykończenia cokołu budynku oraz ścianek bocznych schodów zewnętrznych płytkami klinkierowymi jak pokazano na rysunkach elewacji.?

Odpowiedź na pytanie 25:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 26:
?Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
wykonania gzymsów na elewacjach w poziomie stropu nad parterem wraz z opierzeniem blachą powlekaną ( np. rys. AW-6, AW-7, AW-10; AW-11 )?

Odpowiedź na pytanie 26:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 27:
?Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
montażu rolet zewnętrznych na oknach sali nr 012 wg opisu w dokumentacji pkt.4.7.?

Odpowiedź na pytanie 27:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 28:

?Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
wykonania podbitki dachowej z desek sosnowych wg detalu na rys.AW-5 ?

Odpowiedź na pytanie 28:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 29:
?Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
wykonania opierzenia z blachy powlekanej daszków lukarn?

Odpowiedź na pytanie 29:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 30:
?Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
wykonania obróbek blacharskich elementów na dachu takich jak klapy dymowe, wyłazy dachowe, wywietrzaki dachowe itp.?

Odpowiedź na pytanie 30:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 31:
?Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
wykonania warstw podposadzkowych i posadzki na balkonach ( wg opisu warstw H)?

Odpowiedź na pytanie 31:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 32:
?Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
wykończenia balkonów obróbkami z blachy powlekanej i tynkiem od spodu.?

Odpowiedź na pytanie 32:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 33:
?Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
wykonania podkładu betonowego B10 gr 10cm pod posadzki parteru (wg opisu warstw D1; D2; D3;J ).?

Odpowiedź na pytanie 33:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 34:
?Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
wykonania dylatacji posadzek wg pkt 4.2.6 opisu technicznego do projektu architektury?

Odpowiedź na pytanie 34:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 35:
?Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
montażu progów z profili aluminiowych wg pkt 4.2.5 opisu j/w?

Odpowiedź na pytanie 35:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 36:
?Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj: montażu progów granitowych w drzwiach balkonowych ( pkt.4.5.2 opisu)?

Odpowiedź na pytanie 36:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 37:
?Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
montażu odbojników drzwiowych wg pkt.4.5.4 opisu j/w?

Odpowiedź na pytanie 37:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 38:
?Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
malowania lamperii farbami alkidowymi matowymi w pomieszczeniach zgodnie z pkt.4.4 opisu j/w?

Odpowiedź na pytanie 38:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 39:
?Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
malowania farbami chlorokauczukowymi posadzki szybu windowego oraz ściany do wys.1.2 zgodnie z opisem j/w.?

Odpowiedź na pytanie 39:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 40:
?Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
montażu wełny mineralnej gr 5cm w sufitach podwieszonych ( wg rys AW-5 do AW-9)?

Odpowiedź na pytanie 40:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 41:
?Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
wykonania izolacji akustycznej z wełny mineralnej instalacji sanitarnych i wentylacji wg pkt. 4.6.1; i 4.6.2 opisu j/w ? proszę określić jaką grubość wełny zastosować do izolacji akustycznej?

Odpowiedź na pytanie 41:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 42:
?Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
wykonanie zabudowy miejscowej instalacji sanitarnych oraz wentylacji z płyt GKF 2×12,5mm na ruszcie stalowym wg pkt. 4.6.2 opisu j/w.?

Odpowiedź na pytanie 42:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 43:
?Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
wykonania sufitu podwieszonego w Sali teatralnej ( po.012 ) z płyt gipsowo-kartonowych perforowanych zgodnie z pkt. 4.6.1 opisu j/w.?

Odpowiedź na pytanie 43:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 44:
?Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
wykonania obudowy słupów i płatwi poddasza płytami GKF12,5mm w dwóch warstwach czterostronnie zgodnie z pkt. 4.6.3 opisu j/w?

Odpowiedź na pytanie 44:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 45:
?Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
wykonania poszycia płytami GKF 12,5mm w dwóch warstwach w pomieszczeniach wentylatorni i kotłowni zgodnie z pkt. 4.6.3 opisu j/w?

Odpowiedź na pytanie 45:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 46:
?Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
wykonania obudowy słupów w Sali teatralnej wg detalu AW-18.?

Odpowiedź na pytanie 46:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 47:
?Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
montażu pochwytów drewnianych dla balustrad schodowych i przy podjazdach dla niepełnosprawnych w ilości około 101 mb.?

Odpowiedź na pytanie 47:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Schody zewnętrzne w osi G: ">>Kliknij tutaj<<"

Konstrukcja parteru ">>Kliknij tutaj<<"

Schemat chodników ">>Kliknij tutaj<<"