Pytania do przetargu na wykonanie instalacji teletechnicznych

Pytanie 1. Witam proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy siwz a ustawą pzp.
 

Dotyczy treści siwz:  
1.Umowa winna być zawarta w terminie 3 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Termin na podpisanie umowy będzie określony w zawiadomieniu o wyborze ofert.

i treścią ustawy pzp:
Art. 94.
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:
1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni ? jeżeli zostało przesłane w inny sposób ? w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11ust. 8;
2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni ? jeżeli zostało przesłane w inny sposób ? w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Ad 1.
Dzień dobry uprzejmie wyjaśniam, iż przetarg na wykonanie instalacji teletechniczynych zostaje przeprowadzony na podstawie kodeksu cywilnego a nie ustawy prawo zamówień publicznych. Obowiązujący nas kodeks cywilny nie określa terminów podpisamia umowy.

Pytanie 2. W części telefonicznej wykazano 20 szt. telefonów, bez centrali telefonicznej, proszę o wyjaśnienie.

Ad 2.
Dla potrzeb Integracyjnego Ośrodka Kultury w Bielawkach wykorzystano
wolne linie w istniejącej centrali telefonicznej firmy Pananasonic
typu KX-T123210DB usytuowanej w budynku 6 na rys.6. Połączenie ww.
centrali z projektowanym budynkiem będzie realizowane za pomocą
przewodu telefonicznego XzTKMXpw 10x4x0,6.