Pytania do przetargu zbiornik p.poż

Pytanie 1 : Proszę o wyjaśnienie, jakie uprawnienia są wymagane, ponieważ nie specyfikuje tego dokumentacja.

Ad.1

Uprawnienia wg rozdziału VI punk g „ Kierownicy robót muszą posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi , być członkami właściwej izby samorządu zawodowego oraz muszą mieć doświadczenie minimum 3 lata na podobnym na podobnym na podobnym stanowisku”. Oczywiście wymagane są uprawnienia budowlane zgodne z zakresem robót więc konstrukcyjno – budowlane bez ograniczeń, drogowe i sanitarne.