Wydarzenia czerwca

Miesi?c czerwiec up?yn?? na zaj?ciach wsp?lnotowych integruj?cych mieszka?c?w. Zaj?cia prowadzono na ?wie?ym powietrzu w parku. By?y to mi?dzy innymi gry i zabawy z na?ladownictwem, zaj?cia wokalne, rytmiczne, zabawy taneczne, zawody sportowe, zaj?cia manipulacyjne, plastyczne, manualne, itp. W mi?dzy czasie prowadzona jest r?wnie? ergoterapia. Poza tym by? wyjazd do kina. 11 czerwca obejrzano drug? cz??? filmu ,,Opowie?ci z Narnii – Ksi??e Kaspian ”. 24 czerwca zaproszono nas na zabaw? taneczn? do DPS Rudno z okazji nadej?cia lata. 30 czerwca uczestniczyli?my we Mszy ?w. prymicyjnej sprawowanej przez ks. Krystiana Wilczy?skiego w kaplicy naszego Domu. Po Mszy ?w. zosta?o udzielone b?ogos?awie?stwo prymicyjne. Miesi?c bogaty w wydarzenia, min?? bardzo szybko. Przed mieszka?cami jeszcze w lipcu wyjazd na wycieczk? w Bieszczady.