Zmiana dokonana w regulaminie przetargu

UWAGA!!!

Zmiana dokonana w Regulaminie przetargu w dniu 20.04.2018r.

 

 p.pkt 5.2.3.2. przed zmianą:

Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:

1. Kierownik budowy – 1 osoba.

Osoba wskazana ta winna posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, doświadczenia przynajmniej 5 lat jako kierownik budowy (realizacja co najmniej trzech kontraktów, zadań dotyczących budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych zakresie remontu).

 

2. Dysponuje co najmniej 15 pracownikami budowlanymi.

 

3. Dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne TECH lub inny równoważny Ośrodek Szkoleniowy w zakresie instalacji systemów alarmowych oraz licencję zabezpieczenia technicznego odpowiedniego stopnia.

 

4. Dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia SEP ?E? i ?D?.

 

 p.pkt 5.2.3.2. po zmianie:

Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:

 

1. personel kierowniczy do każdej specjalności, który będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji a niezbędnych do wykonania zamówienia, a także proponowanego zakresu obowiązków w przedmiotowym zamówieniu. Kierownicy muszą posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, być członkami właściwej izby samorządu zawodowego oraz muszą mieć doświadczenie minimum 3 lata na podobnym stanowisku.

 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kserokopii uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osób, które będą kierownikami robót w realizowanym zamówieniu. W/w dokumenty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

2. Dysponuje co najmniej 15 pracownikami budowlanymi.

 

3. Dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne TECH lub inny równoważny Ośrodek Szkoleniowy w zakresie instalacji systemów alarmowych oraz licencję zabezpieczenia technicznego odpowiedniego stopnia.

 

4. Dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia SEP ?E? i ?D?.