Informacja o realizacji zadania realizowanego w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  w ramach umowy dotacji nr WFOŚ

 Informacja o realizacji zadania realizowanego w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  w ramach umowy dotacji nr WFOŚ/D/485/1482/2019

 

 1. Nazwa zadania: Przeprowadzenie modernizacji przepompowni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach.
 2. Koszt kwalifikowany zadania: 147 600,00 zł.
 3. Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: Kwota dofinansowana zadania przez WFOŚiGW w Gdańsku 118 000,00 zł. w formie dotacji. Dotacja przeznaczona w całości na wydatki i zakupy inwestycyjne.
 4. Informacja o dofinansowaniu ze środków WGOŚiGW w Gdańsku: Zadanie dofinansowane zgodnie z umową na kwotę 118 000,00 zł.

 

 1. Opis zadania:

 

W Domu Pomocy Społecznej istniejące budynki mieszkalne dla niepełnosprawnych mieszkańców są połączone grawitacyjną siecią kanalizacji sanitarnej do przepompowni lokalnych, z których ścieki podawane są rurociągiem tłoczonym do zbiorników przepompowni głównej. Z przepompowni głównej również za pomocą rurociągu tłoczonego ścieki są transportowane do reaktora SBR ciśnieniowej oczyszczalni ścieków. W ubiegłym roku dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Gdańsku oczyszczalnia ścieków została zmodernizowana. Obecnie oczyszczalnia pracuje bezawaryjnie osiągając zamierzony efekt ekologiczny, co potwierdzają prowadzone cykliczne badania. Niestety ze względu na brak środków, nie została przeprowadzona modernizacja istniejących przepompowni (lokalnych i głównej). Obecnie wymagane jest bardzo częste wykonywanie napraw elektrycznych oraz czyszczenie pomp tłoczących (notoryczne zapychanie się otworów i wirników pomp). Mając na uwadze potrzeby naszych mieszkańców i zwiększającą się ich liczbę, w ciągu ostatnich lat przeprowadziliśmy modernizację istniejących i budowę nowych obiektów mieszkalnych. Lokalizacja nowo wybudowanych budynków wymusiła podłączenie trzech z nich (70 miejsc mieszkalnych) do jednej z przepompowni lokalnych. Zwiększony napływ ścieków do przepompowni powoduje wydłużony czas pracy pompy tłocznej, zaś dopływające wraz ze ściekami zanieczyszczenia stałe (artykuły higieniczne, resztki spożywcze, opakowania z tworzyw sztucznych) powodują zapychanie się otworów ssących pompy, unieruchomienie ich wirników, w efekcie czego dochodzi do uszkodzenia urządzenia. Ze względu na specyfikę naszego Domu, który jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie nie unikniemy zanieczyszczeń stałych. W związku z powyższym konieczne jest zainstalowanie w omawianej przepompowni lokalnej kraty na skratki, która wychwyci dopływające elementy stałe. Konieczne również wydaje się zamontowanie w przepompowni pompy tłocznej o zwiększonej wydajności. Podczas modernizacji omawianej przepompowni, należy również wykonać izolacje powierzchni betonowych, przebudowę pokrywy stropowej oraz montaż nowych włazów. Należy również wykonać nową szafkę elektryczną. Teren obiektu należy odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

 1. Strona główna dotującego www.wfos.gdansk.pl
 2. Sprawozdanie z realizacji zadania:

Modernizacja przepompowni ścieków została zrealizowana całościowo.

Wykonano:

 • demontaż istniejącej armatury w zbiorniku przepompowni,

 • oczyszczenie wewnętrznej powierzchni zbiornika,

 • nałożenie izolacji zabezpieczających na wewnętrzną powierzchnię zbiornika,

 • montaż armatury (rurociągi, zasuwy zwrotne, uszczelki, flansze, kołnierze, śruby),

 • montaż kraty na skratki,

 • montaż pompy zatapialnej wraz z oprzyrządowaniem,

 • montaż żurawika do wyciągania pompy,

 • montaż wyłączników pływakowych,

 • wykonanie szafki sterowniczej wraz z oprogramowaniem,

 • przebudowa pokrywy przepompowni wraz z montażem włazu technologicznego oraz kominków wentylacyjnych,

 • wykonanie barierek ochronnych ograniczających wejście na teren przepompowni osób nieupoważnionych.

 

Realizacja zadania przyniosła efekty w postaci separacji zanieczyszczeń stałych tzw. skratek ze ścieków socjalno – bytowych. Pozwala to na osiągnięcie lepszej jakości osadu z istniejącej oczyszczalni ścieków, zaś oddzielone skratki zostają przekazane do miejsca utylizacji. Wymiana pompy zmniejszyła koszty energii elektrycznej, Wykonanie nowej izolacji ścian komory przepompowni uniemożliwia przedostawanie się ścieków do gruntu.