ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 19.01.2022R NA ZAKUP MIKROBUSA 9-CIO OSOBOWEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bielawki, dn. 24.01.2022r.

Dom Zakonny
Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek
Samarytanek Krzyża Chrystusowego
w Bielawkach

 

 

                                                                                       Wykonawcy                                  

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego w odniesieniu do treści Regulaminu przetargu nieograniczonego prowadzonego w trybie art. 701 – 70 5 kodeksu cywilnego pn.: ?Zakup i dostawa mikrobusa 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich? – Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego udziela odpowiedzi.

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści samochód z drzwiami tylnymi przeszklonymi otwieranymi pod kątem 90 stopni? Drzwi tylne otwierane pod kątem 90 stopni w żadnym stopniu nie ograniczają możliwości wjazdu wózka.

Odpowiedź:

TAK –  Zamawiający dopuści samochód z drzwiami tylnymi przeszklonymi otwieranymi pod kątem 90 stopni.

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści samochód z mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu w miejsce EDS, który pomaga w zmniejszeniu poślizgu kół, szczególnie na luźnych nawierzchniach? Kierując automatycznie moment obrotowy na najbardziej przyczepne koło zwiększa możliwości napędu na przednie koła i zapewnia wyższy poziom przyczepności i stabilności w trudnych warunkach.

Odpowiedź:

TAK – Zamawiający dopuści samochód z mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu w miejsce EDS, który pomaga w zmniejszeniu poślizgu kół, szczególnie na luźnych nawierzchniach.

 

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści radio bez czytnika CD posiadające odczyt MP3?

Odpowiedź:

TAK – Zamawiający dopuści radio bez czytnika CD posiadające odczyt MP3.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści samochód fabrycznie nowy rok produkcji 2022?

Odpowiedź:

TAK – Zamawiający dopuści samochód fabrycznie nowy rok produkcji 2022.

 

Pytanie 5

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 30 czerwca 2022 w związku z problemami produkcyjnymi w fabrykach samochodów spowodowanych pandemią. Termin 21.02.2022 jest terminem nierealnym do zrealizowania w przypadku samochodu z rocznika produkcji 2022.

Odpowiedź:

NIE – Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia.

 

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści samochód z siedzeniami w III rzędzie w układzie 2+1 demontowanymi i składanymi. Wózek montowany zamiennie z podwójnym fotelem III rzędu siedzeń?

Odpowiedź:

TAK – Zamawiający dopuści samochód z siedzeniami w III rzędzie w układzie 2+1 demontowanymi i składanymi. Wózek montowany zamiennie z podwójnym fotelem III rzędu siedzeń.

 

Pytanie 7

Jaki średni roczny przebieg samochodu przewiduje Zamawiający. Informacja ta jest potrzebna do skalkulowania gwarancji?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje średni roczny przebieg samochodu do 25 000 kilometrów.

 

Pytanie 8

Bardzo proszę o doprecyzowanie co do wymagań zamawiającego dotyczących spełnienia warunków ,,wykaz dostaw? i ,,informacja z banku?. Zamawiający nie określił czy wymaga jednej dostawy samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potwierdzenie spełnienia warunku i ewentualnie na jaką kwotę. Zamawiający nie wpisał jaką wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową ma wykazać Wykonawca (kwota)

Odpowiedź dotycząca ,,wykaz dostaw?:

Zestawienie sporządza się w Załączniku nr 2C podając informacje dotyczące wykonanej przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminy składania ofert, jeżeli okres działalności jest krótszy ? w tym okresie, co najmniej 1 dostawie fabrycznie nowego pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto 00/100).

Do wykazu należy załączyć dokument (np. referencje, protokół odbioru) potwierdzający, że dostawa wykazana w Załączniku nr 2C została wykonana lub jest wykonywana należycie.

Odpowiedź  dotycząca ,,informacja z banku?:

BEZ LIMITU
Treść w/w pytań wraz z odpowiedziami udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem : www.dpsbielawki.com.

 

 

 

 

         Z poważaniem

                                                                  Przełożona Domu Zakonnego

Katarzyna Piotrkowska  

plik do pobrania w całości :       Bielawki