GRANTY w RAMACH ”POMORSKIE POMAGA”

 

Granty w ramach ?Pomorskie pomaga?

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego
w Bielawkach w dniu 25.08.2020 złożył wniosek o udzielenie grantu w ramach projektu
?Pomorskie pomaga? realizowanego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wniosek został złożony w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Dom Zakonny wnioskował o kwotę 243 600,00 zł na rzecz Domu Pomocy Społecznej
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Bielawkach.
W dniu 09.10.2020 r została podpisana  Umowa nr 12/U-ROPS-POWER/2020
o udzielenie grantu na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19
w ramach projektu ?Pomorskie pomaga? pomiędzy Województwem Pomorskim a Domem Zakonnym
Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach.
Kwota przyznanego grantu 243 600,00 zł.

Celem grantu jest wsparcie pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19.
Otrzymane w ramach grantu środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników,
którzy w tym trudnym czasie wykonują bezpośrednią pracę z mieszkańcami Domu.
Grantem zostaną objęci pracownicy zatrudnieni na stanowiskach: młodszy opiekun, opiekun, starszy opiekun, pokojowa, pracownik socjalny,
fizjoterapeuta, masażysta, starszy masażysta, instruktor terapii zajęciowej, instruktor ds.kulturalno-oświatowych.
Dodatek zostanie wypłacony pracownikom w formie premii za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień 2020r.

Wsparcie pracowników środkami pochodzącymi z Grantu częściowo zrekompensuje ciężką,
odpowiedzialną i niezbędną pracę na rzecz mieszkańców,  będzie także formą docenienia pracy
personelu sprawującego bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami oraz formą podziękowania
za trud jaki personel wkłada w zapewnienie bezpieczeństwa i opieki mieszkańcom naszego Domu.

Liczba pracowników objętych wsparciem: kobiety 53, mężczyźni 3.

 

Aktualizacja z dn. 14.12.2020r

W związku z wydłużeniem terminu udzielenia wsparcia w ramach grantu Dom Zakonny złożył na rzecz Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Bielawkach aktualizację do wniosku o udzielenie grantu.
Łączna kwota przyznanego grantu wyniosła 408.900,00 zł.
Dodatki zostały wypłacone w formie premii dodatkowo za miesiące październik i listopad 2020. Liczba osób objętych wsparciem za październik i listopad 2020r : 57 osób, w ty, 54 kobiety i 3 mężczyzn.