INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU

 

                                                                                                                                     

 

 

INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach otrzymał Grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników w ramach projektu ?Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa ? Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.
Celem grantu jest wsparcie pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19. Otrzymane w ramach grantu środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek, które ? ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 ? ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt.
Dodatki zostały wypłacone pracownikom za miesiące: maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2020r.
Wsparcie pracowników środkami pochodzącymi z Grantu częściowo zrekompensuje ciężką, odpowiedzialną i niezbędną pracę na rzecz mieszkańców, będzie także formą docenienia pracy personelu medycznego sprawującego bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami oraz formą podziękowania za trud jaki personel wkłada w zapewnienie bezpieczeństwa i opieki mieszkańcom naszego Domu.
Liczba pracowników objętych wsparciem: 2 kobiety.
Wysokość powierzonego grantu: 17.815,80 zł w tym:
1. ze środków UE 14.995,56 zł
2. ze środków Budżetu Państwa 2820,24 zł