INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bielawki, 23.07.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę pn.: ?Przebudowa budynku zamieszkania zbiorowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usług terapeutyczno-rehabilitacyjno-edukacyjnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach.?

Zamawiający informuje, że w terminie do 30.05.2018 r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta:

 

1.  Oferty :    DROGPOL

                        Monika Puczyńska,

                        ul. Andersena 12c/12,

                        83-110 Tczew

  2. Cena brutto w zł   –  1 013 775,41 zł
  3. Termin wykonania zamówienia :  06.06.2018r.- 20.11.2018r.,  skrócenie terminu wykonania o 10 dni.
   4. Gwarancja  i rękojmia  –  60 miesięcy
 

W związku z tym, że wpłynęła jedna oferta i wartość tej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzył przeznaczyć na realizację zamówienia

?  Zamawiający dokonał zmiany w projekcie odnośnie materiałów, które miały być użyte do realizacji w/w zadania.

W związku z powyższym Zamawiający na nowo przeprowadził z Wykonawcą uzgodnienia materiałowe oraz  uzgodnienia  cenowe.

 

                                                                                                                            Z poważaniem
                                                                                                      s. mgr Katarzyna Piotrkowska