OFERTA CENOWA  –  ZESTAWIENIE RODZAJOWO ? ILOŚCIOWO ? WARTOŚCIOWE  PIELUCHOMAJTKI NA 2020 R.

Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach                                    Bielawki, 06.12.2019r. Bielawki 47
83-130 Pelplin

Telefon/faks: (58) 536-16-59

E-mail: bielawki@op.pl

Godziny pracy: poniedziałek ? piątek: 7:00 ? 15:00

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Dom Pomocy Społecznej

Bielawki 47, 83-130 Pelplin

NIP : 593-21-33-096

REGON: 040000049

Email: bielawki@op.pl

Telefon/faks: (58) 536-16-59

Godziny urzędowania: 7:00 ? 15:00 w dni robocze.

 

II . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy wyrobów medycznych ? pieluchomajtek (refundowanych przez NFZ wg obowiązujących przepisów) dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach tj. dla dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, mających problem z nietrzymaniem moczu. Wielkość i rodzaj przedmiotu zamówienia zawiera formularz OFERTA CENOWA – ZESTAWIENIE RODZAJOWO ? ILOŚCIOWO ? WARTOŚCIOWE stanowiący Załącznik nr 1. Określone w Załączniku nr 1 ilości pieluchomajtek są szacunkowe.

Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia ilości mniejszej. Niewyczerpanie określonej ilości szacunkowej nie powoduje roszczeń w stosunku za ilości zrealizowane. Ponadto przewiduje się przesunięcia ilościowe z zakresie rozmiarów (niewyczerpanie ilości jednego rozmiaru a zwiększenie ilości innego rozmiaru).

 

III.  SPECYFIKACJA PRZEDMIOTÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Oferowany przedmiot zamówienia musi być oznaczony znakiem CE, objęty odpowiednimi atestami oraz spełniający wymogi norm jakościowych i technologii produkcji określonych w Polskich Normach. W tym spełniający wymogi normy ISO-11948 w zakresie chłonności dot. pieluchomajtek. Wykonawca odpowiada za jakość i termin ważności dostarczonego towaru. Termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia wynosi minimum 6 m-cy licząc od dnia dostawy do Zamawiającego.

Pieluchomajtki o wysokiej chłonności przeznaczone dla osób z ciężkim i bardzo ciężkim problemem nietrzymania moczu ? pieluchomajtki nocne. Mogące być stosowane zarówno u osób prowadzących aktywny tryb życia jak i u osób obłożnie chorych. Mogą być stosowane zarówno przy nietrzymaniu moczu, jak i przy inkontynencji kałowej

 

Właściwości pieluchomajtek:

 1. a) oddychające – warstwa zewnętrzna zbudowana z paraprzepuszczalnego materiału, sprawiająca, że skóra swobodnie oddycha,
 2. b) podwójny system dopasowania ? wygoda i bezpieczeństwo:
 • ściągacz taliowy,

-podwójne przylepcorzepy; możliwość wielokrotnego zapinania i odklejania przylepcorzepów bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej pieluchomajtek,

 1. c) podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu ? wysoka chłonność i poczucie suchości,
 2. d) elastyczne ściągacze w kroczu i wewnętrzne hydrofobowe falbanki boczne zapobiegające wyciekom ? większe bezpieczeństwo,
 3. e) identyfikator wilgotności ? informacja o potrzebie zmiany wyrobu idealne w czasie dłuższych przerw między zmianami pieluchy.
 4. f) nie mogą zawierać elementów lateksowych,
 5. g) testowane dermatologicznie ? uzyskały rekomendację dermatologów w oparciu o przeprowadzone niezależne badania dermatologiczne,
 6. h) minimalna chłonność pieluchomajtek:
 7. Pieluchomajtki S  ? 1 900 ml.
 8. Pieluchomajtki M  ? 2 600 ml.
 9. Pieluchomajtki L ? 2 800 ml.
 10. Pieluchomajtki XL ? 2 800 ml.

 

 

 

 1. WARUNKI WYKONYWANIA DOSTAWY :
 2. Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania imiennych wniosków na pieluchomajtki na aktualnych drukach.

 

 1. Wnioski na pieluchomajtki Wykonawca jest zobowiązany odbierać od Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt, w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. Po zrealizowaniu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia realizacji zamówienia na Zleceniu na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące kwartalnie oraz do dostarczenia Zamawiającemu kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem Zlecenia na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące kwartalnie (z wypełnionym potwierdzeniem prawa do refundacji w terminie 7 dni od zrealizowania zamówienia).

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt do Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 11:00. Realizacja zamówienia w ciągu 3 dni od zgłoszenia zamówienia.

Miejscem dostawy jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach  (pomieszczenie w piwnicy w Budynku Głównym). Dostawa obejmuje również wniesienie przez pracowników Wykonawcy zamówionego towaru do wskazanego przez Zamawiającego magazynu. Pracownik Wykonawcy zobowiązany jest poukładać w wyznaczonym magazynie pieluchomajtki wg rozmiarów w celu zweryfikowania prawidłowej ilości i jakości dostawy zamówienia w danym dniu.

 

 1. Dostawy winny być realizowane przystosowanym do tego celu transportem i w oryginalnych opakowaniach

 

 1. W przypadku ujawnienia braków ilościowych, ceny niezgodnej z ofertą, lub wad jakościowych ? Zamawiający poinformuje Wykonawcę o fakcie ich zaistnienia, które zostaną niezwłocznie usunięte.

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia Faktury VAT zbiorczej i do dostarczenia jej Zamawiającemu w DNIU DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawca zobowiązuje się wystawić faktury VAT, z wyszczególnieniem: kwoty płatności Zamawiającego do limitu ceny, o której mowa w przepisach o NFZ, kwoty płatności mieszkańca powyżej limitu ceny z wyszczególnieniem danych mieszkańca: imię i nazwisko oraz kwoty refundacji przez NFZ.

 

 1. O refundację z NFZ Dostawca stara się we własnym zakresie.

 

 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności (pomniejszonej o refundację z NFZ oraz pomniejszonej o płatność mieszkańca) za wykonane dostawy, będącej sumą kwot wynikających z przemnożenia ilości rzeczywiście dostarczonych przez ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo-ilościowym.

 

 1. Płatność za każdą dostawę realizowana będzie przez Zamawiającego przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto (w Fakturze) w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT, po uprzednio zrealizowanej dostawie. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie handlu objętym przedmiotem zamówienia co najmniej od roku.
 3. Są dopuszczeni do obrotu prawnego zgodnie z wymogami ustawowymi.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
 3. Oferta i wszystkie załączniki muszą być opieczętowane pieczęcią firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
 4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 5. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
 6. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
 7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
 9. Oferty częściowe oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.
 10. Oferta winna być przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1.
 11. Zamawiający zaznacza, że może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie trzeba dołączyć do oferty Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w udziale w zapytaniu ofertowym:

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne ? Załącznik nr 2.

2) Bezpłatne próbki oferowanych produktów wraz z kartami charakterystyki.

 1. Składanie ofert.
 2. Ofertę należy złożyć do dnia 13.12.2019r. do godz. 14:30 w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Bielawki 47; 83-130 Pelplin (Budynek Główny – Administracja). Oferta powinna być opatrzona nazwą zamówienia: ,,Oferta na  sukcesywną dostawę pieluchomajtek na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2020 r”.

 

 1. Oferta Wykonawcy złożona po terminie zostanie zniszczona komisyjnie w siedzibie Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, czy kurierską.

 

 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się odpowiednią jakością oraz ceną, w związku z tym prosimy o dostarczenie bezpłatnych próbek wraz z kartami charakterystyki oferowanych produktów.

 

 1. Zamawiający zaznacza, że jeżeli przedmiot zamówienia w trakcie użytkowania go nie będzie spełniał oczekiwań jakościowych Zamawiającego – Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. O wyborze najlepszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców pisemnie.
 3. Z Wykonawcą, który złoży najdogodniejszą ofertę zostanie zawarta umowa (wzór umowy stanowi Załącznik Nr 3). Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy do Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach następujące kserokopie dokumentów potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem”:
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,
 • zaświadczenie o numerze NIP,
 • zaświadczenie o numerze REGON.
 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Małgorzata Gładykowska (58) 536-16-59, adres e-mail: bielawki@op.pl

Korespondencja w sprawie Zamówienia : fax (58) 536-16-59.

 

 1. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
 2. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej brutto w sytuacji zmiany stawki podatku VAT wynikającej z obowiązującego prawa.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w każdym czasie dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający ogłosi to na swojej stronie intrnetowej: dpsbielawki.com i każda zmiana staje się wiążąca od chwili ogłoszenia.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
 5. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
 6. Zamawiający zaznacza, że nie będzie zwracał próbek Wykonacom, nawet tym, których ofert nie wybrano.
 7. Wykonawca może składać pytania do Zapytania ofertowego na adres e-mail: bielawki@op.pl do dnia 10.12.2019r. Do godz. 12:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania Wykonwaców zadane po tym terminie.

7.Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego bez udziału Wykonawców.

 

XII.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana(ni) danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin, NIP: 5932133096, REGON: 040000049.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni się skontaktować w sprawach ochrony Pana(ni) danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: administracja@dpsbielawki.pl lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin.

3.Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na  ?Zakup i sukcesywne dostawy wyrobów medycznych ? pieluchomajtek dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2020r.„. prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

 1. Odbiorcami Pana(ni) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 701? 705 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
 2. Pana(ni) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Kodeksu cywilnego, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Kodeks cywilny.
 4. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 5. Administrator nie przewiduje przekazywania Pana(ni) danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 6. Posiada Pan(ni):
 7. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana(ni) dotyczących,

b.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana(ni) danych osobowych,

 1. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*,
 2. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pana(ni), że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 3. nie przysługuje Panu(ni):
 4. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 6. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce Prywatności dostępnej w naszej placówce oraz na naszej stronie internetowej.

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 ?  Oferta cenowa – Zestawienie rodzajowo ? ilościowe- wartościowe –                                                          Pieluchomajtek.

Załącznik nr 2 ? Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o                      zamówienie publiczne.

Załącznik nr 3 ? Istotne postanowienia umowy – wzór umowy.

                                                                                          Dyrektor Domu

 1. mgr Katarzyna Piotrkowska

Załącznik nr 2

?……………………………………

(pieczęć firmowa)

 

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

 

Nazwa Wykonawcy: ?……………………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ?…………………………………………………………………………………………

Nr tel./fax: ?……………………………………………………………………………………………………

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: na sukcesywną dostawę pieluchomajtek spełniam/spełniamy* warunki udziału w postępowaniu i oświadczam/oświadczamy*, że:

1) posiadam kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.

2) moja sytuacja ekonomiczna gwarantuje wykonanie zamówienia i posiadam dostęp do niezbędnej ilości środków, jakie wymaga Zamawiający dla bieżącej realizacji zamówienia.

3) posiadam zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

 

?…………………….., dnia ?…………… 2019r.

 

?…………………………………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

 • niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

UMOWA NR ?…../ ?……

 zawarta w dniu ………………r. na podstawie zapytania ofertowego pomiędzy:

Domem Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin, reprezentowanym przez:

 1. mgr Katarzyna Piotrkowska ? Dyrektor,

a ???????????????????????????????????????????, zwanym dalej Wykonawcą w imieniu którego działają:

 1. ???????????????
 2. ???????????????.
 • 1
  Przedmiotem umowy jest zakup i sukcesywna dostawa pieluchomajtek zgodnie ze złożoną ofertą cenową stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy. Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru najlepszej oferty.
 • 2
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu zamówienia i składania zamówień w miarę potrzeb mieszkańców.
 2. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie tylko za rzeczywiście dostarczony towar zgodnie z cenami jednostkowymi netto określonymi w formularzu ofertowym Wykonawcy.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania zleceń na zaopatrzenie od Zamawiającego co najmniej raz na kwartał i realizację ich w ciągu 3 dni od powiadomienia telefonicznego lub faxem.
 4. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, dodatkowe zlecenia Wykonawca zrealizuje w ciągu 2 dni od powiadomienia telefonicznego.
 5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem i na swój koszt w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 11:00. Miejscem dostawy jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach (pomieszczenie w piwnicy w Budynku Głównym). Dostawa obejmuje również wniesienie przez pracowników Wykonawcy zamówionego towaru do wskazanego przez Zamawiającego magazynu. Pracownik Wykonawcy zobowiązany jest poukładać w wyznaczonym magazynie pieluchomajtki wg rozmiarów w celu zweryfikowania prawidłowej ilości i jakości dostawy zamówienia w danym dniu.
 6. Realizacja zamówienia w ciągu 3 dni od zgłoszenia zamówienia.
 7. Odebranie zleceń na zaopatrzenie zobowiązuje Wykonawcę do ich realizacji.
 8. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi minimum 6 m-cy od dnia dostawy do Zamawiającego.
 • 3
 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pieluchomajtki o których mowa w § 1 zgodnie z obowiązującymi normami i złożoną ofertą stanowiący załącznik 1 do niniejszej umowy.

 

 1. Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić ilość oraz rodzaj i jakość dostarczonego towaru.
 2. W razie stwierdzenia niezgodności dostawy z zamówieniem, Zamawiający może żądać wymiany towaru lub dokonać jego zwrotu w ciągu 24 godzin.
 3. Zakwestionowany towar może być przez Wykonawcę zabrany z powrotem lub też pozostawiony u Zamawiającego do czasu wyjaśnienia sprawy.
 4. Przyjęcie reklamacji zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowej dostawy artykułów zgodnie z zamówieniem o ile Zamawiający nie zrezygnuje z części lub całości dostawy.
 5. Zamawiający ma prawo składania reklamacji jakościowych.
 6. W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej, Wykonawca zobowiązuje się do odebrania (zwrotu na swój koszt) od Zamawiającego wadliwego towaru będącego przedmiotem reklamacji, w celu jego wymiany na wolny od wad, w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.
 • 4

Wykonawca ma obowiązek dostarczania zamówionych produktów według następujących wymogów:

? dobrej jakości wg obowiązujących norm jakościowych,

? zgodnie z obowiązującymi przepisami i złożoną ofertą,

? w oryginalnych opakowaniach.

 

 • 5
 1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia Faktury VAT zbiorczej i do dostarczenia jej Zamawiającemu w DNIU DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawca zobowiązuje się wystawić faktury VAT, z wyszczególnieniem: kwoty płatności Zamawiającego do limitu ceny, o którym mowa w przepisach o NFZ, kwoty płatności mieszkańca powyżej limitu ceny z wyszczególnieniem danych mieszkańca: imię i nazwisko oraz kwoty refundacji przez NFZ. Cenę za dostarczone artykuły ustala się zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
 2. Ceny obejmują podatek VAT.
 3. Wartość zamówienia zgodnie z zamówieniem i zgodnie z ofertą cenową – załącznik nr 1.

 

 1. Ilość dostarczonych produktów w okresie obowiązywania umowy może się różnić od ilości wymienionej w załączniku nr 1 do umowy ? formularzu ofertowym i będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego.
 2. Za artykuły niezamówione, a dostarczone przez Wykonawcę, Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności finansowej.

 

 • 6

Umowa zostaje zawarta na okres 12 m-cy tj.: od dnia ?…………. do dnia ?…………… .

 • 7

W przypadku nieterminowej zapłaty, Zamawiający będzie obciążony ustawowymi odsetkami za zwłokę.

 1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % rocznej wartości brutto umowy w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
 2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
 3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych – kara w wysokości 2% wynagrodzenia brutto.
 4. Nieuwzględnienie jakiegokolwiek elementu kosztów nie będzie stanowić podstawy do zwiększenia ceny umownej.
 • 8
 1. Zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, są nieważne, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
 2. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej brutto w sytuacji zmiany stawki podatku VAT wynikającej z obowiązującego prawa.
 • 9
 1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez zachowania wypowiedzenia w przypadku powtarzających się nieterminowych, niekompletnych i nieodpowiedniej jakości dostaw.

3.Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku powtarzającego się nieterminowego płacenia rachunków.

4.W przypadku nie dotrzymania warunków umowy przez Wykonawcę niniejsza umowa może być rozwiązana w trybie natychmiastowym.

 • 10
 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
 • 11
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu, właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
 • 12
 1. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
 • 13
 1. Integralną część niniejszej umowy stanowi Załącznik nr 1 ? OFERTA CENOWA – zakres rzeczowy przedmiotu umowy.

WYKONAWCA                                                               ZAMAWIAJĄCY

 

 

???………………………….                                                ?………………………………

 

OFERTA CENOWA  –  ZESTAWIENIE RODZAJOWO ? ILOŚCIOWO ? WARTOŚCIOWE                        

PIELUCHOMAJTKI NA 2020 R.

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Nazwa handlowa oraz producent Szacowana ilość 

w 2020 r.

w szt.

Cena jednostko-wa netto za 1 szt. Cena jednostko-wa brutto za 1 szt. Dopłata NFZ Dopłata DPS do limitu
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Pieluchomajtki dla dorosłych z ciężkim i bardzo ciężkim problemem nietrzymania moczu o podwyższonej chłonności tzw. nocne, rozmiar S:

a) oddychające – warstwa zewnętrzna zbudowana z paraprzepuszczalnego materiału, sprawiająca, że skóra swobodnie oddycha,

b) podwójny system dopasowania ? wygoda i bezpieczeństwo:

– ściągacz taliowy ,

– podwójne przylepcorzepy; możliwość wielokrotnego zapinania i odklejania przylepcorzepów bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej pieluchomajtek,

c) podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu ? wysoka chłonność i poczucie suchości,

d) elastyczne ściągacze w kroczu i wewnętrzne hydrofobowe falbanki boczne zapobiegające wyciekom ? większe bezpieczeństwo,

e) identyfikator wilgotności,

f) nie mogą zawierać elementów lateksowych,

g) testowane dermatologicznie ? uzyskały rekomendację dermatologów w oparciu o przeprowadzone niezależne badania dermatologiczne,

h) minimalna chłonność pieluchomajtek: 1 900 ml.

7 200 szt.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pieluchomajtki dla dorosłych z ciężkim i bardzo ciężkim problemem nietrzymania moczu o podwyższonej chłonności tzw. nocne, rozmiar M:

a) oddychające – warstwa zewnętrzna zbudowana z paraprzepuszczalnego materiału, sprawiająca, że skóra swobodnie oddycha,

b) podwójny system dopasowania ? wygoda i bezpieczeństwo:

– ściągacz taliowy,

– podwójne przylepcorzepy; możliwość wielokrotnego zapinania i odklejania przylepcorzepów bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej pieluchomajtek,

c) podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu ? wysoka chłonność i poczucie suchości,

d) elastyczne ściągacze w kroczu i wewnętrzne hydrofobowe falbanki boczne zapobiegające wyciekom ? większe bezpieczeństwo,

e) identyfikator wilgotności,

f) nie mogą zawierać elementów lateksowych,

g) testowane dermatologicznie ? uzyskały rekomendację dermatologów w oparciu o przeprowadzone niezależne badania dermatologiczne,

h) chłonność pieluchomajtek nie mniej niż: 2 600 ml.

 

 

 

 

24 840 szt.

   
3. Pieluchomajtki dla dorosłych z ciężkim i bardzo ciężkim problemem nietrzymania moczu o podwyższonej chłonności tzw. nocne, rozmiar L:

a) oddychające – warstwa zewnętrzna zbudowana z paraprzepuszczalnego materiału, sprawiająca, że skóra swobodnie oddycha,

b) podwójny system dopasowania ? wygoda i bezpieczeństwo:

– ściągacz taliowy,

– podwójne przylepcorzepy; możliwość wielokrotnego zapinania i odklejania przylepcorzepów bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej pieluchomajtek,

c) podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu ? wysoka chłonność i poczucie suchości,

d) elastyczne ściągacze w kroczu i wewnętrzne hydrofobowe falbanki boczne zapobiegające wyciekom ? większe bezpieczeństwo,

e) identyfikator wilgotności,

f) nie mogą zawierać elementów lateksowych,

g) testowane dermatologicznie ? uzyskały rekomendację dermatologów w oparciu o przeprowadzone niezależne badania dermatologiczne,

h)chłonność pieluchomajtek nie mniej niż:  2 800 ml.

 

 

 

14 040 szt.

   
4. Pieluchomajtki dla dorosłych z ciężkim i bardzo ciężkim problemem nietrzymania moczu o podwyższonej chłonności tzw. nocne, rozmiar XL:

a) oddychające – warstwa zewnętrzna zbudowana z paraprzepuszczalnego materiału, sprawiająca, że skóra swobodnie oddycha,

b) podwójny system dopasowania ? wygoda i bezpieczeństwo:

– ściągacz taliowy,

– podwójne przylepcorzepy; możliwość wielokrotnego zapinania i odklejania przylepcorzepów bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej pieluchomajtek,

c) podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu ? wysoka chłonność i poczucie suchości,

d) elastyczne ściągacze w kroczu i wewnętrzne hydrofobowe falbanki boczne zapobiegające wyciekom ? większe bezpieczeństwo,

e) identyfikator wilgotności,

f) nie mogą zawierać elementów lateksowych,

g) testowane dermatologicznie ? uzyskały rekomendację dermatologów w oparciu o przeprowadzone niezależne badania dermatologiczne,

h)chłonność pieluchomajtek nie mniej niż: : 2 800 ml.

720 szt.    
 

Wartość brutto ogółem:

 

Do niniejszego formularza dołączam:

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne ? Załącznik nr 2.

2) Bezpłatne próbki oferowanych produktów wraz z karatami charakterystyki.

 

 1. Oświadczam, że zawarte w Zapytaniu Ofertowym w Załączniku 3 istotne postanowienia umowy ? wzór umowy, zostały zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w wymienionym załączniku, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

?…………………………………………………                                                  ?……………………………………………

(miejscowość, data)                                                                       (podpis i pieczątka Wykonawcy)