Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na podstawie kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1

do REGULAMINU PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO

prowadzonego w trybie art. 701 – 70 5 kodeksu cywilnego na roboty budowlane pn.:

?Przebudowa budynku zamieszkania zbiorowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usług terapeutyczno-rehabilitacyjno-edukacyjnych
dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach?.

Ogłoszenie o przetargu pisemnym otwartym z dnia 11.04.2018r.
prowadzonym w trybie art 701 – 70 5 kodeksu cywilnego na roboty budowlane pn.:

 ?Przebudowa budynku zamieszkania zbiorowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usług terapeutyczno-rehabilitacyjno-edukacyjnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach.?

Nazwa i adres Zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego,
Bielawki 47

83-130 Pelplin

Telefon/Fax:(058)5361659
Adres e-mail: bielawki@op.pl
NIP: 593-21-33-096

REGON: 040000049

Adres pod którym można uzyskać dokumentację przetargową

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, Bielawki 47, 83 – 130 Pelplin

Pokój Administracja w dni robocze do poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest dokumentacja przetargowa:
www.dpsbielawki.com

Przedmiot przetargu

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie budynku zamieszkania zbiorowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usług terapeutyczno-rehabilitacyjno-edukacyjnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach.

 Warunki przetargu.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w
  zakresie objętym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
  zamówienia.
 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
 6. Zamawiający dokona szczegółowej analizy ofert pod względem złożonych oświadczeń i dokumentów, ich zgodności z treścią niniejszego Regulaminu, zgodnie z formułą ?spełnia ? nie spełnia? ( z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia), po czym dokona oceny zakwalifikowanych jako prawidłowe oferty i wybiera najkorzystniejszą z nich lub ustala, że żadna oferta nie nadaje się do przyjęcia.
 7. Potwierdzenie spełnienia wszystkich warunków przez Wykonawcę nastąpi przez złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów wymienionych szczegółowo w Regulaminie przetargu.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 10. Termin związania ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7.Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 3% od ceny brutto złożonej oferty.

 1. Kryterium oceny ofert:

– cena zamówienia brutto – 60 %,

– skrócenie realizacji terminu ? 40 %

 1. Termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji:
 2. a) termin wykonania zamówienia: od 01.05.2018r. do 31.10.2018r.
 3. b) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę co najmniej 60 ? miesięcznego okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane.
 4. Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: Dokumenty nieodpłatne podlegające tylko wypożyczeniu przez Zamawiającego. Dokumenty w stanie nienaruszonym podlegają zwrotowi przez Wykonawcę nie później niż w terminie składania ofert.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub unieważnienia
  przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie.
 6. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
 7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 8. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w niniejszym Regulaminie. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający zamieści informacje o ich dokonaniu na stronie internetowej, na której dostępny jest Regulamin przetargu. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili opublikowania informacji o jej dokonaniu.

Termin i miejsce składania ofert

 1. Termin składania ofert: 30.04.2018r. roku do godziny 10:00.
 2. Miejsce składania ofert

Dom Pomocy Społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego

Bielawki 47

83 – 130 Pelplin
Pokój Administracja

 1. Miejsce otwarcia ofert

Dom Pomocy Społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego

Bielawki 47

83 – 130 Pelplin

 1. Otwarcie ofert jest niejawne.

                                                                                               Z poważaniem
                                                                                               Dyrektor Domu

                                                                                          s. Katarzyna Piotrkowska

DOKUMENTY  DO POBRANIA w pdf

REGULAMIN PRZETARGU z dnia 11.04.2018r.

Załącznik nr 2- oferta formularz.

Załącznik nr 3-oświadczenie o spełnianiu warunków.

Załącznik nr 4-oświadczenie o wykluczeniu.

Załącznik nr 5-wykaz robót.

Załącznik nr 6-wykaz personelu kierowniczego.

Załącznik nr 7-oświadczenie o przynależności.

Załącznik nr 8-umowa.

Załącznik nr 9-wykaz wyrobów równoważnych.

Załącznik nr 10-wykaz podwykonawców.

Załącznik nr 11- oddaniu zasobów do dyspozycji.

PROJEKT  ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY 

OPIS -PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

A01   A00   A02      A03    A04    A05      A06     A07      A08     A09     I00      I01      I02      I03     I04   I05    I06   I07   I08    T01    T02    T03    W01    W02    W03    W04    W05    WŁ1   WŁ1  WŁ1   WŁ2    WŁ2  WŁ2    WŁ2   WŁ3   WŁ3    WŁ3   WŁ3   WŁ4   WŁ4    WŁ4    WŁ4    WŁ5    WŁ5    WŁ5  WŁ5    WZ1      WZ2      WZ3      WZ4     WZ5     WZ6   

PRZEDMIAR

Przedmiar_Robót

SPECYFIKACJA

STWIOR-ARCHITEKTURA

PROJEKT  INSTALACJA  ELEKTRYCZNA

PROJEKT  WYKONAWCZY

DPS_Bielawki_opis_EL_IT

DPS_Bielawki_opis_SSP

DPS_Bielawki_rysunki_EL_IT

DPS_Bielawki_rysunki_SSP

PRZEDMIAR

DPS_BIELAWKI_PRZEDMIAR_ALL

SPECYFIKACJA
DPS_Bielawki_STWiOR

PROJEKT  INSTALACJA  SANITARNA

opis bielawki DPS

S01 – rzut parter – INWENTARYZACJA

S02 – rzut I piętro – INWENTARYZACJA

S03 – rzut II piętro – INWENTARYZACJA

S04 – rzut parter – kan san

S05 – rzut I piętro – kan san

S06 – rzut II piętro – kan – rozwiniecie – kan

S08 – rzut parter – woda

S09 – rzut I piętro – woda

S10 – rzut II piętro – woda

S11 – aksonometria – woda

S12 – rzut parter – coS13 – rzut I piętro – co

S14 – rzut II piętro – co

S15 – rozwiniecie – co

PRZEDMIAR  ROBÓT

Bielawki – przedmiar robót demontaż

Bielawki – przedmiar robót montaż

SPECYFIKACJA

specyfikacja

strona tytulowa ST

PROJEKT KONSTRUKCJI

BIELAWKI BK-01

BIELAWKI BK-02

BIELAWKI BK-03

BIELAWKI BK-04

BIELAWKI BK-05

BIELAWKI BK-06

BIELAWKI_PW2 BK-07

BIELAWKI_PW2 BK-08

DPS_Bielawki_EKSPERTYZA

OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIAR

DPS_Bielawki_PRZEDMIAR

SPECYFIKACJA

DPS_Bielawki_STWiOR