Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy wyrobów medycznych – pieluchomajtek

Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach Bielawki, 05.12.2023r.
Bielawki 47
83-130 Pelplin
Telefon: (58) 536-16-59
E-mail: bielawki@op.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
I. ZAMAWIAJĄCY:
Dom Pomocy Społecznej
Bielawki 47, 83-130 Pelplin
NIP : 593-21-33-096
REGON: 040000049
E-mail: bielawki@op.pl
Telefon: (58) 536-16-59
Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00 w dni robocze.

II . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy wyrobów medycznych –
pieluchomajtek (refundowanych przez NFZ wg obowiązujących przepisów) dla
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach tj. dla dzieci i osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie, mających problem z nietrzymaniem moczu. Wielkość i
rodzaj przedmiotu zamówienia zawiera formularz OFERTA CENOWA – ZESTAWIENIE
RODZAJOWO – ILOŚCIOWO – WARTOŚCIOWE stanowiący Załącznik nr 1. Określone w
Załączniku nr 1 ilości pieluchomajtek są szacunkowe.
Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia ilości mniejszej. Niewyczerpanie określonej
ilości szacunkowej nie powoduje roszczeń w stosunku za ilości zrealizowane. Ponadto
przewiduje się przesunięcia ilościowe z zakresie rozmiarów (niewyczerpanie ilości jednego
rozmiaru a zwiększenie ilości innego rozmiaru).
III. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Oferowany przedmiot zamówienia musi być oznaczony znakiem CE, objęty odpowiednimi
atestami oraz spełniający wymogi norm jakościowych i technologii produkcji określonych
w Polskich Normach. W tym spełniający wymogi normy ISO-11948 w zakresie chłonności
dot. pieluchomajtek. Wykonawca odpowiada za jakość i termin ważności dostarczonego
towaru. Termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia wynosi minimum 6 mcy licząc od dnia dostawy do Zamawiającego.
Pieluchomajtki o wysokiej chłonności przeznaczone dla osób z ciężkim i bardzo ciężkim
problemem nietrzymania moczu – pieluchomajtki nocne. Mogące być stosowane zarówno
u osób prowadzących aktywny tryb życia jak i u osób obłożnie chorych. Mogą być
stosowane zarówno przy nietrzymaniu moczu, jak i przy inkontynencji kałowej
Właściwości pieluchomajtek:
a) oddychające – warstwa zewnętrzna zbudowana z paraprzepuszczalnego materiału,
sprawiająca, że skóra swobodnie oddycha,
b) podwójny system dopasowania – wygoda i bezpieczeństwo:
– ściągacz taliowy,
-podwójne przylepcorzepy; możliwość wielokrotnego zapinania i odklejania
przylepcorzepów bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej pieluchomajtek,
c) podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością
neutralizacji nieprzyjemnego zapachu – wysoka chłonność i poczucie suchości,
d) elastyczne ściągacze w kroczu i wewnętrzne hydrofobowe falbanki boczne
zapobiegające wyciekom – większe bezpieczeństwo,
e) identyfikator wilgotności – informacja o potrzebie zmiany wyrobu idealne w czasie
dłuższych przerw między zmianami pieluchy.
f) nie mogą zawierać elementów lateksowych,
g) testowane dermatologicznie – uzyskały rekomendację dermatologów w oparciu o
przeprowadzone niezależne badania dermatologiczne,
h) minimalna chłonność pieluchomajtek:
1. Pieluchomajtki S – 1 900 ml.
2. Pieluchomajtki M – 2 600 ml.
3. Pieluchomajtki L – 2 800 ml.
4. Pieluchomajtki XL – 2 800 ml

IV. WARUNKI WYKONYWANIA DOSTAWY :
1. Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania imiennych wniosków na
pieluchomajtki na aktualnych drukach.
2. Wnioski na pieluchomajtki Wykonawca jest zobowiązany odbierać od
Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt, w uzgodnionym z
Zamawiającym terminie. Po zrealizowaniu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest
do potwierdzenia realizacji zamówienia na Zleceniu na zaopatrzenie w środki
pomocnicze przysługujące kwartalnie oraz do dostarczenia Zamawiającemu
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem Zlecenia na zaopatrzenie w
środki pomocnicze przysługujące kwartalnie (z wypełnionym potwierdzeniem prawa
do refundacji w terminie 7 dni od zrealizowania zamówienia).
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym
transportem i na własny koszt do Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku
do piątku w godzinach od 08:00 do 12:30. Realizacja zamówienia w ciągu 3 dni
od zgłoszenia zamówienia.
Miejscem dostawy jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach (pomieszczenie w
piwnicy w Budynku Głównym). Dostawa obejmuje również wniesienie przez
pracowników Wykonawcy zamówionego towaru do wskazanego przez
Zamawiającego magazynu. Pracownik Wykonawcy zobowiązany jest poukładać
w wyznaczonym magazynie pieluchomajtki wg rozmiarów w celu
zweryfikowania prawidłowej ilości i jakości dostawy zamówienia w danym
dniu.
4. Dostawy winny być realizowane przystosowanym do tego celu transportem i w
oryginalnych opakowaniach
5. W przypadku ujawnienia braków ilościowych, ceny niezgodnej z ofertą, lub wad
jakościowych – Zamawiający poinformuje Wykonawcę o fakcie ich zaistnienia, które
zostaną niezwłocznie usunięte.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia Faktury VAT zbiorczej i do
dostarczenia jej Zamawiającemu w DNIU DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Dostawca zobowiązuje się wystawić faktury VAT, z wyszczególnieniem: kwoty
płatności Zamawiającego do limitu ceny, o której mowa w przepisach o NFZ, kwoty
płatności mieszkańca powyżej limitu ceny z wyszczególnieniem danych mieszkańca:
imię i nazwisko oraz kwoty refundacji przez NFZ.
7. O refundację z NFZ Dostawca stara się we własnym zakresie.
8. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności (pomniejszonej o refundację z
NFZ oraz pomniejszonej o płatność mieszkańca) za wykonane dostawy, będącej
sumą kwot wynikających z przemnożenia ilości rzeczywiście dostarczonych przez
ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w formularzu asortymentowoilościowym.
9. Płatność za każdą dostawę realizowana będzie przez Zamawiającego przelewem
na wskazane przez Wykonawcę konto (w Fakturze) w terminie 14 dni od dnia
otrzymania faktury VAT, po uprzednio zrealizowanej dostawie. Za datę zapłaty
uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3.W związku z ograniczeniami związanymi z zagrożeniem epidemicznym
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Wykonawca zobowiązany będzie do
zachowania szczególnych środków ostrożności, tzn. przed wejściem do budynku
DPS-u zdezynfekować ręce, nałożyć rękawiczki ochronne oraz maseczkę ochronną
na twarz.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie handlu objętym przedmiotem
zamówienia co najmniej od roku.
3. Są dopuszczeni do obrotu prawnego zgodnie z wymogami ustawowymi.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3. Oferta i wszystkie załączniki muszą być opieczętowane pieczęcią firmową i
podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
6. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych
przez wykonawcę.
7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
8. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
9. Oferty częściowe oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.
10. Oferta winna być przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1.
11. Zamawiający zaznacza, że może zamknąć postępowanie bez wybrania
jakiejkolwiek oferty.
VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie trzeba dołączyć do oferty
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w udziale w zapytaniu
ofertowym:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne – Załącznik nr 2.
2) Bezpłatne próbki oferowanych produktów wraz z kartami charakterystyki.
IX. Składanie ofert.
1. Ofertę należy złożyć do dnia 11.12.2023r. do godz. 12:00 w siedzibie
Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Bielawki 47; 83-130 Pelplin (Budynek
Główny – Administracja). Oferta powinna być opatrzona nazwą zamówienia:
,,Oferta na sukcesywną dostawę pieluchomajtek na potrzeby Domu Pomocy
Społecznej w Bielawkach w 2024 r”.
5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Małgorzata Gładykowska (58) 536-16-59, adres e-mail:
bielawki@op.pl
X. Kryteria oceny ofert:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się odpowiednią jakością oraz
ceną. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą
bezpłatne PRÓBKI przedmiotu dostawy.
XI. Sposób dokonywania oceny złożonej oferty:
1. Złożenie jednej prawidłowej oferty jest wystarczające do zawarcia umowy.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, nie będą
poddawane ocenie, zostaną niezwłocznie zniszczone komisyjnie w siedzibie
Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego
terminu ma data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie data jej wysłania
przesyłką pocztową, czy kurierska.
3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie wraz z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek i
zawiadomi o tym Wykonawcę.
4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawcy
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. W przypadku, gdy oferta nie zawiera wymaganych dokumentów lub są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, Zamawiający wezwie
Wykonawcę do uzupełnienia bądź wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.
6. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą drogi elektronicznej.
XII. Ważność oferty:
1. Oferta cenowa jest ważna przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje
wszystkich Wykonawców przesyłając informację na e-maila podanego w ofercie
oraz zamieści informację na stronie internetowej www.dpsbielawki.com
2. Z Wykonawcą, który złoży najlepszą ofertę zostanie zawarta umowa (wzór
umowy stanowi Załącznik Nr 3).
3. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie i
miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy do Domu Pomocy Społecznej
w Bielawkach następujące kserokopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z
oryginałem”:
– wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,
– zaświadczenie o numerze NIP,
– zaświadczenie o numerze REGON.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia
umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród
złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

XIV. Inne postanowienia
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w każdym czasie dokonania zmian lub
odwołania warunków zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W przypadku
wprowadzenia zmian Zamawiający ogłosi to na swojej stronie internetowej:
dpsbielawki.com i każda zmiana staje się wiążąca od chwili ogłoszenia.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w
każdym czasie bez podania przyczyny.
3. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia
postępowania.
4. Zamawiający zaznacza, że nie będzie zwracał próbek Wykonawcom, nawet tym,
których ofert nie wybrano.
5. Wykonawca może składać pytania do Zamawiającego odnośnie Zapytania
ofertowego na adres e-mail: bielawki@op.pl do dnia 07.12.2023r. Do godz. 10:00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania
Wykonawców zadane po tym terminie.
6.Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego bez udziału
Wykonawców.
XV.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pana(ni) danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w
Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin, NIP: 5932133096, REGON: 040000049.
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni się
skontaktować w sprawach ochrony Pana(ni) danych osobowych i realizacji swoich
praw pod następującym adresem poczty elektronicznej:
administracja@dpsbielawki.pl lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w
Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin.
3.Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
„Zakup i sukcesywne dostawy wyrobów medycznych – pieluchomajtek dla
Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2024r.”. prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Odbiorcami Pana(ni) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 701 – 705
Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
5. Pana(ni) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
Kodeksu cywilnego, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Kodeks cywilny.
7. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Administrator nie przewiduje przekazywania Pana(ni) danych do państwa
trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
9. Posiada Pan(ni):
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana(ni)
dotyczących,
b.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana(ni) danych osobowych,
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO*,
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pana(ni), że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
10. nie przysługuje Panu(ni):
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce
Prywatności dostępnej w naszej placówce oraz na naszej stronie internetowej.
XIII. ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – Oferta cenowa – Zestawienie rodzajowo – ilościowewartościowe – Pieluchomajtek.
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
o zamówienie publiczne.
Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy – wzór umowy.

 

PLIK DO POBRANIA W CAŁOŚCI ; Pieluchomajtki 2024r

Dyrektor Domu
s. mgr Katarzyna Piotrkowska