ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i sukcesywne dostawy wyrobów medycznych ? pieluchomajtek

Bielawki, 13.12.2021r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach
Bielawki 47
83-130 Pelplin
Telefon/faks: (58) 536-16-59
E-mail: bielawki@op.pl
Godziny pracy: poniedziałek ? piątek: 7:00 ? 15:00

ZAPYTANIE OFERTOWE
I. ZAMAWIAJĄCY:
Dom Pomocy Społecznej
Bielawki 47, 83-130 Pelplin
NIP : 593-21-33-096
REGON: 040000049
Email: bielawki@op.pl
Telefon/faks: (58) 536-16-59
Godziny urzędowania: 7:00 ? 15:00 w dni robocze.

 

II . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy wyrobów medycznych ? pieluchomajtek (refundowanych przez NFZ wg obowiązujących przepisów) dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach tj. dla dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, mających problem z nietrzymaniem moczu. Wielkość i rodzaj przedmiotu zamówienia zawiera formularz OFERTA CENOWA – ZESTAWIENIE RODZAJOWO ? ILOŚCIOWO ? WARTOŚCIOWE stanowiący Załącznik nr 1. Określone w Załączniku nr 1 ilości pieluchomajtek są szacunkowe.
Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia ilości mniejszej. Niewyczerpanie określonej ilości szacunkowej nie powoduje roszczeń w stosunku za ilości zrealizowane. Ponadto przewiduje się przesunięcia ilościowe z zakresie rozmiarów (niewyczerpanie ilości jednego rozmiaru a zwiększenie ilości innego rozmiaru).

III. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Oferowany przedmiot zamówienia musi być oznaczony znakiem CE, objęty odpowiednimi atestami oraz spełniający wymogi norm jakościowych i technologii produkcji określonych w Polskich Normach. W tym spełniający wymogi normy ISO-11948 w zakresie chłonności dot. pieluchomajtek. Wykonawca odpowiada za jakość i termin ważności dostarczonego towaru. Termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia wynosi minimum 6 m-cy licząc od dnia dostawy do Zamawiającego.
Pieluchomajtki o wysokiej chłonności przeznaczone dla osób z ciężkim i bardzo ciężkim problemem nietrzymania moczu ? pieluchomajtki nocne. Mogące być stosowane zarówno u osób prowadzących aktywny tryb życia jak i u osób obłożnie chorych. Mogą być stosowane zarówno przy nietrzymaniu moczu, jak i przy inkontynencji kałowej

Właściwości pieluchomajtek:
a) oddychające – warstwa zewnętrzna zbudowana z paraprzepuszczalnego materiału, sprawiająca, że skóra swobodnie oddycha,
b) podwójny system dopasowania ? wygoda i bezpieczeństwo:
– ściągacz taliowy,
-podwójne przylepcorzepy; możliwość wielokrotnego zapinania i odklejania przylepcorzepów bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej pieluchomajtek,
c) podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu ? wysoka chłonność i poczucie suchości,
d) elastyczne ściągacze w kroczu i wewnętrzne hydrofobowe falbanki boczne zapobiegające wyciekom ? większe bezpieczeństwo,
e) identyfikator wilgotności ? informacja o potrzebie zmiany wyrobu idealne w czasie dłuższych przerw między zmianami pieluchy.
f) nie mogą zawierać elementów lateksowych,
g) testowane dermatologicznie ? uzyskały rekomendację dermatologów w oparciu o przeprowadzone niezależne badania dermatologiczne,
h) minimalna chłonność pieluchomajtek:
1. Pieluchomajtki S ? 1 900 ml.
2. Pieluchomajtki M ? 2 600 ml.
3. Pieluchomajtki L ? 2 800 ml.
4. Pieluchomajtki XL ? 2 800 ml.

IV. WARUNKI WYKONYWANIA DOSTAWY :
1. Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania imiennych wniosków na pieluchomajtki na aktualnych drukach.

 1. Wnioski na pieluchomajtki Wykonawca jest zobowiązany odbierać od Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt, w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. Po zrealizowaniu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia realizacji zamówienia na Zleceniu na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące kwartalnie oraz do dostarczenia Zamawiającemu kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem Zlecenia na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące kwartalnie (z wypełnionym potwierdzeniem prawa do refundacji w terminie 7 dni od zrealizowania zamówienia).

 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt do Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 11:00. Realizacja zamówienia w ciągu 3 dni od zgłoszenia zamówienia.
  Miejscem dostawy jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach (pomieszczenie w piwnicy w Budynku Głównym). Dostawa obejmuje również wniesienie przez pracowników Wykonawcy zamówionego towaru do wskazanego przez Zamawiającego magazynu. Pracownik Wykonawcy zobowiązany jest poukładać w wyznaczonym magazynie pieluchomajtki wg rozmiarów w celu zweryfikowania prawidłowej ilości i jakości dostawy zamówienia w danym dniu.

 3. Dostawy winny być realizowane przystosowanym do tego celu transportem i w oryginalnych opakowaniach

 4. W przypadku ujawnienia braków ilościowych, ceny niezgodnej z ofertą, lub wad jakościowych ? Zamawiający poinformuje Wykonawcę o fakcie ich zaistnienia, które zostaną niezwłocznie usunięte.

 5. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia Faktury VAT zbiorczej i do dostarczenia jej Zamawiającemu w DNIU DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawca zobowiązuje się wystawić faktury VAT, z wyszczególnieniem: kwoty płatności Zamawiającego do limitu ceny, o której mowa w przepisach o NFZ, kwoty płatności mieszkańca powyżej limitu ceny z wyszczególnieniem danych mieszkańca: imię i nazwisko oraz kwoty refundacji przez NFZ.

 6. O refundację z NFZ Dostawca stara się we własnym zakresie.

 7. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności (pomniejszonej o refundację z NFZ oraz pomniejszonej o płatność mieszkańca) za wykonane dostawy, będącej sumą kwot wynikających z przemnożenia ilości rzeczywiście dostarczonych przez ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo-ilościowym.

 8. Płatność za każdą dostawę realizowana będzie przez Zamawiającego przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto (w Fakturze) w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT, po uprzednio zrealizowanej dostawie. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3.W związku z ograniczeniami związanymi z zagrożeniem epidemicznym rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania szczególnych środków ostrożności, tzn. przed wejściem do budynku DPS-u zdezynfekować ręce, nałożyć rękawiczki ochronne oraz maseczkę ochronną na twarz.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie handlu objętym przedmiotem zamówienia co najmniej od roku.
3. Są dopuszczeni do obrotu prawnego zgodnie z wymogami ustawowymi.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3. Oferta i wszystkie załączniki muszą być opieczętowane pieczęcią firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
6. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
9. Oferty częściowe oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.
10. Oferta winna być przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1.
11. Zamawiający zaznacza, że może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty.
VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie trzeba dołączyć do oferty Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w udziale w zapytaniu ofertowym:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne ? Załącznik nr 2.
2) Bezpłatne próbki oferowanych produktów wraz z kartami charakterystyki.
IX. Składanie ofert.
1. Ofertę należy złożyć do dnia 20.12.2021r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Bielawki 47; 83-130 Pelplin (Budynek Główny – Administracja). Oferta powinna być opatrzona nazwą zamówienia: ,,Oferta na sukcesywną dostawę pieluchomajtek na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2022 r”.

 1. Oferta Wykonawcy złożona po terminie zostanie zniszczona komisyjnie w siedzibie Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, czy kurierską.

X. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się odpowiednią jakością oraz ceną, w związku z tym prosimy o dostarczenie bezpłatnych próbek wraz z kartami charakterystyki oferowanych produktów.

 1. Zamawiający zaznacza, że jeżeli przedmiot zamówienia w trakcie użytkowania go nie będzie spełniał oczekiwań jakościowych Zamawiającego – Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. O wyborze najlepszej oferty Zamawiający ogłosi na stronie internetowej.
 3. Z Wykonawcą, który złoży najdogodniejszą ofertę zostanie zawarta umowa (wzór umowy stanowi Załącznik Nr 3). Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy do Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach następujące kserokopie dokumentów potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem”:
  ? wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,
  ? zaświadczenie o numerze NIP,
  ? zaświadczenie o numerze REGON.
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
  Małgorzata Gładykowska (58) 536-16-59, adres e-mail: bielawki@op.pl
  Korespondencja w sprawie Zamówienia : fax (58) 536-16-59.

XI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej brutto w sytuacji zmiany stawki podatku VAT wynikającej z obowiązującego prawa.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w każdym czasie dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający ogłosi to na swojej stronie internetowej: dpsbielawki.com i każda zmiana staje się wiążąca od chwili ogłoszenia.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
5. Zamawiający zaznacza, że nie będzie zwracał próbek Wykonawcom, nawet tym, których ofert nie wybrano.
6. Wykonawca może składać pytania do Zapytania ofertowego na adres e-mail: bielawki@op.pl do dnia 15.12.2021. Do godz. 11:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane po tym terminie.
7.Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego bez udziału Wykonawców.

XII.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pana(ni) danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin, NIP: 5932133096, REGON: 040000049.
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni się skontaktować w sprawach ochrony Pana(ni) danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: administracja@dpsbielawki.pl lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin.
3.Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ?Zakup i sukcesywne dostawy wyrobów medycznych ? pieluchomajtek dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2022r.”. prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Odbiorcami Pana(ni) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 701 ? 705 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
5. Pana(ni) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Kodeksu cywilnego, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Kodeks cywilny.
7. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Administrator nie przewiduje przekazywania Pana(ni) danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
9. Posiada Pan(ni):
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana(ni) dotyczących,
b.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana(ni) danych osobowych,
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*,
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pana(ni), że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. nie przysługuje Panu(ni):
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce Prywatności dostępnej w naszej placówce oraz na naszej stronie internetowej.

XIII. ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 ? Oferta cenowa – Zestawienie rodzajowo ? ilościowe- wartościowe – Pieluchomajtek.
Załącznik nr 2 ? Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
Załącznik nr 3 ? Istotne postanowienia umowy – wzór umowy.

PLIKI DO POBRANIA ;

Zapytanie ofertowe pieluchomatki 2022r.

Załącznik nr 2- oświadczenie 

OFERTA CENOWA pieluchomajtki 2022r.

Załącznik nr 4-wzór umowy

 

     DYREKTOR  DOMU

                                                                                                    s. mgr Katarzyna Piotrkowska