ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup pieczywa i innych wypieków

Bielawki, 08.12.2020r.
Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach
Bielawki 47, 83-130 Pelplin
Telefon/faks: (58) 536-16-59
Email: bielawki@op.pl
Godziny pracy:
poniedziałek ? piątek: 7:00 : 15:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z planowanym zakupem pieczywa i innych wypieków na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2021r. uprzejmie proszę o złożenie oferty cenowej zgodnie z załączonymi dokumentami.

I. Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach
Bielawki 47
83-130 Pelplin
tel.(58) 536-16-59
NIP: 593-21-33-096
II. Przedmiot zapytania ofertowego:
1. Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA PIECZYWA i innych wypieków dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach według zestawienia rodzajowo ? ilościowo – wartościowego opisanego w Załączniku nr A do FORMULARZA OFERTY.
2. Zestawienie rodzajowo ? ilościowo ? wartościowe zawarte w Załączniku nr A w rubryce 4 zawiera prognozowane (szacunkowe) zapotrzebowanie asortymentu (przedmiotu dostawy) w okresie jednego roku i są to wielkości orientacyjne, przyjęte dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia sześć razy w tygodniu w godzinach od 6:00 do 6:30, do siedziby Zamawiającego, zgodnie ze złożonym telefonicznie lub faksem zamówieniem, poprzedzającym dzień dostawy towaru.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie. Dostawa, rozładunek i wnisienie realizowane będą na koszt dostawy wkalkulowany w cenę dostarczanych produktów.
3.W związku ograniczeniami związanymi z zagrożeniem epidemicznym rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania szczególnych środków ostrożności, tzn. przed wejściem do budynku DPS-u zdezynfekować ręce, nałożyć rękawiczki ochronne oraz maseczkę ochronną na twarz.

  1. Przedmiot zamówienia musi posiadać:

– foremny kształt (nierozlany, niezgnieciony, nieporozrywany)
– skórkę nieoddzielającą się od miękiszu, niezabrudzoną, niespaloną,
-miękisz suchy, o wyraźnie właściwej porowatości, bez zakalca, bez zanieczyszczeń oraz obecności grudek mąki lub soli,
– miękisz o właściwym smaku (niegorzki, niezbyt kwaśny, zbyt słonym lub niesłonym).
5. Wykonwaca zobowiazany jest:
1) dostarczać produkty, które są dopuszczone do sprzedaży,
2) dostarczać artykuły nie wykazujące oznak nieświeżości lub zepsucia, świeże, zgodne z Systemami Bezpieczeństwa Jakości Żywności i Polskimi Normami Żywieniowymi oraz okresem przydatności do spożycia dla danego produktu,
3) towar dostarczać w nieuszkodzonych opakowaniach,
4) dostarczać produkty pierwszego gatunku,
5) dostarczać art. wymienione w tabeli jako poz. 1,2,3 (różne gatunki chleba, bułka paryska)- jako pokrojone i opakowane odpowiedniej jakości folią,
6) dostarczać produkty czyste, niezabrudzone, nieuszkodzone mechanicznie, spełniające wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach, posiadające właściwe atesty, certyfikaty oraz posiadające ważne terminy ważnosci do spożycia.
6. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem, przeterminowanego lub złej jakości Wykonawca na swój koszt dokona wymiany takiego towaru w tym samym dniu, w którym miała miejsce dostawa.

  1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się odpowiednią jakością oraz ceną.
    W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą bezpłatne PRÓBKI przedmiotu dostawy.
  2. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
  3. Termin realizacji zamówienia (12 m-cy): od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
  4. Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3. Oferta i wszystkie załączniki muszą być opieczętowane pieczęcią firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
8. Oferty częściowe oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.
9. Oferta winna być przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dołączyć do oferty Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w udziale w zapytaniu ofertowym:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne – Załącznik nr 2.
2. Oświadczenie o spełnieniu koniecznych wymagań higieniczno – sanitarnych w procesie produkcji i obrocie żywnością – Załącznik nr 3.
VI. Składanie ofert.
1. Ofertę należy złożyć do dnia 14.12.2020r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Bielawki 47; 83-130 Pelplin (Budynek Główny – administracja). Oferta powinna być opatrzona nazwą zamówienia: ,,Oferta na dostawę pieczywa oraz inne wypieki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2021 r”.
2. Oferta Wykonawcy złożona po terminie zostanie zniszczona komisyjnie w siedzibie Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, czy kurierska.
3. O wyborze najbardziej odpowiadającej oferty Zamawiający ogłosi na stronie inetrnetowej.
4. Z Wykonawcą, który złoży najlepiej odpowiadającą ofertę zostanie zawarta umowa (wzór umowy stanowi Załącznik Nr 4). Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy do Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach następujące kserokopie dokumentów potwierdzone ?za zgodność z oryginałem”:
? wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,
? zaświadczenie o numerze NIP,
? zaświadczenie o numerze REGON.
5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Małgorzata Gładykowska (58) 536-16-59, adres e-mail: bielawki@op.pl
Korespondencja w sprawie Zamówienia : fax (58) 536-16-59.
VII. Inne postanowienia
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w każdym czasie dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający ogłosi to na swojej stronie intrnetowej: dpsbielawki.com i każda zmiana staje się wiążąca od chwili ogłoszenia.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
3. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający zaznacza, że nie będzie zwracał próbek Wykonacom, nawet tym, których ofert nie wybrano.
5. Wykonawca może składać pytania do Zamawiającego odnośnie Zapytania ofertowego na adres e-mail: bielawki@op.pl do dnia 10.12.2020r. Do godz. 12:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania Wykonwaców zadane po tym terminie.
4.Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego bez udziału Wykonawców.

VIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pana(ni) danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin, NIP: 5932133096, REGON: 040000049.
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni się skontaktować w sprawach ochrony Pana(ni) danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: administracja@dpsbielawki.pl lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin.
3.Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ?Dostawę pieczywa i innych wypieków dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2021? prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Odbiorcami Pana(ni) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 701 ? 705 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
5. Pana(ni) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Kodeksu cywilnego, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Kodeks cywilny.
7. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Administrator nie przewiduje przekazywania Pana(ni) danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
9. Posiada Pan(ni):
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana(ni) dotyczących,
b.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana(ni) danych osobowych,
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*,
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pana(ni), że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. nie przysługuje Panu(ni):
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce Prywatności dostępnej w naszej placówce oraz na naszej stronie internetowej.

Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 ? Oferta cenowa.
Załącznik nr A ? Zestawienie rodzajowo ? ilościowe- wartościowe.
Załącznik nr 2 ? Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu koniecznych wymagań higieniczno – sanitarnych w procesie produkcji i obrocie żywnością.
Załącznik nr 4 ? Istotne postanowienia umowy- wzór umowy.
Dyrektor Domu
s. mgr Katarzyna Piotrkowska

 

PLIK DO POBRANIA  – pełna oferta z załącznikami do pobrania w całości
pieczywo 2021