Zapytanie ofertowe na zakup różnych artykułów spożywczych

Bielawki, 17.12.2019 Dom Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach                                                       

Bielawki 47, 83-130 Pelplin

Telefon/faks: (58) 536-16-59

Email: bielawki@op.pl

Godziny pracy:

poniedziałek ? piątek: 7:00  : 15:00.

   ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym zakupem różnych artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2020r. uprzejmie proszę o złożenie oferty cenowej zgodnie z załączonymi dokumentami.

 

 1. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach

Bielawki 47

83-130 Pelplin

tel.(58) 536-16-59

NIP: 593-21-33-096

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:
 2. Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA różnych artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach według zestawienia rodzajowo ? ilościowo – wartościowego opisanego w Załączniku nr A do FORMULARZA OFERTY.
 3. Zestawienie rodzajowo ? ilościowo ? wartościowe zawarte w Załączniku nr A w rubryce 4 zawiera prognozowane (szacunkowe) zapotrzebowanie asortymentu (przedmiotu dostawy) w okresie jednego roku i są to wielkości orientacyjne, przyjęte dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

 1. 1. Artykuły spożywcze dostarczane będą dwa razy w tygodniu w godzinach od 9:00 do 12:00, do siedziby Zamawiającego, zgodnie ze złożonym telefonicznie lub faksem zamówieniem, poprzedzającym dzień dostawy towaru.
 2. Towar zostanie dostarczony transportem Wykonawcy do siedziby zamawiającego. Koszt
  transportu wliczony będzie w cenę dostawy.
 3. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem, przeterminowanego lub złej jakości Wykonawca na swój koszt dokona wymiany takiego towaru w tym samym dniu, w którym miała miejsce dostawa.
 4. Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty pakowane były w oryginalnych opakowaniach, posiadały etykietę w języku polskim zawierającą co najmniej:
 • nazwę produktu,

 • wykaz składników,

 • datę produkcji,

 • nazwę i adres producenta,

 • masę netto,

 • datę przydatności do spożycia,

 • datę minimalnej przydatności trwałości do spożycia,

 • zawartość netto wyrażonej w jednostkach miary.

 • oznaczenie partii produkcyjnej umożliwiającej identyfikację artykułu.

TOWAR NIE POSIADAJĄCY ETYKIETY BĘDZIE BEZWZGLEDNIE ZWRACANY DO DOSTAWCY!!!

Nie dopuszcza się dostarczenia w opakowaniach zastępczych, uszkodzonych, czy zbiorczych. Towary powinny być pakowane w opakowaniach  podanych w zestawieniu ZAŁACZNIK A.

 

 1. Pojemniki oraz opakowania muszą posiadać atest PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Powinny być gładkie, czyste, łatwe do mycia i dezynfekcji.

 

 1. Przedmiot zamówienia powinien być dobry jakościowo i posiadać co najmniej:
 2. a) 14-dniowy termin do spożycia w przypadku mleka pasteryzowanego, twarogów,
 3. b) 14-dniowy termin do spożycia w przypadku śmietany pasteryzowanej, jogurtów,
 4. c) 30-dniowy termin do spożycia w przypadku serów żółtych, topionych, mleka UHT, śmietany UHT, majonezów, musztardy, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych,
 5. d) 60-dniowy termin do spożycia w przypadku produktów sypkich.

 

 1. Proces dostawy będącej przedmiotem zamówienia powinien być zgodny z obowiązującymi przez Wykonawcę systemem HACCP w przetwórstwie spożywczym.

 

 1. Zamawiający informuje, iż w niektórych pozycjach w zestawieniu rodzajowo-ilościowo-wartościowym przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów bądź pochodzenia. Wskazania te mają charakter przykładowy, określają jedynie klasę i standard zamawianych wyrobów. Zamawiający dopuszcza w tych przypadkach składanie ofert na rozwiązania równoważne, a zatem zaoferowanie produktu o takim samym składzie, jakości i właściwościach organoleptycznych (kolor, konsystencja, zapach, smak) w opakowaniu, którego rodzaj i wielkość wskazał Zamawiający w ww. formularzu. Wykonawca powołujący się na te rozwiązania zobowiązany jest wykazać, że oferowane artykuły spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym, przy zachowaniu cech jakościowych produktów. Z załączonych do oferty dokumentów w sposób nie budzący wątpliwości powinno zatem wynikać, iż zaoferowany artykuł równoważny posiada parametry nie gorsze niż te, które w Formularzu cenowym wskazał Zamawiający.

Zaproponowanie w ofercie artykułów o parametrach gorszych aniżeli podane w zestawieniu rodzajowo-ilościowo-wartościowym do zapytania ofertowego spowoduje odrzucenie oferty.

UWAGA!!

W niektórych pozycjach w zestawieniu rodzajowo-ilościowo-wartościowym nie wpisano ?lub równoważne?, co oznacza, że Zamawiający nie dopuszcza składania produktu równoważnego/zamiennego.

 

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się ceną.

 

 1. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

 

 1. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia zapytania o cenę bez podania przyczyn w każdym czasie.

 

 1. Termin realizacji zamówienia (12 m-cy): od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.
 2. Opis sposobu przygotowania oferty:
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
 5. Oferta i wszystkie załączniki muszą być opieczętowane pieczęcią firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
 6. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 7. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
 8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 9. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
 10. Oferty częściowe oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.
 11. Oferta winna być przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
 12. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dołączyć do oferty Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w udziale w zapytaniu ofertowym:
 13. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne – Załącznik nr 2.
 14. Oświadczenie o spełnieniu koniecznych wymagań higieniczno – sanitarne w procesie produkcji i obrocie żywnością – Załącznik nr 3.
 15. Składanie ofert.
 16. Ofertę wraz z załącznikami opatrzoną nazwą zamówienia: ,,Oferta na  dostawę różnych artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2020 r”. należy złożyć do dnia 23.12.2019 r. do godz. 14:00:
 • w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Bielawki 47; 83-130 Pelplin (Budynek Główny ? administracja) lub,

 • przesłać pocztą e-mail: bielawki@op.pl za potwierdzeniem odbioru.

 1. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu do Zamawiającego.
 2. O wyborze najbardziej odpowiadającej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców pisemnie.
 3. Z Wykonawcą, który złoży najlepiej odpowiadającą ofertę zostanie zawarta umowa (wzór umowy stanowi Załącznik Nr 4). Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy do Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach następujące kserokopie dokumentów potwierdzone ?za zgodność z oryginałem”:
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,
 • zaświadczenie o numerze NIP,
 • zaświadczenie o numerze REGON.
 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Małgorzata Gładykowska (58) 536-16-59, adres e-mail: bielawki@op.pl

Korespondencja w sprawie Zamówienia : fax (58) 536-16-59.

VII. Inne postanowienia

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w każdym czasie dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający ogłosi to na swojej stronie intrnetowej: dpsbielawki.com i każda zmiana staje się wiążąca od chwili ogłoszenia.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
 3. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.

4.Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego bez udziału Wykonawców.

VIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana(ni) danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin, NIP: 5932133096, REGON: 040000049.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni się skontaktować w sprawach ochrony Pana(ni) danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: administracja@dpsbielawki.pl lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin.

3.Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ?Dostawę różnych artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2020? prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

 1. Odbiorcami Pana(ni) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 701? 705 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
 2. Pana(ni) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Kodeksu cywilnego, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Kodeks cywilny.
 4. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 5. Administrator nie przewiduje przekazywania Pana(ni) danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 6. Posiada Pan(ni):
 7. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana(ni) dotyczących,

b.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana(ni) danych osobowych,

 1. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*,
 2. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pana(ni), że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 3. nie przysługuje Panu(ni):
 4. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 6. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce Prywatności dostępnej w naszej placówce oraz na naszej stronie internetowej.

Załącznik nr 1 ? Oferta cenowa.

Załącznik nr A ? Zestawienie rodzajowo ? ilościowe- wartościowe.

Załącznik nr 2 ? Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o                      zamówienie publiczne.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu koniecznych wymagań higieniczno –                                sanitarnych w procesie produkcji i obrocie żywnością.

Załącznik nr 4 ? Istotne postanowienia umowy- wzór umowy.

                                                                                             Dyrektor Domu
mgr Katarzyna Piotrkowska

 

 

Załącznik Nr 1

 

??????????????                                                               ?………………………………….

Pieczęć Wykonawcy                                                                              (miejscowość, data)

 

OFERTA CENOWA

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

NAZWA WYKONAWCY: ????????????????????????????……………………

ADRES: ????????????????????????????????????………………….

TELEFON: ????????……… FAX: ???????……….. E-mail : ????????????..

NIP ??????????????………..               REGON ??????????????????…

NR RACHUNKU BANKOWEGO ?????????????????????????……………………………………………………………….

Niniejszym składam ofertę na:

dostawę różnych artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach na rok 2020, na warunkach opisanych w  Zapytaniu Ofertowym.

Wartość ofertowa przedmiotu dostawy zgodnie z Załącznikiem A wynosi:

Wartość netto ?????????????????????. zł

Słownie ????????????????????????????????????………..

Wartość brutto ???????????????????..? zł

Słownie????????????????????????????????????………?

Do niniejszego formularza dołączam:

1) Wypełnione zestawienie rodzajowo ? ilościowo ? wartościowe. Różne artykuły spożywcze – Załącznik A

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne ? Załącznik nr 2.

3) Oświadczenie o spełnieniu koniecznych wymagań higieniczno – sanitarne w procesie produkcji i obrocie żywnością – Załącznik nr 3.

 1. Oświadczam, że zawarte w Zapytaniu Ofertowym w Załączniku 4 istotne postanowienia umowy ? wzór umowy, zostały zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w wymienionym załączniku, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

?…………………………………………………                               ?……………………………………………

(miejscowość, data)                                                (podpis i pieczątka Wykonawcy)

 

Załącznik nr 2

……………………………………

(pieczęć firmowa)

 

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

 

Nazwa Wykonawcy: ?……………………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ?…………………………………………………………………………………………

Nr tel./fax: ?……………………………………………………………………………………………………

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: dostawę różnych artykułów spożywczych w 2020r. spełniam/spełniamy* warunki udziału w postępowaniu i oświadczam/oświadczamy*, że:

1) posiadam kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej jakie przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) moja sytuacja ekonomiczna gwarantuje wykonanie zamówienia i posiadam dostęp do niezbędnej ilości środków, jakie wymaga Zamawiający dla bieżącej realizacji zamówienia.

3) posiadam zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

 

?…………………….., dnia ?…………… 2019r.

 

?…………………………………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

 • niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006r. Nr 171 poz. 1225, z późn. zm.) oświadczam, że spełniam konieczne wymagania higieniczno-sanitarne w procesie produkcji i obrocie żywnością.

 

?…………………….., dnia ?…………… 2019r.

 

?…………………………………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

 

Załącznik nr 4

Umowa Nr   ??…/??…

Zawarta w dniu ?????.. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej z siedzibą w Bielawki 47, 83 – 130 Pelplin reprezentowanym przez:

 1. mgr Katarzynę Piotrkowską

zwanym dalej  Zamawiającym ,

a ???????????????????????????????????????.

reprezentowanym przez :

????????????????????????????????????????

Zwanym  dalej Wykonawcą,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu zapytania ofertowego została zawarta umowa o następującej treści:

 • 1
 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania odpowiedniej jakości dostawy różnych artykułów spożywczych w cenach zgodnych z ofertą cenową – Załącznik nr 1.
 2. Inetgralną część niniejszej umowy stanowi szczegółowe zestawienie rodzajowo ? ilościowo – wartościowe, które stanowi Załącznik nr A do umowy. Ceny jednostkowe opisane w Załączniku A nie podlegają zmianie w czasie trwania umowy.
 3. Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych artykułów spożywczych objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, po uprzednim zaakceptowaniu tej wielkosci przez Zamawiającego.
 • 2

Niniejsza umowa zostaje zawarta:

na okres 12 miesięcy tj. od dnia ??????????….  do dnia ??????????..

 •        3
 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na podstawie ceny ofertowej w kwocie:

Brutto zł: ????????…

Słownie brutto zł : ?????????????????????????????…………

Netto zł: ?????????..

Słownie netto zł: ??????????????????????????????………..

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy dokonanej za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w przypadku konieczności zmiany podatku kwoty VAT, w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności podatkowych dotyczących obowiązującej wysokości (stawki) podatku VAT.
 • 4
 1. Przedmiot umowy będzie dostarczany dwa razy w tygodniu w godzinach od 9:00 do 12:00, do siedziby Zamawiającego, zgodnie ze złożonym telefonicznie lub faksem zamówieniem, poprzedzającym dzień dostawy towaru.
 2. Wykonawca zobowiazuje się dostarczyć towar dobry jakościowo, w odpowiednich opakowanich, na swój koszt, własnym transportem wraz z rozładunkiem i wniesieniem do magazynu w ciagu 24 godzin od zgłoszenia zamówienia.
 3. Zamawiajacy zastrzega sobie możliwosć odmowy przyjęcia całej partii towaru lub odrzucenia jej części w przypadku gdy w trakcie oceny wizualnej i oragnoleptycznej zostanie stwierdzona zła jakosć produktów, widoczne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów, niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu przewożących przedmiot umowy oraz w przypadku dostarczenia towaru niezgodnego ze złożoną ofertą.
 4. Zamawiane i dostarczane produkty muszą odpowiadać PN oraz wszelkim normom określonym w obowiązująch przepisach jakości żywności.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż przedmiot dostawy posiada wady, jest niezgodny z zamówieniem, przeterminowany lub złej jakości to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania na własny koszt jego wymiany na towar właściwy lub niewadliwy tzn. w tym samym dniu od powiadomienia telefonicznego potwierdzonego faksem zgłoszenia Wykonawcy o istnieniu wady.
 6. Powtarzajaca się sprzedaż wadliwego przedmiotu umowy (nie spełniajacego wymagań określonych w ustwie z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywnosci i zywienia Dz. U. Z 2006 nr 171 poz. 1225 z poź.zm.) upoważnia Zamawiającego do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym (bez zachowania terminu wypowiedzenia umowy).
 • 5

Wykonawca oświadcza, że posiada środki transportu dostosowane do przewozu różnych artykułów spożywczych, jak również, że spełnia konieczne wymagania higieniczno-sanitarne w procesie produkcji i obrocie żywnością.

 • 6
 1. Łączna ilość przedmiotu zamówienia ma charakter prognozowany (szacunkowy) i nie będzie przyjmowana jako podlegająca zapłacie.
 2. Zapłacie podlega wartość faktycznie zrealizowanych dostaw.
 3. Wielkość dostaw uzależniona będzie od aktualnych potrzeb Zamawiającego.
 • 7

Wynagrodzenie za poszczególne dostawy będzie płatne na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu. Za datę realizacji płatności uważa się datę wydania przez Zamawiającego polecenia zapłaty.

 • 8
 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 2. a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w w umowie a każdy dzień zwłoki,
 3. b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego za zmianę dostawy na wolny od wad,
 4. c) w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
 5. Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne:
 6. a) w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu zapłaty za dostawę przedmiotu zamówienia.
 • 09
 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcie umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 • 10
 1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez zachowania wypowiedzenia w przypadku powtarzających się nieterminowych, niekompletnych i nieodpowiedniej jakości dostaw.
 3. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku powtarzającego się nieterminowego płacenia rachunków.
 • 11

Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy, będą rozstrzygnięte przez sąd  właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

 • 12

W sprawach nieuregulowanych treścią umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 • 13

Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 • 14

Integralną część niniejszej umowy stanowi Załącznik A ? zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia i oferta cenowa.   

 

                                                                                          

……………………………..                                                           ?????……………….

WYKONAWCA                                                                        ZAMAWIAJĄCY

 

PLIK  KALKULACYJNY DO POBRANIA  –  Załącznik A -zest. art. różne spoż. 2020r.