ZAPYTANIE OFERTOWE z planowanym zakupem pieczywa i innych wypieków

Bielawki, 06.12.2019 r.

Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach                                                       

Bielawki 47, 83-130 Pelplin

Telefon/faks: (58) 536-16-59

Email: bielawki@op.pl

Godziny pracy:

poniedziałek ? piątek: 7:00  : 15:00.

       ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym zakupem pieczywa i innych wypieków na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2020r. uprzejmie proszę o złożenie oferty cenowej zgodnie z załączonymi dokumentami.

 

 1. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach

Bielawki 47

83-130 Pelplin

tel.(58) 536-16-59

NIP: 593-21-33-096

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:
 2. Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA PIECZYWA i innych wypieków dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach według zestawienia rodzajowo ? ilościowo – wartościowego opisanego w Załączniku nr A do FORMULARZA OFERTY.
 3. Zestawienie rodzajowo ? ilościowo ? wartościowe zawarte w Załączniku nr A w rubryce 4 zawiera prognozowane (szacunkowe) zapotrzebowanie asortymentu (przedmiotu dostawy) w okresie jednego roku i są to wielkości orientacyjne, przyjęte dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

 1. 1. Pieczywo dostarczane będzie sześć razy w tygodniu w godzinach od 6:00 do 6:30, do siedziby Zamawiającego, zgodnie ze złożonym telefonicznie lub faksem zamówieniem, poprzedzającym dzień dostawy towaru.
 2. Towar zostanie dostarczony transportem Wykonawcy do siedziby zamawiającego. Koszt
  transportu wliczony będzie w cenę dostawy.
 3. Przedmiot zamówienia musi posiadać:

– foremny kształt (nie rozlany, nie zgnieciony, nie porozrywany)

– skórkę nie oddzielającą się od miękiszu, nie zabrudzoną, nie spaloną,

-miękisz suchy, o wyraźnie właściwej porowatości, bez zakalca, bez zanieczyszczeń oraz       obecności grudek mąki lub soli,

– miękisz o właściwym smaku ( nie gorzki, niezbyt kwaśny, zbyt słonym lub niesłonym).

 1. Wykonwaca zobowiazany jest:

1) dostarczać produkty, które są dopuszczone do sprzedaży,

2) dostarczać artykuły nie wykazujące oznak nieświeżości lub zepsucia, świeże, zgodne z Systemami Bezpieczeństwa Jakości Żywności i Polskimi Normami Żywieniowymi oraz okresem przydatności do spożycia dla danego produktu,

3) towar dostarczać w nieuszkodzonych opakowaniach,

4) dostarczać produkty pierwszego gatunku,

5) dostarczać art. wymienione w tabeli jako poz. 1,2,3 (różne gatunki chleba, bułka paryska)- jako pokrojone i opakowane odpowiedniej jakości folią,

6) dostarczać produkty czyste, niezabrudzone, nieuszkodzone mechanicznie, spełniające wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach, posiadające właściwe atesty, certyfikaty oraz posiadające ważne terminy ważnosci do spożycia.

 1. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem, przeterminowanego lub złej jakości Wykonawca na swój koszt dokona wymiany takiego towaru w tym samym dniu, w którym miała miejsce dostawa.
 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się odpowiednią jakością oraz ceną.

W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą ? PRÓBKI przedmiotu dostawy.

 1. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
 2. Termin realizacji zamówienia (12 m-cy): od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 3. Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.
 4. Opis sposobu przygotowania oferty:
 5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
 7. Oferta i wszystkie załączniki muszą być opieczętowane pieczęcią firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
 8. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 9. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
 10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 11. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
 12. Oferty częściowe oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.
 13. Oferta winna być przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
 14. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dołączyć do oferty Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w udziale w zapytaniu ofertowym:
 15. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne – Załącznik nr 2.
 16. Oświadczenie o spełnieniu koniecznych wymagań higieniczno – sanitarnych w procesie produkcji i obrocie żywnością – Załącznik nr 3.
 17. Składanie ofert.
 18. Ofertę należy złożyć do dnia 12.12.2019r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Bielawki 47; 83-130 Pelplin (Budynek Główny – administracja). Oferta powinna być opatrzona nazwą zamówienia: ,,Oferta na  dostawę pieczywa oraz inne wypieki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2020 r”.
 19. Oferta Wykonawcy złożona po terminie zostanie zniszczona komisyjnie w siedzibie Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, czy kurierska.
 20. O wyborze najbardziej odpowiadającej oferty Zamawiający ogłosi na stronie inetrnetowej.
 21. Z Wykonawcą, który złoży najlepiej odpowiadającą ofertę zostanie zawarta umowa (wzór umowy stanowi Załącznik Nr 4). Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy do Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach następujące kserokopie dokumentów potwierdzone ?za zgodność z oryginałem”:
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,
 • zaświadczenie o numerze NIP,
 • zaświadczenie o numerze REGON.
 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Małgorzata Gładykowska (58) 536-16-59, adres e-mail: bielawki@op.pl

Korespondencja w sprawie Zamówienia : fax (58) 536-16-59.

VII. Inne postanowienia

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w każdym czasie dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający ogłosi to na swojej stronie intrnetowej: dpsbielawki.com i każda zmiana staje się wiążąca od chwili ogłoszenia.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
 3. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
 4. Zamawiający zaznacza, że nie będzie zwracał próbek Wykonacom, nawet tym, których ofert nie wybrano.
 5. Wykonawca może składać pytania do Zamawiającego odnośnie Zapytania ofertowego na adres e-mail: bielawki@op.pl do dnia 10.12.2019r. Do godz. 12:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania Wykonwaców zadane po tym terminie.

4.Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego bez udziału Wykonawców.

VIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana(ni) danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin, NIP: 5932133096, REGON: 040000049.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni się skontaktować w sprawach ochrony Pana(ni) danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: administracja@dpsbielawki.pl lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin.

3.Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ?Dostawę pieczywa i innych wypieków dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2020? prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

 1. Odbiorcami Pana(ni) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 701? 705 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
 2. Pana(ni) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Kodeksu cywilnego, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Kodeks cywilny.
 4. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 5. Administrator nie przewiduje przekazywania Pana(ni) danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 6. Posiada Pan(ni):
 7. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana(ni) dotyczących,

b.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana(ni) danych osobowych,

 1. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*,
 2. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pana(ni), że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 3. nie przysługuje Panu(ni):
 4. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 6. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce Prywatności dostępnej w naszej placówce oraz na naszej stronie internetowej.

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 ? Oferta cenowa.

Załącznik nr A ? Zestawienie rodzajowo ? ilościowe- wartościowe.

Załącznik nr 2 ? Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o                      zamówienie publiczne.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu koniecznych wymagań higieniczno –                                sanitarnych w procesie produkcji i obrocie żywnością.

Załącznik nr 4 ? Istotne postanowienia umowy- wzór umowy.

                                                                                                Dyrektor Domu

 1. mgr Katarzyna Piotrkowska

 

 

Załącznik Nr 1

 

??????????????                                                               ?………………………………….

Pieczęć Wykonawcy                                                                              (miejscowość, data)

 

OFERTA CENOWA

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

NAZWA WYKONAWCY: ????????????????????????????……………………

ADRES: ????????????????????????????????????………………….

TELEFON: ????????……… FAX: ???????……….. E-mail : ????????????..

NIP ??????????????………..               REGON ??????????????????…

NR RACHUNKU BANKOWEGO ?????????????????????????……………………………………………………………….

Niniejszym składam ofertę na:

dostawę pieczywa i innych wypieków dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach na rok 2020, na warunkach opisanych w  Zapytaniu Ofertowym.

 

Wartość ofertowa przedmiotu dostawy zgodnie z Załącznikiem A wynosi:

 

Wartość netto ?????????????????????. zł

Słownie ????????????????????????????????????………..

Wartość brutto ???????????????????..? zł

Słownie????????????????????????????????????………?

 

Do niniejszego formularza dołączam:

1) Wypełnione zestawienie rodzajowo ? ilościowo ? wartościowe. PIECZYWO I INNE WYPIEKI – Załącznik A

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne ? Załącznik nr 2.

3) Oświadczenie o spełnieniu koniecznych wymagań higieniczno – sanitarne w procesie produkcji i obrocie żywnością – Załącznik nr 3.

 

 1. Oświadczam, że zawarte w Zapytaniu Ofertowym w Załączniku 4 istotne postanowienia umowy ? wzór umowy, zostały zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w wymienionym załączniku, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 

?…………………………………………………                               ?……………………………………………

(miejscowość, data)                                                (podpis i pieczątka Wykonawcy)

 

 Załącznik nr A

ZESTAWIENIE RODZAJOWO ? ILOŚCIOWO ? WARTOŚCIOWE

PIECZYWO I INNE WYPIEKI

 

Lp.

Nazwa asortymentu dostawy Jedn.

miary

Szacunkowe roczne zapotrzebo-wanie Cena jednostkowa netto

w zł

VAT w % Cena jednostko-wa brutto

w zł

(5 x 6)

Wartość asortymentu netto w zł

(4 x 5)

Wartość asortymentu

brutto w zł

(4 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Chleb oliwski krojony na zakwasie naturalnym 500 g  

Szt.

 

6 700

2 Chleb żytnio-razowy krojony ze słonecznikiem 500 g  

Szt.

 

5 800

3 Bułka pszenna paryska krojona bez polepszaczy

400 g

 

Szt.

 

2 600

4 Bułka kajzerka

bez polepszaczy 55 g

 

Szt.

 

2 000

5 Bułka pszenna graham z ziarnami (siemię lniane, słonecznik, sezam, len) 50 g Szt. 300
6 Bułka ziarnista – bułka pszenna z dodatkiem ziaren (siemię lniane, słonecznik, sezam) 50 g Szt. 500
7 Bułka multiziarno ? bułka pszenno-żytnia z dodatkiem ziaren zbóż 50 g Szt. 1 000
8 Bułka maślana ? bułka drożdżowa o lekko słodkawym smaku 80 g Szt. 500
9 Drożdżówki z kruszonką i nadzieniem (budyń lub marmolada) + delikatna polewa z cukru pudru 160 g Szt.  

1 200

10 Pączek z marmoladą z posypką z cukru pudru 110 g  

Szt.

 

1 000

11 Bułka tarta opak. 500 g op. 60
  RAZEM

 

WARTOŚĆ NETTO W  ZŁ (POZ. 1-11)???????????????????????……

Słownie????????????????????????????????????…………

WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ (POZ. 1-11)??????????????????????……..

Słownie????????????????????????????????????…………

 

Miejsce i data  …????????…                                  ?…………………………………………

(Pieczęć oraz podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2

 

?……………………………………

(pieczęć firmowa)

 

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

 

Nazwa Wykonawcy: ?……………………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ?…………………………………………………………………………………………

Nr tel./fax: ?……………………………………………………………………………………………………

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: dostawę pieczywa i innych wypieków spełniam/spełniamy* warunki udziału w postępowaniu i oświadczam/oświadczamy*, że:

1) posiadam kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej jakie przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) moja sytuacja ekonomiczna gwarantuje wykonanie zamówienia i posiadam dostęp do niezbędnej ilości środków, jakie wymaga Zamawiający dla bieżącej realizacji zamówienia.

3) posiadam zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

?…………………….., dnia ?…………… 2019r.

 

?…………………………………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

 

 • niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006r. Nr 171 poz. 1225, z późn. zm.) oświadczam, że spełniam konieczne wymagania higieniczno-sanitarne w procesie produkcji i obrocie żywnością.

 

?…………………….., dnia ?…………… 2019r.

 

?…………………………………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

 

Załącznik nr 4

Umowa Nr   ??…/??…

Zawarta w dniu ?????.. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej z siedzibą w Bielawki 47, 83 – 130 Pelplin reprezentowanym przez:

 1. mgr Katarzynę Piotrkowską zwanym dalej Zamawiającym,

a ???????????????????????????????????????………

reprezentowanym przez :

????????????????????????????????????????……..

Zwanym  dalej Wykonawcą,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu zapytania ofertowego została zawarta umowa o następującej treści:

 

 • 1
 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania odpowiedniej jakości pieczywa oraz innych wypieków w cenach zgodnych z ofertą cenową – Załącznik nr 1.
 2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa szczegółowe zestawienie rodzajowo ? ilościowo – wartościowe, które stanowi Załącznik nr A do umowy.
 • 2

Niniejsza umowa zostaje zawarta:

na okres 12 miesięcy tj. od dnia ??????????….  do dnia ??????????..

 •        3
 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na podstawie ceny ofertowej w kwocie:

 

Brutto zł: ????????……………

Słownie brutto zł : ?????????????????????????????…………

Netto zł: ?????????………….

Słownie netto zł: ??????????????????????????????………..

 

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy dokonanej za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w przypadku konieczności zmiany podatku kwoty VAT, w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności podatkowych dotyczących obowiązującej wysokości (stawki) podatku VAT.
 2. Ceny jednostkowe opisane w ZAŁĄCZNIKU A nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania umowy.
 • 4
 1. Przedmiot umowy będzie dostarczany sześć razy w tygodniu w godzinach od 6:00 do 6:30, do siedziby Zamawiającego, zgodnie ze złożonym telefonicznie lub faksem zamówieniem, poprzedzającym dzień dostawy towaru.

 

 1. Strony postanawiają, że towar zostanie dostarczony transportem Wykonawcy do siedziby zamawiającego. Koszt transportu wliczony jest w cenę dostawy.
 • 5

Wykonawca oświadcza, że posiada środki transportu dostosowane do przewozu pieczywa, jak również, że spełnia konieczne wymagania higieniczno-sanitarne w procesie produkcji i obrocie żywnością.

 • 6
 1. Łączna ilość przedmiotu zamówienia ma charakter prognozowany (szacunkowy) i nie będzie przyjmowana jako podlegająca zapłacie.
 2. Zapłacie podlega wartość faktycznie zrealizowanych dostaw.
 3. Wielkość dostaw uzależniona będzie od aktualnych potrzeb Zamawiającego.
 • 7
 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i terminowość realizowanych dostaw.
 2. Zamawiający będzie kontrolował jakość dostaw.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż przedmiot dostawy posiada wady, jest niezgodny z zamówieniem, przeterminowany lub złej jakości to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania na własny koszt jego wymiany na towar właściwy lub niewadliwy tzn. w tym samym dniu od powiadomienia telefonicznego potwierdzonego faksem zgłoszenia Wykonawcy o istnieniu wady.
 • 8

Wynagrodzenie za poszczególne dostawy będzie płatne na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu. Za datę realizacji płatności uważa się datę wydania przez Zamawiającego polecenia zapłaty.

 • 9
 1. Dostawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku nienależytego wywiązania się Dostawcy z postanowień niniejszej umowy oraz wymogów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w szczególności gdy:
 • Dostawca będzie się uchylać od realizacji umowy na zasadach przedstawionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie oraz niniejszej umowy
  ? Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 5% wartości całego zamówienia,
 • poszczególne dostawy realizowane będą nieterminowo Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 0,5% wartości partii dostawy za każdy dzień zwłoki w realizacji danego zamówienia.
 • 10
 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcie umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 • 11
 1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez zachowania wypowiedzenia w przypadku powtarzających się nieterminowych, niekompletnych i nieodpowiedniej jakości dostaw.
 3. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku powtarzającego się nieterminowego płacenia rachunków.
 • 12

Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy, będą rozstrzygnięte przez sąd  właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

 • 13

W sprawach nieuregulowanych treścią umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 • 14

Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 • 15

Integralną część niniejszej umowy stanowi Załącznik A ? zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia i oferta cenowa.                                                                                                                                           

……………………………..                                                           ?????……………….

WYKONAWCA                                                                            ZAMAWIAJĄCY