ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w sprawie „Modernizacja kotłowni gazowych oraz wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony
przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek
Samarytanek Krzyża Chrystusowego,

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego na podstawie art. 701 – 705
kodeksu cywilnego na zadanie pn.:„Modernizacja kotłowni gazowych oraz wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach.”

Zamawiający, Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, działając na podstawie Regulaminu przetargu informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje UNIEWAŻNIONE.

UZASADNIENIE
Powodem jest niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia, który nie pozwala na złożenie porównywalnych ofert.
W związku z powyższym, Zamawiający postanowił, że uzupełni dokumentację przetargową o projekt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.
Po sporządzeniu dokumentacji projektowej, Zamawiający ponownie ogłosi postępowanie.
Mając na względzie powyższe okoliczności, unieważnienie postępowania jest zasadne i konieczne.

PLIK DO POBRANIA W CAŁOŚCI : unieważnienie postepowania

Z poważaniem
Dyrektor Domu
s. mgr Katarzyna Piotrkowska