ZAPYTANIE OFERTOWE na środki chemiczne

Bielawki, 26.02.2020 r.

Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach                                                       
Bielawki 47, 83-130 Pelplin
Telefon/faks: (58) 536-16-59
Email: bielawki@op.pl

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek: 7:00  : 15:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym zakupem i dostawą produktów do pielęgnacji ciała, produktów czyszczących i polerujących, produktów wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2020/2021r. uprzejmie proszę o złożenie oferty cenowej zgodnie z załączonymi dokumentami.

 1. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach
Bielawki 47
83-130 Pelplin
tel.(58) 536-16-59
NIP: 593-21-33-096

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:
 2. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa produktów do pielęgnacji ciała, produktów czyszczących i polerujących, produktów wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach według zestawienia rodzajowo – ilościowo - wartościowego opisanego w Załączniku nr A do FORMULARZA OFERTY.
 3. Zestawienie rodzajowo – ilościowo – wartościowe zawarte w Załączniku nr A w rubryce 4 zawiera prognozowane (szacunkowe) zapotrzebowanie asortymentu (przedmiotu dostawy) w okresie jednego roku i są to wielkości orientacyjne, przyjęte dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

 1. 1. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie 1-2 razy w miesiącu w godzinach od 9:00 do 12:00, do siedziby Zamawiającego, zgodnie ze złożonym telefonicznie lub faksem zamówieniem, poprzedzającym dzień dostawy towaru.
 2. Miejscem dostawy jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach. Dostawa obejmuje również wniesienie przez pracowników Wykonawcy zamówionego towaru do wskazanego przez Zamawiającego magazynu.
 3. Towar zostanie dostarczony transportem Wykonawcy do siedziby zamawiającego. Koszt
  transportu wliczony będzie w cenę dostawy.
 4. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem, przeterminowanego lub złej jakości Wykonawca na swój koszt dokona wymiany takiego towaru w tym samym dniu, w którym miała miejsce dostawa.
 5. Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty pakowane były w oryginalnych opakowaniach, posiadały etykietę w języku polskim. Nie dopuszcza się dostarczenia w opakowaniach zastępczych, uszkodzonych, czy zbiorczych.
 6. Zamawiający informuje, iż w niektórych pozycjach w zestawieniu rodzajowo-ilościowo-wartościowym przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów bądź pochodzenia. Wskazania te mają charakter przykładowy, określają jedynie klasę i standard zamawianych wyrobów. Zamawiający dopuszcza w tych przypadkach składanie ofert na rozwiązania równoważne, a zatem zaoferowanie produktu o takim samym składzie, jakości i właściwościach organoleptycznych (kolor, konsystencja, zapach, smak) w opakowaniu, którego rodzaj i wielkość wskazał Zamawiający w ww. formularzu. Wykonawca powołujący się na te rozwiązania zobowiązany jest wykazać, że oferowane artykuły spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym, przy zachowaniu cech jakościowych produktów. Z załączonych do oferty dokumentów w sposób nie budzący wątpliwości powinno zatem wynikać, iż zaoferowany artykuł równoważny posiada parametry nie gorsze niż te, które w Formularzu cenowym wskazał Zamawiający.

Zaproponowanie w ofercie artykułów o parametrach gorszych aniżeli podane w zestawieniu rodzajowo-ilościowo-wartościowym do zapytania ofertowego spowoduje odrzucenie oferty bądź rozwiązanie umowy.

UWAGA!!

W niektórych pozycjach w zestawieniu rodzajowo-ilościowo-wartościowym nie wpisano „lub równoważne”, co oznacza, że Zamawiający nie dopuszcza składania produktu równoważnego/zamiennego.

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się ceną oraz jakością zastosowanych produktów równoważnych.
 2. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
 3. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia zapytania o cenę bez podania przyczyn w każdym czasie.
 5. Termin realizacji zamówienia (12 m-cy): od 09.03.2020r. Do 08.04.2021r. Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.
 6. Opis sposobu przygotowania oferty:
 7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 8. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
 9. Oferta i wszystkie załączniki muszą być opieczętowane pieczęcią firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
 10. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 11. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
 12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 13. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
 14. Oferty częściowe oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.
 15. Oferta winna być przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
 16. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dołączyć do oferty Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w udziale w zapytaniu ofertowym:
 17. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - Załącznik nr 2.
 18. Składanie ofert.
 19. Ofertę wraz z załącznikami opatrzoną nazwą zamówienia: ,,Oferta na dostawę produktów do pielęgnacji ciała, produktów czyszczących i polerujących, produktów wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2020/2021r. " należy złożyć do dnia 04.03.2020 r. do godz. 13:00:
 • w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Bielawki 47; 83-130 Pelplin (Budynek Główny – administracja) lub,
 • przesłać pocztą e-mail: bielawki@op.pl za potwierdzeniem odbioru.
 1. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, czy kurierska.
 2. O wyborze najbardziej odpowiadającej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców pisemnie.
 3. Z Wykonawcą, który złoży najlepiej odpowiadającą ofertę zostanie zawarta umowa (wzór umowy stanowi Załącznik Nr 3). Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy do Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach następujące kserokopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem":
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,
 • zaświadczenie o numerze NIP,
 • zaświadczenie o numerze REGON.
 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Małgorzata Gładykowska (58) 536-16-59, adres e-mail: bielawki@op.pl

Korespondencja w sprawie Zamówienia : fax (58) 536-16-59.

VII. Inne postanowienia

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w każdym czasie dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający ogłosi to na swojej stronie intrnetowej: dpsbielawki.com i każda zmiana staje się wiążąca od chwili ogłoszenia.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
 3. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
 4. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego bez udziału Wykonawców.

VIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana(ni) danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin, NIP: 5932133096, REGON: 040000049.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni się skontaktować w sprawach ochrony Pana(ni) danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: administracja@dpsbielawki.pl lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin.

3.Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na  „Dostawę produktów do pielęgnacji ciała, produktów czyszczących i polerujących, produktów wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

 1. Odbiorcami Pana(ni) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 701– 705 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
 2. Pana(ni) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Kodeksu cywilnego, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Kodeks cywilny.
 4. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 5. Administrator nie przewiduje przekazywania Pana(ni) danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 6. Posiada Pan(ni):
 7. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana(ni) dotyczących,

b.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana(ni) danych osobowych,

 1. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*,
 2. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pana(ni), że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 3. nie przysługuje Panu(ni):
 4. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 6. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce Prywatności dostępnej w naszej placówce oraz na naszej stronie internetowej.

Załącznik nr 1 – Oferta cenowa.

Załącznik nr A – Zestawienie rodzajowo – ilościowe- wartościowe.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o                      zamówienie publiczne.

Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy- wzór umowy.

                                                                                                Dyrektor Domu

                                                                                             mgr Katarzyna Piotrkowska

 

PLIKI DO POBRANIA

Załącznik A-zest. rodzajowo-ilosciowo-wartościowe

Załącznik nr 1- oferta.

Załącznik nr 2- oświadczenie.

Załącznik nr 3 - umowa.

 

 

 

 

 

 


 Informacja o realizacji zadania realizowanego w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  w ramach umowy dotacji nr WFOŚ

 Informacja o realizacji zadania realizowanego w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  w ramach umowy dotacji nr WFOŚ/D/485/1482/2019

 

 1. Nazwa zadania: Przeprowadzenie modernizacji przepompowni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach.
 2. Koszt kwalifikowany zadania: 147 600,00 zł.
 3. Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: Kwota dofinansowana zadania przez WFOŚiGW w Gdańsku 118 000,00 zł. w formie dotacji. Dotacja przeznaczona w całości na wydatki i zakupy inwestycyjne.
 4. Informacja o dofinansowaniu ze środków WGOŚiGW w Gdańsku: Zadanie dofinansowane zgodnie z umową na kwotę 118 000,00 zł.

 

 1. Opis zadania:

 

W Domu Pomocy Społecznej istniejące budynki mieszkalne dla niepełnosprawnych mieszkańców są połączone grawitacyjną siecią kanalizacji sanitarnej do przepompowni lokalnych, z których ścieki podawane są rurociągiem tłoczonym do zbiorników przepompowni głównej. Z przepompowni głównej również za pomocą rurociągu tłoczonego ścieki są transportowane do reaktora SBR ciśnieniowej oczyszczalni ścieków. W ubiegłym roku dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Gdańsku oczyszczalnia ścieków została zmodernizowana. Obecnie oczyszczalnia pracuje bezawaryjnie osiągając zamierzony efekt ekologiczny, co potwierdzają prowadzone cykliczne badania. Niestety ze względu na brak środków, nie została przeprowadzona modernizacja istniejących przepompowni (lokalnych i głównej). Obecnie wymagane jest bardzo częste wykonywanie napraw elektrycznych oraz czyszczenie pomp tłoczących (notoryczne zapychanie się otworów i wirników pomp). Mając na uwadze potrzeby naszych mieszkańców i zwiększającą się ich liczbę, w ciągu ostatnich lat przeprowadziliśmy modernizację istniejących i budowę nowych obiektów mieszkalnych. Lokalizacja nowo wybudowanych budynków wymusiła podłączenie trzech z nich (70 miejsc mieszkalnych) do jednej z przepompowni lokalnych. Zwiększony napływ ścieków do przepompowni powoduje wydłużony czas pracy pompy tłocznej, zaś dopływające wraz ze ściekami zanieczyszczenia stałe (artykuły higieniczne, resztki spożywcze, opakowania z tworzyw sztucznych) powodują zapychanie się otworów ssących pompy, unieruchomienie ich wirników, w efekcie czego dochodzi do uszkodzenia urządzenia. Ze względu na specyfikę naszego Domu, który jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie nie unikniemy zanieczyszczeń stałych. W związku z powyższym konieczne jest zainstalowanie w omawianej przepompowni lokalnej kraty na skratki, która wychwyci dopływające elementy stałe. Konieczne również wydaje się zamontowanie w przepompowni pompy tłocznej o zwiększonej wydajności. Podczas modernizacji omawianej przepompowni, należy również wykonać izolacje powierzchni betonowych, przebudowę pokrywy stropowej oraz montaż nowych włazów. Należy również wykonać nową szafkę elektryczną. Teren obiektu należy odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

 1. Strona główna dotującego www.wfos.gdansk.pl
 2. Sprawozdanie z realizacji zadania:

Modernizacja przepompowni ścieków została zrealizowana całościowo.

Wykonano:

 • demontaż istniejącej armatury w zbiorniku przepompowni,
 • oczyszczenie wewnętrznej powierzchni zbiornika,
 • nałożenie izolacji zabezpieczających na wewnętrzną powierzchnię zbiornika,
 • montaż armatury (rurociągi, zasuwy zwrotne, uszczelki, flansze, kołnierze, śruby),
 • montaż kraty na skratki,
 • montaż pompy zatapialnej wraz z oprzyrządowaniem,
 • montaż żurawika do wyciągania pompy,
 • montaż wyłączników pływakowych,
 • wykonanie szafki sterowniczej wraz z oprogramowaniem,
 • przebudowa pokrywy przepompowni wraz z montażem włazu technologicznego oraz kominków wentylacyjnych,
 • wykonanie barierek ochronnych ograniczających wejście na teren przepompowni osób nieupoważnionych.

 

Realizacja zadania przyniosła efekty w postaci separacji zanieczyszczeń stałych tzw. skratek ze ścieków socjalno - bytowych. Pozwala to na osiągnięcie lepszej jakości osadu z istniejącej oczyszczalni ścieków, zaś oddzielone skratki zostają przekazane do miejsca utylizacji. Wymiana pompy zmniejszyła koszty energii elektrycznej, Wykonanie nowej izolacji ścian komory przepompowni uniemożliwia przedostawanie się ścieków do gruntu.

 


Informacja o wyborze oferty na dostawę pieczywa i innych wypieków

Bielawki, 17.12.2019r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „dostawę pieczywa i innych wypieków dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach na rok 2020 wpłynęła jedna oferta od następującego podmiotu:

1) Piekarnia – Ciastkarnia „U Karola”, ul. Witosa 10B, 83-140 Gniew,

Zamawiający wybrał ofertę Piekarnia – Ciastkarnia „U Karola”, ul. Witosa 10B, 83-140 Gniew.

 

                                                                                                                                    Dyrektor Domu

                                                                                                                             Katarzyna Piotrkowska


Informacja o wyborze ofert na dostawę pieluchomajtek

Bielawki, 17.12.2019r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „sukcesywną dostawę pieluchomajtek na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach na rok 2020” wpłynęła jedna oferta od następującego podmiotu:

1)  FARMPOL Sp.z o.o., ul. Geodetów 11, 80-298 Gdańsk,

Zamawiający wybrał ofertę FARMPOL Sp.z o.o., ul. Geodetów 11, 80-298 Gdańsk.

                                                                                                                      Dyrektor Domu                                                                                                                       Katarzyna Piotrkowska


Zapytanie ofertowe na produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych

Bielawki, 17.12.2019 r.

Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach                                                

Bielawki 47

83-130 Pelplin

Telefon/faks: (58) 536-16-59

Email: bielawki@op.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00

 

                          

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym zakupem produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2020r. uprzejmie proszę o złożenie oferty cenowej zgodnie z załączonymi dokumentami.

 

 1. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach

Bielawki 47

83-130 Pelplin

tel.(58) 536-16-59

NIP: 593-21-33-096

 

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:
 2. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej według zestawienia rodzajowo – ilościowo – wartościowego opisanego w Załączniku nr A do Formularza oferty.

 

 1. Zestawienie rodzajowo – ilościowo – wartościowe zawarte w Załączniku nr A w rubryce 4 zawiera prognozowane (szacunkowe) zapotrzebowanie asortymentu (przedmiotu dostawy) w okresie jednego roku i są to wielkości orientacyjne, przyjęte dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

 1. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne będą dostarczane dwa razy w tygodniu od godz. 7:30 do godz. 09:00 do siedziby Zamawiającego, zgodnie ze złożonym telefonicznie lub faksem zamówieniem, poprzedzającym dzień dostawy towaru. Dostawa obejmuje również wniesienie przedmiotu zamówienia przez pracowników Wykonawcy do wskazanego magazynu u Zamawiającego.

 

 1. Dostarczone produkty zwierzęce, mięso oraz produkty mięsne powinny być wysokiej jakości, świeże, schłodzone, bez wad jakościowych, kolor mięsa jasno-różowy właściwy jak dla mięsa świeżego.
 2. Dostarczany przedmiot zamówienia musi być pakowany w oryginalnych opakowaniach oraz musi posiadać etykietę w języku polskim zawierającą co najmniej:
 • nazwę produktu,
 • wykaz składników, przede wszystkim zawartość mięsa odpowiadającą zawartości wskazanej w załączniku A dla poszczególnych towarów,
 • datę produkcji,
 • nazwę i adres producenta,
 • masę netto,
 • datę przydatności do spożycia, datę minimalnej trwałości do spożycia,
 • zawartość netto wyrażonej w jednostkach miary,
 • oznaczenie partii produkcyjnej umożliwiającej identyfikację artykułu.
 1. Towar nie posiadający etykiety będzie bezwzględnie zwracany do dostawcy.
 2. Pojemniki oraz opakowania muszą posiadać atest PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Powinny być gładkie, czyste, łatwe do mycia i dezynfekcji.
 3. Zamawiający informuje, iż w niektórych pozycjach w zestawieniu rodzajowo-ilościowo-wartościowym przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów bądź pochodzenia. Wskazania te mają charakter przykładowy, określają jedynie klasę i standard zamawianych wyrobów. Zamawiający dopuszcza w tych przypadkach składanie ofert na rozwiązania równoważne, a zatem zaoferowanie produktu o takim samym składzie, jakości i właściwościach organoleptycznych (kolor, konsystencja, zapach, smak) w opakowaniu, którego rodzaj i wielkość wskazał Zamawiający w ww. formularzu.

 

 1. Nie dopuszcza się dostarczenia towaru w opakowaniach zastępczych, uszkodzonych, czy zbiorczych.

 

 1. Przedmiot zamówienia musi być dobry jakościowo i posiadać co najmniej:
 2. a) 3 dniowy termin do spożycia w przypadku mięsa,
 3. b) 21 dniowy termin do spożycia w przypadku wędlin.

 

 1. Proces dostawy będącej przedmiotem zamówienia powinien być zgodny z obowiązującymi przez Wykonawcę systemem HACCP w przetwórstwie spożywczym.

 

 1. Zamawiający wymaga, aby na dokumencie dostawy lub innym dokumencie handlowym była wskazana data przydatności do spożycia dla zakupionego towaru.

 

 1. Towar zostanie dostarczony transportem Wykonawcy do siedziby zamawiającego. Koszt transportu wliczony będzie w cenę dostawy.

 

 1. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem, przeterminowanego lub złej jakości Wykonawca na swój koszt dokona wymiany takiego towaru na wolny od wad- w tym samym dniu, w którym miała miejsce dostawa.

 

 1. W ramach zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą (najtańszą) oferty cenową.

 

 1. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

 

 1. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

 

 1. Termin wykonania zamówienia (12 m-cy): od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

 

 1. Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
 4. Oferta i wszystkie załączniki muszą być opieczętowane pieczęcią firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
 5. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 6. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
 7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
 9. Oferty częściowe oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.
 10. Oferta winna być przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
 11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dołączyć do oferty Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w udziale w zapytaniu ofertowym:
 12. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - Załącznik nr 2.
 13. Oświadczenie o spełnieniu koniecznych wymagań higieniczno - sanitarne w procesie produkcji i obrocie żywnością.- Załącznik nr 3.
 14. Składanie ofert.
 15. Ofertę wraz z załącznikami opatrzoną nazwą zamówienia: ,,Oferta na  dostawę produktów zwierzęcych, mięsa oraz produktów mięsnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2020 r" należy złożyć do dnia 23.12.2019 r. do godz. 14:00:
 • w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Bielawki 47; 83-130 Pelplin (Budynek Główny – administracja) lub,
 • przesłać pocztą e-mail: bielawki@op.pl za potwierdzeniem odbioru.
 1. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, czy kurierska.
 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców pisemnie.
 3. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa (wzór umowy stanowi Załącznik Nr 4). Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy do Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach następujące kserokopie dokumentów potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem":
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,
 • zaświadczenie o numerze NIP,
 • zaświadczenie o numerze REGON.
 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Małgorzata Gładykowska (58) 536-16-59, adres e-mail: bielawki@op.pl

Korespondencja w sprawie Zamówienia : fax (58) 536-16-59.

 

VII. Inne postanowienia

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w każdym czasie dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający ogłosi to na swojej stronie intrnetowej: dpsbielawki.com i każda zmiana staje się wiążąca od chwili ogłoszenia.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
 3. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.

4.Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego bez udziału Wykonawców.

 

VIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana(ni) danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin, NIP: 5932133096, REGON: 040000049.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni się skontaktować w sprawach ochrony Pana(ni) danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: administracja@dpsbielawki.pl lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin.

3.Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2020” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

 1. Odbiorcami Pana(ni) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 701– 705 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
 2. Pana(ni) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Kodeksu cywilnego, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Kodeks cywilny.
 4. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 5. Administrator nie przewiduje przekazywania Pana(ni) danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 6. Posiada Pan(ni):
 7. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana(ni) dotyczących,

b.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana(ni) danych osobowych,

 1. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*,
 2. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pana(ni), że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 3. nie przysługuje Panu(ni):
 4. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 6. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce Prywatności dostępnej w naszej placówce oraz na naszej stronie internetowej.

Załącznik nr 1 – Oferta cenowa.

Załącznik nr A – Zestawienie rodzajowo – ilościowe- wartościowe.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o                      zamówienie publiczne.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu koniecznych wymagań higieniczno -                                sanitarne w procesie produkcji i obrocie żywnością.

Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy- wzór umowy.

                                                                                                Dyrektor Domu
mgr Katarzyna Piotrkowska

 

 

Załącznik Nr 1

 

……………………………………                                                               …........................................

Pieczęć Wykonawcy                                                                              (miejscowość, data)

 

OFERTA CENOWA

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

NAZWA WYKONAWCY: …………………………………………………………………………........................

ADRES: ………………………………………………………………………………………………......................

TELEFON: ……………………......... FAX: …………………........... E-mail : ………………………………..

NIP ……………………………………...........               REGON ………………………………………………...

NR RACHUNKU BANKOWEGO ………………………………………………………………….........................................................................

Niniejszym składam ofertę na:

dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach na rok 2020, na warunkach opisanych w  Zapytaniu Ofertowym.

 

Wartość ofertowa przedmiotu dostawy zgodnie z Załącznikiem A wynosi:

 

Wartość netto ………………………………………………………. zł

Słownie ………………………………………………………………………………………………...........

Wartość brutto …………………………………………………..… zł

Słownie……………………………………………………………………………………………….........…

 

Do niniejszego formularza dołączam:

1) Wypełnione zestawienie rodzajowo – ilościowo – wartościowe. - Załącznik A

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne – Załącznik nr 2.

3) Oświadczenie o spełnieniu koniecznych wymagań higieniczno - sanitarne w procesie produkcji i obrocie żywnością - Załącznik nr 3.

 

 1. Oświadczam, że zawarte w Zapytaniu Ofertowym w Załączniku 4 istotne postanowienia umowy – wzór umowy, zostały zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w wymienionym załączniku, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 

….........................................................                               …...................................................

(miejscowość, data)                                                (podpis i pieczątka Wykonawcy)

                                                               

Załącznik nr 2

 

…..........................................

(pieczęć firmowa)

 

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

 

Nazwa Wykonawcy: …....................................................................................................

Adres Wykonawcy: …......................................................................................................

Nr tel./fax: …..................................................................................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: dostawę produktów zwierzęcych, mięsa oraz produktów mięsnych  spełniam/spełniamy* warunki udziału w postępowaniu i oświadczam/oświadczamy*, że:

1) posiadam kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej jakie przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) moja sytuacja ekonomiczna gwarantuje wykonanie zamówienia i posiadam dostęp do niezbędnej ilości środków, jakie wymaga Zamawiający dla bieżącej realizacji zamówienia.

3) posiadam zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

 

….........................., dnia …............... 2019r.

 

…................................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

 

 • niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006r. Nr 171 poz. 1225, z późn. zm.) oświadczam, że spełniam konieczne wymagania higieniczno-sanitarne w procesie produkcji i obrocie żywnością.

 

….........................., dnia …............... 2019r.

 

…................................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

 

PLIK  KALKULACYJNY DO  POBRANIA  -   Załącznik A - zest. mięsa, wędlin 2020r


ZAPYTANIE OFERTOWE z planowanym zakupem pieczywa i innych wypieków

Bielawki, 06.12.2019 r.

Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach                                                       

Bielawki 47, 83-130 Pelplin

Telefon/faks: (58) 536-16-59

Email: bielawki@op.pl

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek: 7:00  : 15:00.

       ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym zakupem pieczywa i innych wypieków na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2020r. uprzejmie proszę o złożenie oferty cenowej zgodnie z załączonymi dokumentami.

 

 1. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach

Bielawki 47

83-130 Pelplin

tel.(58) 536-16-59

NIP: 593-21-33-096

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:
 2. Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA PIECZYWA i innych wypieków dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach według zestawienia rodzajowo – ilościowo - wartościowego opisanego w Załączniku nr A do FORMULARZA OFERTY.
 3. Zestawienie rodzajowo – ilościowo – wartościowe zawarte w Załączniku nr A w rubryce 4 zawiera prognozowane (szacunkowe) zapotrzebowanie asortymentu (przedmiotu dostawy) w okresie jednego roku i są to wielkości orientacyjne, przyjęte dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

 1. 1. Pieczywo dostarczane będzie sześć razy w tygodniu w godzinach od 6:00 do 6:30, do siedziby Zamawiającego, zgodnie ze złożonym telefonicznie lub faksem zamówieniem, poprzedzającym dzień dostawy towaru.
 2. Towar zostanie dostarczony transportem Wykonawcy do siedziby zamawiającego. Koszt
  transportu wliczony będzie w cenę dostawy.
 3. Przedmiot zamówienia musi posiadać:

- foremny kształt (nie rozlany, nie zgnieciony, nie porozrywany)

- skórkę nie oddzielającą się od miękiszu, nie zabrudzoną, nie spaloną,

-miękisz suchy, o wyraźnie właściwej porowatości, bez zakalca, bez zanieczyszczeń oraz       obecności grudek mąki lub soli,

- miękisz o właściwym smaku ( nie gorzki, niezbyt kwaśny, zbyt słonym lub niesłonym).

 1. Wykonwaca zobowiazany jest:

1) dostarczać produkty, które są dopuszczone do sprzedaży,

2) dostarczać artykuły nie wykazujące oznak nieświeżości lub zepsucia, świeże, zgodne z Systemami Bezpieczeństwa Jakości Żywności i Polskimi Normami Żywieniowymi oraz okresem przydatności do spożycia dla danego produktu,

3) towar dostarczać w nieuszkodzonych opakowaniach,

4) dostarczać produkty pierwszego gatunku,

5) dostarczać art. wymienione w tabeli jako poz. 1,2,3 (różne gatunki chleba, bułka paryska)- jako pokrojone i opakowane odpowiedniej jakości folią,

6) dostarczać produkty czyste, niezabrudzone, nieuszkodzone mechanicznie, spełniające wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach, posiadające właściwe atesty, certyfikaty oraz posiadające ważne terminy ważnosci do spożycia.

 1. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem, przeterminowanego lub złej jakości Wykonawca na swój koszt dokona wymiany takiego towaru w tym samym dniu, w którym miała miejsce dostawa.
 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się odpowiednią jakością oraz ceną.

W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą – PRÓBKI przedmiotu dostawy.

 1. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
 2. Termin realizacji zamówienia (12 m-cy): od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 3. Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.
 4. Opis sposobu przygotowania oferty:
 5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
 7. Oferta i wszystkie załączniki muszą być opieczętowane pieczęcią firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
 8. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 9. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
 10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 11. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
 12. Oferty częściowe oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.
 13. Oferta winna być przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
 14. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dołączyć do oferty Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w udziale w zapytaniu ofertowym:
 15. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - Załącznik nr 2.
 16. Oświadczenie o spełnieniu koniecznych wymagań higieniczno - sanitarnych w procesie produkcji i obrocie żywnością - Załącznik nr 3.
 17. Składanie ofert.
 18. Ofertę należy złożyć do dnia 12.12.2019r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Bielawki 47; 83-130 Pelplin (Budynek Główny - administracja). Oferta powinna być opatrzona nazwą zamówienia: ,,Oferta na  dostawę pieczywa oraz inne wypieki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2020 r".
 19. Oferta Wykonawcy złożona po terminie zostanie zniszczona komisyjnie w siedzibie Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, czy kurierska.
 20. O wyborze najbardziej odpowiadającej oferty Zamawiający ogłosi na stronie inetrnetowej.
 21. Z Wykonawcą, który złoży najlepiej odpowiadającą ofertę zostanie zawarta umowa (wzór umowy stanowi Załącznik Nr 4). Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy do Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach następujące kserokopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem":
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,
 • zaświadczenie o numerze NIP,
 • zaświadczenie o numerze REGON.
 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Małgorzata Gładykowska (58) 536-16-59, adres e-mail: bielawki@op.pl

Korespondencja w sprawie Zamówienia : fax (58) 536-16-59.

VII. Inne postanowienia

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w każdym czasie dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający ogłosi to na swojej stronie intrnetowej: dpsbielawki.com i każda zmiana staje się wiążąca od chwili ogłoszenia.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
 3. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
 4. Zamawiający zaznacza, że nie będzie zwracał próbek Wykonacom, nawet tym, których ofert nie wybrano.
 5. Wykonawca może składać pytania do Zamawiającego odnośnie Zapytania ofertowego na adres e-mail: bielawki@op.pl do dnia 10.12.2019r. Do godz. 12:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania Wykonwaców zadane po tym terminie.

4.Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego bez udziału Wykonawców.

VIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana(ni) danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin, NIP: 5932133096, REGON: 040000049.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni się skontaktować w sprawach ochrony Pana(ni) danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: administracja@dpsbielawki.pl lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin.

3.Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę pieczywa i innych wypieków dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2020” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

 1. Odbiorcami Pana(ni) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 701– 705 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
 2. Pana(ni) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Kodeksu cywilnego, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Kodeks cywilny.
 4. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 5. Administrator nie przewiduje przekazywania Pana(ni) danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 6. Posiada Pan(ni):
 7. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana(ni) dotyczących,

b.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana(ni) danych osobowych,

 1. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*,
 2. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pana(ni), że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 3. nie przysługuje Panu(ni):
 4. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 6. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce Prywatności dostępnej w naszej placówce oraz na naszej stronie internetowej.

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Oferta cenowa.

Załącznik nr A – Zestawienie rodzajowo – ilościowe- wartościowe.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o                      zamówienie publiczne.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu koniecznych wymagań higieniczno -                                sanitarnych w procesie produkcji i obrocie żywnością.

Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy- wzór umowy.

                                                                                                Dyrektor Domu

 1. mgr Katarzyna Piotrkowska

 

 

Załącznik Nr 1

 

……………………………………                                                               …........................................

Pieczęć Wykonawcy                                                                              (miejscowość, data)

 

OFERTA CENOWA

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

NAZWA WYKONAWCY: …………………………………………………………………………........................

ADRES: ………………………………………………………………………………………………......................

TELEFON: ……………………......... FAX: …………………........... E-mail : ………………………………..

NIP ……………………………………...........               REGON ………………………………………………...

NR RACHUNKU BANKOWEGO ………………………………………………………………….........................................................................

Niniejszym składam ofertę na:

dostawę pieczywa i innych wypieków dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach na rok 2020, na warunkach opisanych w  Zapytaniu Ofertowym.

 

Wartość ofertowa przedmiotu dostawy zgodnie z Załącznikiem A wynosi:

 

Wartość netto ………………………………………………………. zł

Słownie ………………………………………………………………………………………………...........

Wartość brutto …………………………………………………..… zł

Słownie……………………………………………………………………………………………….........…

 

Do niniejszego formularza dołączam:

1) Wypełnione zestawienie rodzajowo – ilościowo – wartościowe. PIECZYWO I INNE WYPIEKI - Załącznik A

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne – Załącznik nr 2.

3) Oświadczenie o spełnieniu koniecznych wymagań higieniczno - sanitarne w procesie produkcji i obrocie żywnością - Załącznik nr 3.

 

 1. Oświadczam, że zawarte w Zapytaniu Ofertowym w Załączniku 4 istotne postanowienia umowy – wzór umowy, zostały zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w wymienionym załączniku, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 

….........................................................                               …...................................................

(miejscowość, data)                                                (podpis i pieczątka Wykonawcy)

 

 Załącznik nr A

ZESTAWIENIE RODZAJOWO – ILOŚCIOWO – WARTOŚCIOWE

PIECZYWO I INNE WYPIEKI

 

Lp.

Nazwa asortymentu dostawy Jedn.

miary

Szacunkowe roczne zapotrzebo-wanie Cena jednostkowa netto

w zł

VAT w % Cena jednostko-wa brutto

w zł

(5 x 6)

Wartość asortymentu netto w zł

(4 x 5)

Wartość asortymentu

brutto w zł

(4 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Chleb oliwski krojony na zakwasie naturalnym 500 g  

Szt.

 

6 700

2 Chleb żytnio-razowy krojony ze słonecznikiem 500 g  

Szt.

 

5 800

3 Bułka pszenna paryska krojona bez polepszaczy

400 g

 

Szt.

 

2 600

4 Bułka kajzerka

bez polepszaczy 55 g

 

Szt.

 

2 000

5 Bułka pszenna graham z ziarnami (siemię lniane, słonecznik, sezam, len) 50 g Szt. 300
6 Bułka ziarnista - bułka pszenna z dodatkiem ziaren (siemię lniane, słonecznik, sezam) 50 g Szt. 500
7 Bułka multiziarno – bułka pszenno-żytnia z dodatkiem ziaren zbóż 50 g Szt. 1 000
8 Bułka maślana – bułka drożdżowa o lekko słodkawym smaku 80 g Szt. 500
9 Drożdżówki z kruszonką i nadzieniem (budyń lub marmolada) + delikatna polewa z cukru pudru 160 g Szt.  

1 200

10 Pączek z marmoladą z posypką z cukru pudru 110 g  

Szt.

 

1 000

11 Bułka tarta opak. 500 g op. 60
  RAZEM

 

WARTOŚĆ NETTO W  ZŁ (POZ. 1-11)……………………………………………………………......

Słownie………………………………………………………………………………………………............

WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ (POZ. 1-11)…………………………………………………………........

Słownie………………………………………………………………………………………………............

 

Miejsce i data  ...……………………...                                  …................................................

(Pieczęć oraz podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2

 

…..........................................

(pieczęć firmowa)

 

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

 

Nazwa Wykonawcy: …....................................................................................................

Adres Wykonawcy: …......................................................................................................

Nr tel./fax: …..................................................................................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: dostawę pieczywa i innych wypieków spełniam/spełniamy* warunki udziału w postępowaniu i oświadczam/oświadczamy*, że:

1) posiadam kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej jakie przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) moja sytuacja ekonomiczna gwarantuje wykonanie zamówienia i posiadam dostęp do niezbędnej ilości środków, jakie wymaga Zamawiający dla bieżącej realizacji zamówienia.

3) posiadam zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

….........................., dnia …............... 2019r.

 

…................................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

 

 • niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006r. Nr 171 poz. 1225, z późn. zm.) oświadczam, że spełniam konieczne wymagania higieniczno-sanitarne w procesie produkcji i obrocie żywnością.

 

….........................., dnia …............... 2019r.

 

…................................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

 

Załącznik nr 4

Umowa Nr   …….../……...

Zawarta w dniu …………….. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej z siedzibą w Bielawki 47, 83 - 130 Pelplin reprezentowanym przez:

 1. mgr Katarzynę Piotrkowską zwanym dalej Zamawiającym,

a ……………………………………………………………………………………………………….........

reprezentowanym przez :

…………………………………………………………………………………………………………........

Zwanym  dalej Wykonawcą,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu zapytania ofertowego została zawarta umowa o następującej treści:

 

 • 1
 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania odpowiedniej jakości pieczywa oraz innych wypieków w cenach zgodnych z ofertą cenową - Załącznik nr 1.
 2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa szczegółowe zestawienie rodzajowo – ilościowo - wartościowe, które stanowi Załącznik nr A do umowy.
 • 2

Niniejsza umowa zostaje zawarta:

na okres 12 miesięcy tj. od dnia …………………………....  do dnia …………………………..

 •        3
 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na podstawie ceny ofertowej w kwocie:

 

Brutto zł: ……………………...............

Słownie brutto zł : ……………………………………………………………………………............

Netto zł: ……………………….............

Słownie netto zł: ………………………………………………………………………………...........

 

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy dokonanej za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w przypadku konieczności zmiany podatku kwoty VAT, w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności podatkowych dotyczących obowiązującej wysokości (stawki) podatku VAT.
 2. Ceny jednostkowe opisane w ZAŁĄCZNIKU A nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania umowy.
 • 4
 1. Przedmiot umowy będzie dostarczany sześć razy w tygodniu w godzinach od 6:00 do 6:30, do siedziby Zamawiającego, zgodnie ze złożonym telefonicznie lub faksem zamówieniem, poprzedzającym dzień dostawy towaru.

 

 1. Strony postanawiają, że towar zostanie dostarczony transportem Wykonawcy do siedziby zamawiającego. Koszt transportu wliczony jest w cenę dostawy.
 • 5

Wykonawca oświadcza, że posiada środki transportu dostosowane do przewozu pieczywa, jak również, że spełnia konieczne wymagania higieniczno-sanitarne w procesie produkcji i obrocie żywnością.

 • 6
 1. Łączna ilość przedmiotu zamówienia ma charakter prognozowany (szacunkowy) i nie będzie przyjmowana jako podlegająca zapłacie.
 2. Zapłacie podlega wartość faktycznie zrealizowanych dostaw.
 3. Wielkość dostaw uzależniona będzie od aktualnych potrzeb Zamawiającego.
 • 7
 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i terminowość realizowanych dostaw.
 2. Zamawiający będzie kontrolował jakość dostaw.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż przedmiot dostawy posiada wady, jest niezgodny z zamówieniem, przeterminowany lub złej jakości to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania na własny koszt jego wymiany na towar właściwy lub niewadliwy tzn. w tym samym dniu od powiadomienia telefonicznego potwierdzonego faksem zgłoszenia Wykonawcy o istnieniu wady.
 • 8

Wynagrodzenie za poszczególne dostawy będzie płatne na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu. Za datę realizacji płatności uważa się datę wydania przez Zamawiającego polecenia zapłaty.

 • 9
 1. Dostawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku nienależytego wywiązania się Dostawcy z postanowień niniejszej umowy oraz wymogów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w szczególności gdy:
 • Dostawca będzie się uchylać od realizacji umowy na zasadach przedstawionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie oraz niniejszej umowy
  – Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 5% wartości całego zamówienia,
 • poszczególne dostawy realizowane będą nieterminowo Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 0,5% wartości partii dostawy za każdy dzień zwłoki w realizacji danego zamówienia.
 • 10
 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcie umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 • 11
 1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez zachowania wypowiedzenia w przypadku powtarzających się nieterminowych, niekompletnych i nieodpowiedniej jakości dostaw.
 3. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku powtarzającego się nieterminowego płacenia rachunków.
 • 12

Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy, będą rozstrzygnięte przez sąd  właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

 • 13

W sprawach nieuregulowanych treścią umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 • 14

Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 • 15

Integralną część niniejszej umowy stanowi Załącznik A – zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia i oferta cenowa.                                                                                                                                           

...................................                                                           ……………...................

WYKONAWCA                                                                            ZAMAWIAJĄCY


OFERTA CENOWA  -  ZESTAWIENIE RODZAJOWO – ILOŚCIOWO – WARTOŚCIOWE  PIELUCHOMAJTKI NA 2020 R.

Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach                                    Bielawki, 06.12.2019r. Bielawki 47
83-130 Pelplin

Telefon/faks: (58) 536-16-59

E-mail: bielawki@op.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Dom Pomocy Społecznej

Bielawki 47, 83-130 Pelplin

NIP : 593-21-33-096

REGON: 040000049

Email: bielawki@op.pl

Telefon/faks: (58) 536-16-59

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00 w dni robocze.

 

II . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy wyrobów medycznych pieluchomajtek (refundowanych przez NFZ wg obowiązujących przepisów) dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach tj. dla dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, mających problem z nietrzymaniem moczu. Wielkość i rodzaj przedmiotu zamówienia zawiera formularz OFERTA CENOWA - ZESTAWIENIE RODZAJOWO – ILOŚCIOWO – WARTOŚCIOWE stanowiący Załącznik nr 1. Określone w Załączniku nr 1 ilości pieluchomajtek są szacunkowe.

Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia ilości mniejszej. Niewyczerpanie określonej ilości szacunkowej nie powoduje roszczeń w stosunku za ilości zrealizowane. Ponadto przewiduje się przesunięcia ilościowe z zakresie rozmiarów (niewyczerpanie ilości jednego rozmiaru a zwiększenie ilości innego rozmiaru).

 

III.  SPECYFIKACJA PRZEDMIOTÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Oferowany przedmiot zamówienia musi być oznaczony znakiem CE, objęty odpowiednimi atestami oraz spełniający wymogi norm jakościowych i technologii produkcji określonych w Polskich Normach. W tym spełniający wymogi normy ISO-11948 w zakresie chłonności dot. pieluchomajtek. Wykonawca odpowiada za jakość i termin ważności dostarczonego towaru. Termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia wynosi minimum 6 m-cy licząc od dnia dostawy do Zamawiającego.

Pieluchomajtki o wysokiej chłonności przeznaczone dla osób z ciężkim i bardzo ciężkim problemem nietrzymania moczu – pieluchomajtki nocne. Mogące być stosowane zarówno u osób prowadzących aktywny tryb życia jak i u osób obłożnie chorych. Mogą być stosowane zarówno przy nietrzymaniu moczu, jak i przy inkontynencji kałowej

 

Właściwości pieluchomajtek:

 1. a) oddychające - warstwa zewnętrzna zbudowana z paraprzepuszczalnego materiału, sprawiająca, że skóra swobodnie oddycha,
 2. b) podwójny system dopasowania – wygoda i bezpieczeństwo:
 • ściągacz taliowy,

-podwójne przylepcorzepy; możliwość wielokrotnego zapinania i odklejania przylepcorzepów bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej pieluchomajtek,

 1. c) podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu – wysoka chłonność i poczucie suchości,
 2. d) elastyczne ściągacze w kroczu i wewnętrzne hydrofobowe falbanki boczne zapobiegające wyciekom – większe bezpieczeństwo,
 3. e) identyfikator wilgotności – informacja o potrzebie zmiany wyrobu idealne w czasie dłuższych przerw między zmianami pieluchy.
 4. f) nie mogą zawierać elementów lateksowych,
 5. g) testowane dermatologicznie – uzyskały rekomendację dermatologów w oparciu o przeprowadzone niezależne badania dermatologiczne,
 6. h) minimalna chłonność pieluchomajtek:
 7. Pieluchomajtki S  – 1 900 ml.
 8. Pieluchomajtki M  – 2 600 ml.
 9. Pieluchomajtki L – 2 800 ml.
 10. Pieluchomajtki XL – 2 800 ml.

 

 

 

 1. WARUNKI WYKONYWANIA DOSTAWY :
 2. Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania imiennych wniosków na pieluchomajtki na aktualnych drukach.

 

 1. Wnioski na pieluchomajtki Wykonawca jest zobowiązany odbierać od Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt, w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. Po zrealizowaniu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia realizacji zamówienia na Zleceniu na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące kwartalnie oraz do dostarczenia Zamawiającemu kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem Zlecenia na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące kwartalnie (z wypełnionym potwierdzeniem prawa do refundacji w terminie 7 dni od zrealizowania zamówienia).

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt do Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 11:00. Realizacja zamówienia w ciągu 3 dni od zgłoszenia zamówienia.

Miejscem dostawy jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach  (pomieszczenie w piwnicy w Budynku Głównym). Dostawa obejmuje również wniesienie przez pracowników Wykonawcy zamówionego towaru do wskazanego przez Zamawiającego magazynu. Pracownik Wykonawcy zobowiązany jest poukładać w wyznaczonym magazynie pieluchomajtki wg rozmiarów w celu zweryfikowania prawidłowej ilości i jakości dostawy zamówienia w danym dniu.

 

 1. Dostawy winny być realizowane przystosowanym do tego celu transportem i w oryginalnych opakowaniach

 

 1. W przypadku ujawnienia braków ilościowych, ceny niezgodnej z ofertą, lub wad jakościowych – Zamawiający poinformuje Wykonawcę o fakcie ich zaistnienia, które zostaną niezwłocznie usunięte.

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia Faktury VAT zbiorczej i do dostarczenia jej Zamawiającemu w DNIU DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawca zobowiązuje się wystawić faktury VAT, z wyszczególnieniem: kwoty płatności Zamawiającego do limitu ceny, o której mowa w przepisach o NFZ, kwoty płatności mieszkańca powyżej limitu ceny z wyszczególnieniem danych mieszkańca: imię i nazwisko oraz kwoty refundacji przez NFZ.

 

 1. O refundację z NFZ Dostawca stara się we własnym zakresie.

 

 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności (pomniejszonej o refundację z NFZ oraz pomniejszonej o płatność mieszkańca) za wykonane dostawy, będącej sumą kwot wynikających z przemnożenia ilości rzeczywiście dostarczonych przez ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo-ilościowym.

 

 1. Płatność za każdą dostawę realizowana będzie przez Zamawiającego przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto (w Fakturze) w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT, po uprzednio zrealizowanej dostawie. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie handlu objętym przedmiotem zamówienia co najmniej od roku.
 3. Są dopuszczeni do obrotu prawnego zgodnie z wymogami ustawowymi.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
 3. Oferta i wszystkie załączniki muszą być opieczętowane pieczęcią firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
 4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 5. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
 6. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
 7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
 9. Oferty częściowe oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.
 10. Oferta winna być przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1.
 11. Zamawiający zaznacza, że może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie trzeba dołączyć do oferty Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w udziale w zapytaniu ofertowym:

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne – Załącznik nr 2.

2) Bezpłatne próbki oferowanych produktów wraz z kartami charakterystyki.

 1. Składanie ofert.
 2. Ofertę należy złożyć do dnia 13.12.2019r. do godz. 14:30 w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Bielawki 47; 83-130 Pelplin (Budynek Główny - Administracja). Oferta powinna być opatrzona nazwą zamówienia: ,,Oferta na  sukcesywną dostawę pieluchomajtek na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2020 r".

 

 1. Oferta Wykonawcy złożona po terminie zostanie zniszczona komisyjnie w siedzibie Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, czy kurierską.

 

 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się odpowiednią jakością oraz ceną, w związku z tym prosimy o dostarczenie bezpłatnych próbek wraz z kartami charakterystyki oferowanych produktów.

 

 1. Zamawiający zaznacza, że jeżeli przedmiot zamówienia w trakcie użytkowania go nie będzie spełniał oczekiwań jakościowych Zamawiającego - Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. O wyborze najlepszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców pisemnie.
 3. Z Wykonawcą, który złoży najdogodniejszą ofertę zostanie zawarta umowa (wzór umowy stanowi Załącznik Nr 3). Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy do Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach następujące kserokopie dokumentów potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem":
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,
 • zaświadczenie o numerze NIP,
 • zaświadczenie o numerze REGON.
 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Małgorzata Gładykowska (58) 536-16-59, adres e-mail: bielawki@op.pl

Korespondencja w sprawie Zamówienia : fax (58) 536-16-59.

 

 1. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
 2. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej brutto w sytuacji zmiany stawki podatku VAT wynikającej z obowiązującego prawa.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w każdym czasie dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający ogłosi to na swojej stronie intrnetowej: dpsbielawki.com i każda zmiana staje się wiążąca od chwili ogłoszenia.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
 5. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
 6. Zamawiający zaznacza, że nie będzie zwracał próbek Wykonacom, nawet tym, których ofert nie wybrano.
 7. Wykonawca może składać pytania do Zapytania ofertowego na adres e-mail: bielawki@op.pl do dnia 10.12.2019r. Do godz. 12:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania Wykonwaców zadane po tym terminie.

7.Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego bez udziału Wykonawców.

 

XII.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana(ni) danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin, NIP: 5932133096, REGON: 040000049.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni się skontaktować w sprawach ochrony Pana(ni) danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: administracja@dpsbielawki.pl lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin.

3.Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na  „Zakup i sukcesywne dostawy wyrobów medycznych pieluchomajtek dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2020r.". prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

 1. Odbiorcami Pana(ni) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 701– 705 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
 2. Pana(ni) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Kodeksu cywilnego, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Kodeks cywilny.
 4. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 5. Administrator nie przewiduje przekazywania Pana(ni) danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 6. Posiada Pan(ni):
 7. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana(ni) dotyczących,

b.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana(ni) danych osobowych,

 1. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*,
 2. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pana(ni), że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 3. nie przysługuje Panu(ni):
 4. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 6. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce Prywatności dostępnej w naszej placówce oraz na naszej stronie internetowej.

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 –  Oferta cenowa - Zestawienie rodzajowo – ilościowe- wartościowe -                                                          Pieluchomajtek.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o                      zamówienie publiczne.

Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy - wzór umowy.

                                                                                          Dyrektor Domu

 1. mgr Katarzyna Piotrkowska

Załącznik nr 2

…..........................................

(pieczęć firmowa)

 

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

 

Nazwa Wykonawcy: …....................................................................................................

Adres Wykonawcy: …......................................................................................................

Nr tel./fax: …..................................................................................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: na sukcesywną dostawę pieluchomajtek spełniam/spełniamy* warunki udziału w postępowaniu i oświadczam/oświadczamy*, że:

1) posiadam kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.

2) moja sytuacja ekonomiczna gwarantuje wykonanie zamówienia i posiadam dostęp do niezbędnej ilości środków, jakie wymaga Zamawiający dla bieżącej realizacji zamówienia.

3) posiadam zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

 

….........................., dnia …............... 2019r.

 

…................................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

 • niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

UMOWA NR …...../ …......

 zawarta w dniu ..................r. na podstawie zapytania ofertowego pomiędzy:

Domem Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin, reprezentowanym przez:

 1. mgr Katarzyna Piotrkowska – Dyrektor,

a …………………………………………………………………………………………………………………, zwanym dalej Wykonawcą w imieniu którego działają:

 1. ………………………………………
 2. ……………………………………….
 • 1
  Przedmiotem umowy jest zakup i sukcesywna dostawa pieluchomajtek zgodnie ze złożoną ofertą cenową stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy. Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru najlepszej oferty.
 • 2
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu zamówienia i składania zamówień w miarę potrzeb mieszkańców.
 2. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie tylko za rzeczywiście dostarczony towar zgodnie z cenami jednostkowymi netto określonymi w formularzu ofertowym Wykonawcy.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania zleceń na zaopatrzenie od Zamawiającego co najmniej raz na kwartał i realizację ich w ciągu 3 dni od powiadomienia telefonicznego lub faxem.
 4. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, dodatkowe zlecenia Wykonawca zrealizuje w ciągu 2 dni od powiadomienia telefonicznego.
 5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem i na swój koszt w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 11:00. Miejscem dostawy jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach (pomieszczenie w piwnicy w Budynku Głównym). Dostawa obejmuje również wniesienie przez pracowników Wykonawcy zamówionego towaru do wskazanego przez Zamawiającego magazynu. Pracownik Wykonawcy zobowiązany jest poukładać w wyznaczonym magazynie pieluchomajtki wg rozmiarów w celu zweryfikowania prawidłowej ilości i jakości dostawy zamówienia w danym dniu.
 6. Realizacja zamówienia w ciągu 3 dni od zgłoszenia zamówienia.
 7. Odebranie zleceń na zaopatrzenie zobowiązuje Wykonawcę do ich realizacji.
 8. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi minimum 6 m-cy od dnia dostawy do Zamawiającego.
 • 3
 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pieluchomajtki o których mowa w § 1 zgodnie z obowiązującymi normami i złożoną ofertą stanowiący załącznik 1 do niniejszej umowy.

 

 1. Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić ilość oraz rodzaj i jakość dostarczonego towaru.
 2. W razie stwierdzenia niezgodności dostawy z zamówieniem, Zamawiający może żądać wymiany towaru lub dokonać jego zwrotu w ciągu 24 godzin.
 3. Zakwestionowany towar może być przez Wykonawcę zabrany z powrotem lub też pozostawiony u Zamawiającego do czasu wyjaśnienia sprawy.
 4. Przyjęcie reklamacji zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowej dostawy artykułów zgodnie z zamówieniem o ile Zamawiający nie zrezygnuje z części lub całości dostawy.
 5. Zamawiający ma prawo składania reklamacji jakościowych.
 6. W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej, Wykonawca zobowiązuje się do odebrania (zwrotu na swój koszt) od Zamawiającego wadliwego towaru będącego przedmiotem reklamacji, w celu jego wymiany na wolny od wad, w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.
 • 4

Wykonawca ma obowiązek dostarczania zamówionych produktów według następujących wymogów:

 dobrej jakości wg obowiązujących norm jakościowych,

 zgodnie z obowiązującymi przepisami i złożoną ofertą,

 w oryginalnych opakowaniach.

 

 • 5
 1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia Faktury VAT zbiorczej i do dostarczenia jej Zamawiającemu w DNIU DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawca zobowiązuje się wystawić faktury VAT, z wyszczególnieniem: kwoty płatności Zamawiającego do limitu ceny, o którym mowa w przepisach o NFZ, kwoty płatności mieszkańca powyżej limitu ceny z wyszczególnieniem danych mieszkańca: imię i nazwisko oraz kwoty refundacji przez NFZ. Cenę za dostarczone artykuły ustala się zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
 2. Ceny obejmują podatek VAT.
 3. Wartość zamówienia zgodnie z zamówieniem i zgodnie z ofertą cenową - załącznik nr 1.

 

 1. Ilość dostarczonych produktów w okresie obowiązywania umowy może się różnić od ilości wymienionej w załączniku nr 1 do umowy – formularzu ofertowym i będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego.
 2. Za artykuły niezamówione, a dostarczone przez Wykonawcę, Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności finansowej.

 

 • 6

Umowa zostaje zawarta na okres 12 m-cy tj.: od dnia …............. do dnia …............... .

 • 7

W przypadku nieterminowej zapłaty, Zamawiający będzie obciążony ustawowymi odsetkami za zwłokę.

 1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % rocznej wartości brutto umowy w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
 2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
 3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych - kara w wysokości 2% wynagrodzenia brutto.
 4. Nieuwzględnienie jakiegokolwiek elementu kosztów nie będzie stanowić podstawy do zwiększenia ceny umownej.
 • 8
 1. Zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, są nieważne, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
 2. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej brutto w sytuacji zmiany stawki podatku VAT wynikającej z obowiązującego prawa.
 • 9
 1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez zachowania wypowiedzenia w przypadku powtarzających się nieterminowych, niekompletnych i nieodpowiedniej jakości dostaw.

3.Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku powtarzającego się nieterminowego płacenia rachunków.

4.W przypadku nie dotrzymania warunków umowy przez Wykonawcę niniejsza umowa może być rozwiązana w trybie natychmiastowym.

 • 10
 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
 • 11
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu, właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
 • 12
 1. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
 • 13
 1. Integralną część niniejszej umowy stanowi Załącznik nr 1 – OFERTA CENOWA - zakres rzeczowy przedmiotu umowy.

WYKONAWCA                                                               ZAMAWIAJĄCY

 

 

………...............................                                                …....................................

 

OFERTA CENOWA  -  ZESTAWIENIE RODZAJOWO – ILOŚCIOWO – WARTOŚCIOWE                        

PIELUCHOMAJTKI NA 2020 R.

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Nazwa handlowa oraz producent Szacowana ilość 

w 2020 r.

w szt.

Cena jednostko-wa netto za 1 szt. Cena jednostko-wa brutto za 1 szt. Dopłata NFZ Dopłata DPS do limitu
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Pieluchomajtki dla dorosłych z ciężkim i bardzo ciężkim problemem nietrzymania moczu o podwyższonej chłonności tzw. nocne, rozmiar S:

a) oddychające - warstwa zewnętrzna zbudowana z paraprzepuszczalnego materiału, sprawiająca, że skóra swobodnie oddycha,

b) podwójny system dopasowania – wygoda i bezpieczeństwo:

- ściągacz taliowy ,

- podwójne przylepcorzepy; możliwość wielokrotnego zapinania i odklejania przylepcorzepów bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej pieluchomajtek,

c) podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu – wysoka chłonność i poczucie suchości,

d) elastyczne ściągacze w kroczu i wewnętrzne hydrofobowe falbanki boczne zapobiegające wyciekom – większe bezpieczeństwo,

e) identyfikator wilgotności,

f) nie mogą zawierać elementów lateksowych,

g) testowane dermatologicznie – uzyskały rekomendację dermatologów w oparciu o przeprowadzone niezależne badania dermatologiczne,

h) minimalna chłonność pieluchomajtek: 1 900 ml.

7 200 szt.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pieluchomajtki dla dorosłych z ciężkim i bardzo ciężkim problemem nietrzymania moczu o podwyższonej chłonności tzw. nocne, rozmiar M:

a) oddychające - warstwa zewnętrzna zbudowana z paraprzepuszczalnego materiału, sprawiająca, że skóra swobodnie oddycha,

b) podwójny system dopasowania – wygoda i bezpieczeństwo:

- ściągacz taliowy,

- podwójne przylepcorzepy; możliwość wielokrotnego zapinania i odklejania przylepcorzepów bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej pieluchomajtek,

c) podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu – wysoka chłonność i poczucie suchości,

d) elastyczne ściągacze w kroczu i wewnętrzne hydrofobowe falbanki boczne zapobiegające wyciekom – większe bezpieczeństwo,

e) identyfikator wilgotności,

f) nie mogą zawierać elementów lateksowych,

g) testowane dermatologicznie – uzyskały rekomendację dermatologów w oparciu o przeprowadzone niezależne badania dermatologiczne,

h) chłonność pieluchomajtek nie mniej niż: 2 600 ml.

 

 

 

 

24 840 szt.

   
3. Pieluchomajtki dla dorosłych z ciężkim i bardzo ciężkim problemem nietrzymania moczu o podwyższonej chłonności tzw. nocne, rozmiar L:

a) oddychające - warstwa zewnętrzna zbudowana z paraprzepuszczalnego materiału, sprawiająca, że skóra swobodnie oddycha,

b) podwójny system dopasowania – wygoda i bezpieczeństwo:

- ściągacz taliowy,

- podwójne przylepcorzepy; możliwość wielokrotnego zapinania i odklejania przylepcorzepów bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej pieluchomajtek,

c) podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu – wysoka chłonność i poczucie suchości,

d) elastyczne ściągacze w kroczu i wewnętrzne hydrofobowe falbanki boczne zapobiegające wyciekom – większe bezpieczeństwo,

e) identyfikator wilgotności,

f) nie mogą zawierać elementów lateksowych,

g) testowane dermatologicznie – uzyskały rekomendację dermatologów w oparciu o przeprowadzone niezależne badania dermatologiczne,

h)chłonność pieluchomajtek nie mniej niż:  2 800 ml.

 

 

 

14 040 szt.

   
4. Pieluchomajtki dla dorosłych z ciężkim i bardzo ciężkim problemem nietrzymania moczu o podwyższonej chłonności tzw. nocne, rozmiar XL:

a) oddychające - warstwa zewnętrzna zbudowana z paraprzepuszczalnego materiału, sprawiająca, że skóra swobodnie oddycha,

b) podwójny system dopasowania – wygoda i bezpieczeństwo:

- ściągacz taliowy,

- podwójne przylepcorzepy; możliwość wielokrotnego zapinania i odklejania przylepcorzepów bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej pieluchomajtek,

c) podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu – wysoka chłonność i poczucie suchości,

d) elastyczne ściągacze w kroczu i wewnętrzne hydrofobowe falbanki boczne zapobiegające wyciekom – większe bezpieczeństwo,

e) identyfikator wilgotności,

f) nie mogą zawierać elementów lateksowych,

g) testowane dermatologicznie – uzyskały rekomendację dermatologów w oparciu o przeprowadzone niezależne badania dermatologiczne,

h)chłonność pieluchomajtek nie mniej niż: : 2 800 ml.

720 szt.    
 

Wartość brutto ogółem:

 

Do niniejszego formularza dołączam:

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne – Załącznik nr 2.

2) Bezpłatne próbki oferowanych produktów wraz z karatami charakterystyki.

 

 1. Oświadczam, że zawarte w Zapytaniu Ofertowym w Załączniku 3 istotne postanowienia umowy – wzór umowy, zostały zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w wymienionym załączniku, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

….........................................................                                                  …...................................................

(miejscowość, data)                                                                       (podpis i pieczątka Wykonawcy)

 

 

 

 


POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Polityka prywatności – DPS BIELAWKI /uaktualnienie/

Publikujemy ten dokument w celu wyjaśnienia powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej przez nas działalności:

 

 1. Co to są dane osobowe ?

Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną osobę od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno wprost tej osoby (takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, a czasem nawet adres e-mail lub konto internetowe), jak też takie, które nie opisują jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu zdrowia, poglądów, miejsca zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania. 

 1. O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku ?

Są to dane które przekazują nam nasi Mieszkańcy, Opiekunowie prawni naszych mieszkańców, Klienci, Użytkownicy, Kontrahenci oraz nasi Pracownicy, w związku z korzystaniem z naszych usług, współpracą z nami lub  zatrudnieniem. Dane te są przez nas przetwarzane.

 1. Co to znaczy przetwarzanie danych ?

Przetwarzanie to wszelkie czynności jakie możemy wykonać  danymi osobowymi – związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem, takim jak gromadzenie, pobieranie, utrwalanie, łączenie, modyfikowanie czy też udostępnianie, jak też pasywnym, takim jak przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 1. Kto jest Administratorem Danych (to znaczy ma wpływ na ich przetwarzanie oraz bezpieczeństwo)?

Administratorem danych jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Bielawki, reprezentowany  przez Dyrektor – Siostrę Katarzynę Piotrowską.

Administrator danych powołał Inspektora Danych Osobowych w osobie Pana Marka Mróz, z którym kontakt jest możliwy poprzez adres administracja@dpsbielawki.pl

Kontakt w sprawach związanych z Ochroną Danych Osobowych jest również możliwy pocztą tradycyjną na adres: Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach,  Bielawki 47, 83-130 Bielawki.

 1. Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.  Podstawą taką może być Twoja zgoda przetwarzanie danych lub inne zapisy prawne pozwalające na to, zawarte w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”)

Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w kilku różnych celach, przykładowo:

 • jeżeli jesteś naszym Mieszkańcem lub osobą zainteresowaną skorzystaniem ze świadczonych przez nas usług. Twoje dane przetwarzamy w związku z zawartą z Tobą umową lub w ramach przygotowań do zawarcia takiej umowy – 6 pkt. 1 lit b RODO. Odbywa się to zawsze za Twoją wiedzą i wolą. Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu masz wiedzę, jakie dane w tym celu przekazałeś lub przekażesz w okresie późniejszym,
 • Jeżeli jesteś opiekunem prawnym naszego mieszkańca, Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w oparciu zgodę jakiej nam udzieliłeś 6 pkt. 1 lit a RODO lub zezwalający nam na to przepis prawa Art. 6 pkt. 1 lit c RODO, może to mieć także związek z pismem lub wnioskiem  jaki do nas przesłałeś. Wykonujemy w takim przypadku – jako organ publiczny – obowiązek prawny, nałożony na nas przez przepis w randze co najmniej rozporządzenia lub ustawy. Przepis ten jednoznacznie określa rodzaj i zakres danych jakie możemy gromadzić i przetwarzać.
 • Jeżeli jesteś naszym Petentem lub Współpracownikiem, Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w oparciu o zezwalający nam na to przepis prawa, może to mieć także związek z pismem lub wnioskiem jaki do nas przesłałeś i przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikających min. Z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej oraz Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy Społecznej, - Art. 6 pkt. 1 lit c RODO. Wykonujemy w takim przypadku – jako organ publiczny – obowiązek prawny, nałożony na nas przez przepis w randze co najmniej rozporządzenia lub ustawy. Przepis ten jednoznacznie określa rodzaj i zakres danych jakie możemy gromadzić i przetwarzać w związku z pozostający w zgodzie z literą prawa i właściwie pojmowanym interesem publicznym.
 • Możemy też przetwarzać Twoje dane w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób i obiektów lub bezpieczeństwa sieci i informacji. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 pkt1 lit f RODO. Jeśli w tym celu będzie stosowany monitoring wizyjny, zostaniesz o tym poinformowany w formie odpowiednich tabliczek informacyjnych lub piktogramów.
 • Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy u nas, Twoje dane zawarte w aplikacji lub CV przetwarzane są w formie papierowej lub elektronicznej. Podstawą prawną jest tutaj wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r., i odbywa się zgodnie art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celu podjęcia działań na Pana(i) żądanie przed zawarciem umowy o pracę – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Twoje dane osobowe, inne niż wymienione w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. mogą być przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody, którą możesz w każdej chwili cofnąć. W takim przypadku Twoja kandydatura nie zostanie przez nas rozpatrzona oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane. Natomiast z chwilą zatrudnienia się u nas, dalsze zasady przetwarzania danych oraz obowiązkowy zakres ich przekazania i dalszego przez nas przetwarzania określają przepisy prawa pracy.

         6.Komu przekazujemy Twoje dane ?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. Ośrodkom Pomocy Społecznej, Placówkom Służby Zdrowia, oraz systemu ubezpieczeń ( ZUS, KRUS, WBE), Powiatowemu centrum Pomocy Rodzinie, placówkom oświatowym. Mamy tez obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionym do tego na podstawie innych przepisów prawa, np. prokuraturze, oraz instytucjom i organom sądowniczym. Udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując prawo, które im  na takie żądanie zezwala.

Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, to jest poza obszar gospodarczy Unii Europejskiej. Na terenie Unii Europejskiej, dzięki RODO, którego tekst jest odstępny pod adresem:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC

masz zapewniony identyczny poziom ochrony Twoich danych w wszystkich krajach członkowskich.

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego aby ograniczyć do niezbędnego minimum zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. W tym celu wykonujemy systematyczne przeglądy posiadanych dokumentów papierowych i elektronicznych, usuwając zbędne, których czas przydatności minął. Pamiętaj, że o czasie przetwarzania Twoich danych, zależnie od podstawy w oparciu o którą je uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne – niezależne od nas przepisy prawne, które mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania Twoich danych, niezależnie od Twojej woli lub chęci. Przykładem może być prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, kontrole sądowe czy przepisy dotyczące rachunkowości.

Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w inny celu, niż w jakim zostały one pozyskane, zawsze zostaniesz prze nas o tym poinformowany i będziesz mógł się temu sprzeciwić.

         8. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do:

 • żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO,
 • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO
 • żądania usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
 • lub ograniczenia czynności przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO,
 • przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii – w granicach art. 20 RODO.

Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO, którego tekst jest dostępny pod adresem wskazanym powyżej.

Możesz także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie na przykład przez okres określony wymogami zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy Twoje prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu.

W oparciu o Twoje dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które miałyby charakter zautomatyzowany, o znaczy odbywałyby się bez udziału człowieka. Nie podejmujemy także żadnych działań które miałyby na celu profilowanie Twojej osoby.

 1. Jak chronimy Twoje dane?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane prawem środki organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne zabezpieczenia fizyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym. Nasi pracownicy posiadają wymagane upoważnienia oraz mogą przetwarzać dane w sposób ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

 

POLITYKA COOKIES  / uaktualnienie /

 1. Czym są pliki cookies i do czego służą?

Cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są w Twoim urządzeniu i używane przez serwer do rozpoznania tego urządzenia przy ponownym połączeniu, są one pobierane przy każdym Twoim „wejściu” i „wyjściu” z naszej strony. Cookies nie służą do ustalania Twojej tożsamości, a jedynie Twojego urządzenia – m.in. po to, by po rozpoznaniu  używanej przez Ciebie  przeglądarki, wyświetlany obraz był jak najlepiej dostosowany do możliwości technicznych sprzętu np. jego rozdzielczości lub wersji.

Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie Twoich zainteresowań i dostosowanie do nich stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Pliki te są używane praktycznie przez wszystkie działające w Internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, blogi, sklepy internetowe, strony urzędów itp. Korzysta z nich także nasza strona.

 1. Co robią pliki cookies?

Generalnie działają one na następujących zasadach:

 • identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę,
 • dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach,
 • nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twoich komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania,
 • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach,
 • domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył,
 • na podstawie Twoich zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.
 1. Jakie są rodzaje plików cookies?

Występują następujące typy cookies:

 • „Ciasteczka sesyjne” – (ang. session cookies) są tymczasowymi plikami, przechowywanymi w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia jej sesji. Te pliki są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub ich funkcjonalności działały poprawnie. Po zamknięciu przeglądarki powinny być automatycznie usuwane z urządzenia, na którym przeglądałeś stronę,
 • „Ciasteczka stałe” – (ang. persistent cookies) ułatwiają korzystanie z często odwiedzanych stron. Pliki te przechowywane są w odpowiednim folderze przez dłuższy czas, który możesz regulować w ustawieniach używanej przeglądarki. Za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę, dane z tych ciasteczek są przekazywane na serwer. Ten typ plików cookie, z angielska jest czasem nazywany „śledzącymi” (tracking cookies),
 • „Ciasteczka zewnętrzne” – (ang. third parties cookies) – są plikami pochodzącymi zazwyczaj z serwerów reklamowych, serwerów wyszukujących itd., współpracujących z właścicielem danej strony. Dzięki nim wyświetlane reklamy są dostosowane do Twoich zainteresowań i zwyczajów, co w zamian niejednokrotnie pozwala na bezpłatne korzystanie z części zawartości serwisu. Z ich pomocą są również zliczane „kliknięcia” na reklamy, preferencje użytkownika itp.,
 1. Czy musisz wyrazić zgodę na używanie przez nas cookies?

Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz (zazwyczaj domyślnie mechanizm jest włączony). W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:

 • zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe,
 • zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn,
 • określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.,
 • blokowania lub usuwania cookies.

Informacje na temat możliwości włączenia i wyłączenia ciasteczek w najbardziej popularnych przeglądarkach znajdziesz w opcjach ich ustawień.

Pozostawienie prze Ciebie ustawień przeglądarki bez zmian oznacza zgodę na stosowanie przez nas ciasteczek.  Ich blokowanie lub wyłączenie obsługi niektórych ich rodzajów może uniemożliwić Ci natomiast skorzystanie z pełnej funkcjonalności strony lub zakłócić jej poprawne funkcjonowanie.

 1. Do czego wykorzystujemy cookies?

W ramach strony stosowane są zarówno ciasteczka sesyjne, jak ciasteczka stałe. Wykorzystujemy je w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, co umożliwia ulepszanie zawartości stron ich struktury i zawartości,
 • utrzymanie sesji Użytkownika strony.

W celu poprawnego wyświetlania strony zbierane są następujące informacje: nazwa i wersja przeglądarki internetowej, ustawienia języka, data i godzina wysłania żądania do serwera, IP z którego zostało wysłane żądanie, żądany URL. Dane te zbierane są w celu umożliwienia prawidłowej obsługi strony.

W celu tworzenia statystyk wykorzystywane jest narzędzie analityki internetowej – Google Analytics, które  gromadzi dane oraz korzysta z własnych plików cookies zgodne z Polityką Prywatności firmy Google dostępną pod tym adresem.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy podmioty te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane zbierane przez naszą stronę nie są ujawniane ani udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem właściwych organów ścigania uprawnionych do prowadzenia postępowania karnego w związku z jego wszczęciem na nasz wniosek.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI - DPS BIELAWKI - oryginal dokumentu do pobrania
1.Polityka_prywatności_na_strone_vBielawki02

Publikujemy ten dokument w celu wyjaśnienia powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej przez nas działalności:

1.Co to są dane osobowe ?

Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną osobę od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno wprost tej osoby (takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, a czasem nawet adresem e-mail lub konto internetowe), jak też takie, które nie opisują jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu zdrowia, poglądów, miejsca zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania.

2.O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku?

Są to dane które przekazują nam nasi Mieszkańcy, Opiekunowie prawni naszych mieszkańców, Klienci, Użytkownicy, Kontrahenci oraz Pracownicy, w związku z korzystaniem z naszych usług, współpracą z nami lub zatrudnieniem. Dane te są przez nas przetwarzane.

3.Co to znaczy przetwarzanie danych ?

Przetwarzanie to wszelkie czynności jakie możemy wykonać danymi osobowymi –związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem, takim jak gromadzenie, utrwalanie, łączenie, modyfikowanie czy też udostępnianie, jak też pasywnym, takim jak przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
4.Kto jest Administratorem Danych (to znaczy ma wpływ na ich przetwarzanie oraz bezpieczeństwo)?
Administratorem Waszych danych jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83 - 130 Bielawki, reprezentowany przez Dyrektor – Siostrę Katarzynę Piotrowską. Administrator danych powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy poprzez adres bielawkisocjalni@op.pl Kontakt w sprawach związanych z Ochroną Danych Osobowych jest również możliwy pocztą tradycyjną na adres: Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83 -130 Bielawki .

5.Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej zobowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą taką może być Twoja zgoda przetwarzanie danych lub inne zapisy prawne pozwalające na to, zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”)Twoje danemogą być przez nas przetwarzane w kilku różnych celach, przykładowo:

✓ jeżeli jesteś naszym Mieszkańcem lub osobą zainteresowaną skorzystaniem ze świadczonych przez nas usług. Twoje dane przetwarzamy w związku z zawartą z Tobą umową lub w ramach przygotowań do zawarcia takiej umowy Art. 6 pkt. 1 lit b RODO. Odbywa się to zawsze za Twoją wiedzą i wolą. Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu masz wiedzę, jakie dane w tym celu przekazałeś lub przekażesz w okresie późniejszym,

✓Jeżeli jesteś opiekunem prawnym naszego mieszkańca, Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w oparciu zgodę jakiej nam udzieliłeś Art. 6 pkt. 1 lit a RODO lub zezwalający nam na to przepis prawa Art. 6 pkt. 1lit c RODO, może to mieć także związek z pismem lub wnioskiem jaki do nas przesłałeś. Wykonujemy w takim przypadku –jako organ publiczny –obowiązek prawny, nałożony na nas przez przepis w randze co najmniej rozporządzenia lub ustawy. Przepis ten jednoznacznie określa rodzaj i zakres danych jakie możemy gromadzić i przetwarzać.

✓ Jeżeli jesteś naszym Petentem lub Współpracownikiem, Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w oparciu o zezwalający nam na to przepis prawa, może to mieć także związek z pismem lub wnioskiem jaki do nas przesłałeś i przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikających min. Z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej oraz Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy Społecznej -Art. 6 pkt. 1 lit c RODO. Wykonujemy w takim przypadku –jako organ publiczny –obowiązek prawny, nałożony na nas przez przepis w randze co najmniej rozporządzenia lub ustawy. Przepis ten jednoznacznie określa rodzaj i zakres danych jakie możemy gromadzić i przetwarzać w związku z pozostający w zgodzie z literą prawa i właściwie pojmowanym interesem publicznym.

Możemy też przetwarzać Twoje dane w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób i obiektów lub bezpieczeństwa sieci i informacji. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes –art. 6 pkt1 lit f RODO. Jeśli w tym celu będzie stosowany monitoring wizyjny, zostaniesz o tym poinformowany w formie odpowiednich tabliczek informacyjnych lub piktogramów.

✓ Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy u nas, Twoje dane zawarte w aplikacji lub CV przetwarzane są w formie papierowej lub elektronicznej. Podstawą prawną jest tutaj wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r., i odbywa się zgodnie art. art.6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celu podjęcia działań na Pana(i)żądanie przed zawarciem umowy o pracę –zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Twoje dane osobowe, inne niż wymienione w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. mogą być przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody, którą możesz w każdej chwili cofnąć. W takim przypadku Twoja kandydatura nie zostanie przez nas rozpatrzona oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane. Natomiast z chwilą zatrudnienia się u nas, dalsze zasady przetwarzania danych oraz obowiązkowy zakres ich przekazania i dalszego przez nas przetwarzania określają przepisy prawa pracy.

6.Komu przekazujemy Twoje dane ?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. Ośrodkom Pomocy Społecznej, Placówkom Służby Zdrowia, oraz systemu ubezpieczeń
( ZUS, KRUS, WBE), Powiatowemu centrum Pomocy Rodzinie, placówkom oświatowym. Mamy tez obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionym do tego na podstawie innych przepisów prawa, np. prokuraturze, oraz instytucjom i organom sądowniczym. Udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując prawo, które im na takie żądanie zezwala. Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, to jest poza obszar gospodarczy Unii Europejskiej. Na terenie Unii Europejskiej, dzięki RODO, którego tekst jest dostępny pod adresem: http://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC masz zapewniony identyczny poziom ochrony Twoich danych w wszystkich krajach członkowskich.

7.Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego aby ograniczyć do niezbędnego minimum zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. W tym celu wykonujemy systematyczne przeglądy posiadanych dokumentów papierowych i elektronicznych, usuwając zbędne, których czas przydatności minął. Pamiętaj, że o czasie przetwarzania Twoich danych, zależnie od podstawy w oparciu o którą je uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne –niezależne od nas przepisy prawne, które mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania Twoich danych, niezależnie od Twojej woli lub chęci. Przykładem może być prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, kontrole sądowe czy przepisy dotyczące rachunkowości. Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w inny celu, niż w jakim zostały one pozyskane, zawsze zostaniesz prze nas o tym poinformowany i będziesz mógł się temu sprzeciwić.

8.Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do:
➢żądania dostępu do danych –w granicach art. 15 RODO,
➢ich sprostowania –w granicach art. 16 RODO
➢żądania usunięcia –w granicach art. 17 RODO,
➢lub ograniczenia czynności przetwarzania –w granicach art. 18 RODO,
➢wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych –w granicach art. 21 RODO,
➢przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii –w granicach art. 20 RODO.

Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO, którego tekst jest dostępny pod adresem wskazanym powyżej. Możesz także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie na przykład przez okres określony wymogami zapisów z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób –czego oczywiście nie chcemy –naruszyliśmy Twoje prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu.

W oparciu o Twoje dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które miałyby charakter zautomatyzowany, o znaczy odbywałyby się bez udziału człowieka. Nie podejmujemy także żadnych działań które miałyby na celu profilowanie Twojej osoby.

10.Jak chronimy Twoje dane ?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane prawem środki organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne zabezpieczenia fizyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym. Nasi pracownicy posiadają wymagane upoważnienia oraz mogą przetwarzać dane w sposób ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków służbowych.


Informacja o realizacji zadania realizowanego w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

  Informacja o realizacji zadania realizowanego w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  w ramach umowy dotacji nr WFOŚ/D/485/12/2018

 1. Nazwa zadania: Przeprowadzenie modernizacji w związku z awarią oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach.

 

 1. Koszt kwalifikowany zadania: 100 860,00 zł.

 

 1. Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: Kwota dofinansowana zadania przez WFOŚiGW w Gdańsku 80 000,00 zł. w formie dotacji. Dotacja przeznaczona w całości na wydatki i zakupy inwestycyjne.

 

 1. Informacja o dofinansowaniu ze środków WGOŚiGW w Gdańsku: Zadanie dofinansowane zgodnie z umową na kwotę 80 000,00 zł.

 

 1. Opis zadania:

 

Oczyszczalnia ścieków AquaPrim w Bielawkach została wykonana w 1999 roku. Oczyszczalnia ścieków w wyniku awarii przestała działać w systemie automatycznym i ręcznym. Do oczyszczalni dopływają ścieki ze wszystkich budynków Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach, które w czasie trwania awarii zostały wywożone wozem asenizacyjnym do oczyszczalni w Pelplinie. Do czasu wystąpienia awarii oczyszczalnia ścieków pracowała prawidłowo. Pompy oraz dmuchawy funkcjonowały prawidłowo. System zawiesił się bez wyraźnej przyczyny podczas jednego z cylki pracy reaktora. Kontrola źródła zasilania oraz kilkukrotne resetowanie nie przyniosło rezultatu. System sterowniczy nie wprowadzał kolejnej fazy oczyszczania ścieków. Włączone osobno pompy i dmuchawy działały normalnie. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej przez Firmę Aqua Processer stwierdzono awarię systemu sterowania oczyszczalnią. Stan ogólny oczyszczalni określono  jako dobry. Urządzenia mechaniczne działały prawidłowo. Rurociągi, zbiorniki, zawory oraz przewody powietrzne nie zostały wyeksploatowane. System sterowania oczyszczalnią oparty został na programie własnym nieistniejącej firmy Aquarius. Brak możliwości przeprogramowania oraz serwisowania starego systemu sterowniczego. W związku z powyższym należało dokonać wymiany szafy sterowniczej, zainstalować nowe oprogramowanie i panel sterowniczy. Takie rozwiązanie pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie oczyszczalni. Wszelkie urządzenia oraz aparatura kontrolno – pomiarowa pozostały bez zmian, natomiast podpięte zostały pod nową szafę sterowniczą. Przewidziano pracę oczyszczalni ścieków w systemie automatycznym i ręcznym. Koszt modernizacji oczyszczalni ścieków obejmuje: dostawę i montaż szafy sterowniczej wraz z montażem układu sterowania i panelu operatorskiego 12 cali z modemem GPS – GPRS, wyczyszczenie reaktora biologicznego SBR, uruchomienie oczyszczalni, opracowanie instrukcji obsługi, rozruch technologiczny, wykonanie badań ścieków oczyszczonych, przeszkolenie obsługi.

Nasz Dom prowadzi działalność opiekuńczo – wychowawczą dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie od 1958 roku. W Domu przebywa obecnie 113 mieszkańców z upośledzeniem umysłowym,  niepełnosprawnością sprzężoną, osoby leżące, na wózkach inwalidzkich, z porażeniem mózgowym, epilepsją, niedowładami kończyn górnych i dolnych. Naszym celem jest zapewnienie im całodobowej opieki, oraz zaspokojenie ich potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, zdrowotnych, edukacyjnych, religijnych. Dom nie prowadzi działalności gospodarczej wszystkie posiadane środki finansowe przeznacza na prowadzoną działalność opiekuńczo – wychowawczą nad osobami niepełnosprawnymi.

Korzystanie z własnej oczyszczalni ścieków pozwala uzyskać oszczędności, które możemy przeznaczyć na inne niezbędne potrzeby naszych mieszkańców.

 

 1. Strona główna dotującego www.wfosigw.gda.pl
 2. Sprawozdanie końcowe - sprawozdanie końcowe

 

 

 

 

 


Informacja o realizacji zadania w ramach dofinansowania z WFOŚGW w Gdańsku

 

   

      Informacja o realizacji zadania realizowanego w ramach dofinansowania
z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
w ramach umowy dotacji nr WFOŚ/D/485/109/2017

 

 1. Nazwa zadania: Modernizacja stacji uzdatniania wody dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach.

 

 1. Koszt kwalifikowany zadania: 70.356,00 zł

 

 1. Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: Kwota dofinansowana zadania przez WFOŚiGW w Gdańsku 56.000,00 zł. w formie dotacji. Dotacja przeznaczona w całości na wydatki i zakupy inwestycyjne.

 

 1. Informacja o dofinansowaniu ze środków WGOŚiGW w Gdańsku: Zadanie dofinansowane zgodnie z umową na kwotę 56.000,00 zł.

 

 1. Opis zadania: Stacja uzdatniania wody w Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach powstała w 1974 roku i na dzień dzisiejszy jest całkowicie wyeksploatowana. Zasuwy i filtr są nieszczelne. Filtr uległ całkowitemu przerdzewieniu. Redukcja żelaza i manganu niezauważalna. Realizacja naszego zadania polega na usunięciu starego układu technologicznego i montażu nowego: areator, filtry, zbiorniki hydroforowe, przepustnice, instalacja w obszarze areatora i filtrów, złoże.

Celem modernizacji jest uzyskanie parametrów wody pitnej .

 

Nasz Dom prowadzi działalność opiekuńczo – wychowawczą dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie od 1958 roku. W Domu przebywa obecnie 113 mieszkańców z upośledzeniem umysłowym,  niepełnosprawnością sprzężoną, osoby leżące, na wózkach inwalidzkich, z porażeniem mózgowym, epilepsją, niedowładami kończyn górnych i dolnych. Naszym celem jest zapewnienie im całodobowej opieki, oraz zaspokojenie ich potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, zdrowotnych, edukacyjnych, religijnych. Dom nie prowadzi działalności gospodarczej wszystkie posiadane środki finansowe przeznacza na prowadzoną działalność opiekuńczo – wychowawczą nad osobami niepełnosprawnymi.

Korzystanie z własnego ujęcia wody pozwala uzyskać oszczędności, które możemy przeznaczyć na inne niezbędne potrzeby naszych mieszkańców.

 

6. Strona główna dotującego -  https://wfos.gdansk.pl/

7. Sprawozdanie z realizacji zadania - sprawozdanie końcowe